Çevre Sorunları ve Politikaları -1

  1-Aşağıdakilerden hangisi çevrenin cansız (abiyotik) unsurlarından biridir?
  A) Su
  B) İnsan
  C) Bitki örtüsü
  D) Mikroorganizma
  E) Hayvan
  2-1987 yılında yayınlanan ve Brundtland Raporu olarak da bilinen doküman aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kyoto Protokolü
  B) Büyümenin Sınırları Raporu
  C) Gündem 21 Raporu
  D) Ortak Geleceğimiz Raporu
  E) Birleşmiş Milletler 3 .Küresel Çevre Raporu
  3- I.Petrol rafineleri
  II.Çimento sanayi
  III.Gübre sanayi
  Yukarıdaki lerden hangileri hava kirliğine neden olan sanayi dalları arasında yer alır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  4-Suya oksijen iletimini engelleyenve içerdiği fosfatlı bileşikler sebebiyle su kaynaklarında ötrofikasyona yol açan su kirliliği etmeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Petrol
  B) Sanayi atıkları
  C) Pestisitler
  D) Atık ısı
  E) Yapay temizlik malzemeleri
  5-Atmosferde bulunan çok küçük katı parçacık ve sıvı damlacıklarına ne ad verilir?
  A) Füzyon
  B) Partikül
  C) Fizyon
  D) Granül
  E) Piroliz
  6-Elektromanyetik kirlilik için tanımlanan “ortalama insan vücudunda vücut sıcaklığını bir derece artıracak elektromanyetik enerjinin soğurulmasının zararlı olduğu” limit değer hangi birim ile ifade edilir?
  A) Henry sabiti
  B) Stefan-Boltzmann sabiti
  C) Özgün soğurma hızı
  D) Faraday sabiti
  E) Planck spektrumu
  7-Kararsız atom çekirdeklerinin kendiliğinden parçalanıp ışınım yayarak başka atom çekirdeklerine dönüşmesi özelliğinene ad verilir?
  A) Yayınım
  B) Radyoaktiflik
  C) Yapay ışıma
  D) Kompostlama
  E) İletim
  8-Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğine yönelik alınması gereken önlemlerde göz önüne alınan temelyaklaşımlardan biridir?
  A) Endüstrileşme politikaları
  B) Ticarileştirme politikaları
  C) Kültür politikaları
  D) Uyum politikaları
  E) Eğitim politikaları
  9--1 Temmuz 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir.-Avrupa topluluklarını kuran antlaşmaları ilk kez kapsamlı bir biçimde güncellemiştir.
  Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki hangi belgeye aittir?

  A) Avrupa Tek Senedi
  B) Çevre ve İnsan Raporu
  C) Birinci Çevre Eylem Programı
  D) Maastricht Antlaşması
  E) Çevre ve Kalkınma Raporu
  10-Çevre ile ilgili ilkgirişimler aşağıdaki hangi kuruma bağlı uzmanlık kuruluşlarınca yürütülmüştür?
  A) Avrupa Konseyi
  B) Avrupa Birliği
  C) Kuzey Atlantik Paktı
  D) Birleşmiş Milletler
  E) Varşova Paktı
  11-Ortak Geleceğimiz raporunda, “karar vermede ekonomik ve ekolojik düşünceleri bütünleştirme ana teması ile bugünün gereksinimlerini ve beklentilerini geleceğin gereksinim ve beklentilerinden ödün vermeden karşılamanın aranması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ekonomik kalkınma
  B) Ortak kalkınma
  C) Çevresel kalkınma
  D) Sürdürülebilir kalkınma
  E) Uluslararası kalkınma
  12-Aşağıdakilerden hangisi ülkelerinçevre politikalarını belirleyen ortak hedeflerinden biri değildir?
  A) Doğal varlıkların korunması
  B) Siyasi partilerarasında görüş birliğinin olması
  C) Sağlıklıbir çevrede, insanca bir yaşam ortamının sağlanması
  D) Bireyler arasında eşitlikve paylaşımın sağlanması
  E) Toplumun sahip olduğu çevre değerlerinin korunması
  13-Boru Sonu Yaklaşımı olarak da bilinen çevre politikası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kirlilik önleme
  B) Önleyicilik
  C) Kirleten öder
  D) Ön tahmin
  E) Sürdürülebilir kalkınma
  14-Türkiye’de çevre sorunlarına yönelik politikaları belirleme yönünde ilkadımların atıldığı beş yıllık kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birinci
  B) İkinci
  C) Üçüncü
  D) Dördüncü
  E) Beşinci
  15-İnsan haklarını tarihsel evrimine göre “üç kuşak haklar” olarak sınıflandıran hukukçu kimdir?
  A) Karel Vasak
  B) Victor Hugo
  C) Maurice Duverger
  D) Francis Bacon
  E) Bernard le Bouvier Fontenelle
  16-Uluslararası alanda çevre hakkı kavramının ilkkez dile getirildiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1972, Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı
  B) 1991, Avrupa Birliği Maastricht Konferansı
  C) 1992, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı
  D) 2002, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
  E) 2011, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı
  17-“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletinve vatandaşların ödevidir” hükmüaşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?
  A) 1876 Kanun-i Esasi
  B) 1921 Anayasası
  C) 1924 Anayasası
  D) 1961 Anayasası
  E) 1982 Anayasası
  18-I.Kabahatler Kanunu
  II.Kıyı Kanunu
  III.Maden Kanunu
  Yukarıdaki lerden hangileri Türkiye’de çevre yönetimi ile ilgili kanunlar arasında yer alır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  19-Yürürlükte olan hukuk kurallarının tümüne verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tüzük
  B) Mevzuat
  C) Yönetmelik
  D) Kanun
  E) Gensoru
  20-Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetimi bileşenlerinden biri değildir?
  A) Yapılar
  B) Ölçekler
  C) Tahminler
  D) Araçlar
  E) İşlevler

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.