2022 Adli Tatil Ne Zaman Başlayacak? Adli Tatilde Dava Açma Süresi İşler Mi?

13.05.2022
2022 Adli Tatil Ne Zaman Başlayacak? Adli Tatilde Dava Açma Süresi İşler Mi?

2022 Adli Tatil Ne Zaman Başlayacak? Adli Tatilde Dava Açma Süresi İşler Mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.102. hükmüne göre adli işlere ara verilme süresi 20 Temmuz günü başlar ve 31 Ağustos günü ise biter. Tatil zamanı her sene aynı zamanda uygulanır. Yani adli tatil 20 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

Adli tatilde yapılacak işler

Hukuk Muhakemelerine göre adli tatil süresi şu şekilde açıklanmıştır;

Madde 102: (Değişik 8/8/2011-KHK-650/33 madde: İptal: Anayasa Mahkemesinin 18 Temmuz 2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı kararı ile Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/30 md. (1) söz konusu iptal kararı 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Adli tatil her sene 20 Temmuzda başlar ve 31 Ağustosta sona erer. Yeni adli yıl ise 1 Eylül tarihinde başlar.

Adli Tatilde Görülecek Davalar

Madde 103 Adli tatilde aşağıdaki dava ve işler görülebilir:

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları
Her türlü nafaka davaları ve soybağı, velayet, vesayetle ilgili dava veya işler
Hizmet akdi ya da iş sözleşmesi nedeniyle işçilerin açtığı davalar ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi
Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler
Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi istekleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri
Çekişmesiz yargı işleri
İflas ve konkordato ve sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşması suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin iş ve davalar
Tahkim hükümlerine göre mahkemenin görev alanına giren iş ve davalar
Kanunlarda ivedi olduğu belirtilmiş veya taraflardan birinin talebi üzerine mahkemece ivedi görülmesine karar verilmiş davalar ya da işler
Taraflar anlaşırsa ya da dava bir tarafın yokluğunda görülüyor ise hazır olan tarafın talebi üzerine yukarıdaki iş ve davalara bakılması adli tatilden sonrasına bırakılabilmektedir.
Adli tatilde yukarıdaki fıkralarda gösterilenlerin dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf veya temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yeniden dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine ya da Yargıtay’a gönderilme işlemleri yapılabilir.
Tüm madde hükümleri bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanmaktadır.

Zabıt Katibi Nasıl Olunur?

Adli tatillerin bu sürelere etkisi Madde 104’de şu şekilde açıklanmıştır; “Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu kanunun tayin ettiği sürelerin bitişi tatil zamanına rastlar ise, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmadan adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılmaktadır.”

Ceza Mahkemeleri

Ceza mahkemelerinde adli tatil Madde 331’de şu şekilde belirlenmiştir; “(Değişik 8/8/2011-KHK-650/27 madde; İptal: Anayasa mahkemesinin 18 Temmuz 2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı kararları ile: yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/25. madde Ceza işlerini görmekte olan makam ve mahkemeler her sene 1 Eylül’de başlamak üzere, 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmalarına ara verir.

Soruşturma ile tutukluluk işlerine ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılabilecek diğer konuların tatil süresinde ne suretle yerine getirileceği Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenir.

Tatil boyunca bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay yalnızca tutuklu hükümlere ilişkin ya da Meşhud Suçların Muhakeme Usülü Kanunu gereğince görülmekte olan işlerin incelemelerini yapmaktadır.

Adli tatile denk gelen süreler işlemez. Bu zamanlar tatil bitişinden itibaren üç gün uzatılmış sayılmaktadır.

İdari yargı (Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri)

Sürelerle ilgili genel esaslar Madde 8′de şu şekilde belirlenmiştir; “Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına denk gelirse bu süreler ara vermenin son bulduğu günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzatılmış sayılmaktadır.”

Çalışmaya ara verme konuları ise Madde 61’de şu şekilde belirlenmiştir: “Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar 1 Eylül tarihinde başlamak üzere çalışmaya ara verir. Fakat yargı çevresine dahil olunan bölge idare mahkemesinin bulunduğu şehir merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanmazlar. Bu mahkemeler 62. maddede bulunan sınırlamaya bağlı olmadan görevlerine devam etmektedirler.

Ara verme zamanı içinde bölge idare mahkeme başkanının önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca her bölge idare mahkeme merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından üç hakimin görevlendirildiği bir nöbetçi mahkeme kurulmaktadır. Nöbetçi kalanlardan en kıdemlisi başkan, eğer kıdemli yoksa üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapmaktadır.

Çalışmaya ara vermedikleri için ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklı tutulmaktadır.

Nöbetçi mahkeme görevleri

Madde 62’ye göre: Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme zamanı içerisinde şu görevleri görmektedir;

  • Kanunen belirli bir süre içinde karara bağlanması gerekli işler
  • Yürütmenin durdurulması ve delillerin tespitine ait işler.

Danıştay Kanunu’nda bulunan tanım ve düzenlemeler

Çalışmaya ara verme konusu Madde 86’da Danıştay daireleri her sene 1 Eylül tarihinde başlamak üzere 20 Temmuz’dan 31 Ağustos’a kadar çalışmalarına ara verirler.

Sayıştay Kanunu’ndaki tanım ve düzenleme

İzin ve çalışmaya ara verme konusu Madde 64’de şu şekilde belirlenmiştir: Sayıştay Genel Kurulu, Daireler Kurulu, Temyiz Kurulu ve bağlı daireler her sene 1 Eylül’de başlamak üzere 20 Temmuz’dan 31 Ağustos tarihine kadar çalışmalarına ara verirler.

Adli ara verme işleri Askeri Yargıtay Kanunu’na göre şu şekilde tanımlanmış ve düzenlenmiştir; “Madde 25: Barış zamanında genel adli ara verme Askeri Yargıtay’da aynen uygulanmaktadır.”

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’na göre çalışmaya ara verme şu şekilde tanımlanmış ve düzenlenmiştir

“(Madde 85: Barışta, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi her sene 1 Eylül’de başlamak üzere, 20 Temmuz tarihinden 31 Ağustos tarihine kadar çalışmaya ara verir.”

Anayasa Mahkemelerinde adli tatil yoktur. Süreçler aynen işlemektedir. Adli tatile bağlı olmayan dava ve işlerde de süreler aynı şekilde devam etmektedir.

YORUMLAR

Bir Yorum Yazın

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page