Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II TAR202U Dersi Bahar Ara Testi

1-Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
B) Yeni Türk Harflerinin kabulü
C) Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin yayınlanması
D) Medeni Kanun’un kabulü
E) Güneş Dil Teorisi
2-Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uzun süredir savaşan askerlerin yorgun olması
B) TBMM Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında sürdürülen ateşkes görüşmelerinde bu yönde bir karar alınması
C) Üretim için insan gücüne ihtiyaç duyulması
D) Tehlikenin sona ermesi
E) Komutanların yeni askerlere ihtiyaç duyması
3-Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
A) Yurt gezilerinde bulunması
B) Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin artırılmasını istemesi
C) İngilizlerle yaptığı gizli görüşmelerin ortaya çıkması
D) Ankara’nın başkent olmasını kabul etmemesi
E) Basına Cumhuriyet aleyhine demeç vermesi
4-Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son Osmanlı hanedan mensubu kimdir?
A) Abdülmecid Efendi
B) V. Mehmet Reşad
C) Ömer Faruk Efendi
D) Abdülaziz Bey
E) Seyyid Bey
5-Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barış durumuna geçmesiyle TBMM seferberlik halini hangi tarihte kaldırmıştır?
A) 23 Nisan 1923
B) 19 Mayıs 1923
C) 29 Ekim 1923
D) 1 Kasım 1923
E) 27 Aralık 1923
6-“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1876 Kanûn-i Esasî
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
7-Albert Malche’nin hazırladığı rapor doğrultusunda reform ihtiyacı duyularak 1933 yılında kapatılan öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlahiyat Fakültesi
B) İmam-Hatip Liseleri
C) Rüşdiyeler
D) Medereseler
E) Darülfünun
8-Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı ders kitabının hazırlanmasında Atatürk’ün yanı sıra hizmetleri olan kişilerden biridir?
A) Tevfik Fikret
B) Afet İnan
C) Celal Nuri
D) Fuat Köprülü
E) Ahmet Refik Altınay
9-Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Sıkıyönetim ilan edilmesi
B) Takrir-i Sükûn Kanunu’nun ilan edilmesi
C) Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na ilave madde konması
D) İstiklal Mahkemelerine müracaat edilmesi
E) Ali Fethi Bey Hükümeti’nin yeniden kurulması
10-Aşağıdakilerden hangisi 1932’den itibaren yayın hayatına başlayan Kadro Dergisi’nin yazar ve kurucuları arasında yer almaz?
A) Şevket Süreyya Aydemir
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Vedat Nedim Tor
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) İsmail Hüsrev Tökin
11-Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarını inceleyerek bunların uygulanmasının olanaklı olmadığını ilk kez öne süren ve Türkçülük düşüncesinin savunulmasını isteyen fikir adamı kimdir?
A) Ziya Gökalp
B) Ahmet Ağaoğlu
C) Yusuf Akçura
D) Tekin Alp
E) Fuat Köprülü
12-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde devletçilik prensibi doğrultusunda açılan devlet bankalarından biridir?
A) Sanayi ve Maadin Bankası
B) İttihad-ı Milli Bankası
C) Türk Ticaret Bankası
D) İtibar-ı Milli Bankası
E) Osmanlı Bankası
13-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?
A) Girişimci sınıfın yetersizliği
B) 1929’da ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımı
C) Yeni kurulan ülkenin teknik alandaki yetersizliği
D) Yabancı sermayenin milli yatırımı destekleyen tutumu
E) Teşvik-i Sanayi Kanunu’na rağmen yatırımlarının yeterli olmaması
14-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde uygulanan esaslardan biri değildir?
A) Tam bağımsızlık
B) Çağdaşlık
C) Eski düzene sadık kalmak
D) Müspet ilime tabi olmak
E) Akla tabi olmak
15-Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne hangi tarihte girmiştir?
A) 1931
B) 1932
C) 1933
D) 1934
E) 1935
16-Birinci Dünya Savaşı sonrasında mağlup devletlerin mevcut statükoyu değiştirmek üzere benimsedikleri tutum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anti-Revizyonist
B) Kapitalist
C) Anti-Kapitalist
D) Liberalist
E) Revizyonist
17-1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patrikhane sorunu
B) Etabli sorunu
C) Savaş tazminatı sorunu
D) Savaş esirlerinin değişimi sorunu
E) Adalar sorunu
18-Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
A) 18 Temmuz 1932
B) 17 Ekim 1933
C) 9 Şubat 1934
D) 20 Temmuz1936
E) 8 Temmuz 1937
19-Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
A) Irak
B) Afganistan
C) İran
D) Türkiye
E) Suriye
20-I. Balkan Paktına Üyelik
II. Milletler Cemiyetine Üyelik
III. Sadabat Paktına Üyelik
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Kabulü
Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-II-IV-III
B) II-I-IV-III
C) III-IV-I-II
D) IV-I-III-II
E) IV-II-III-I

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.