Çevre Sorunları ve Politikaları -3

1-İnsanoğlunun doğayla olan ilişkilerinde köklü bir değişimi beraberinde getiren, çevre sorunlarının ortaya çıkması ve görünür olması açısından milat olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ateşli silahların icadı
B) Uzay bilimlerinin gelişimi
C) Sanayi devrimi
D) Amerika kıtasının keşfi
E) Biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler
2-Amacı; atmosferdeki sera gazı birikimlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine zemin yaratmak olan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ozon Tabakasının Korunması Sözleşmesi
B) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
C) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi
D) Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
E) Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme
3-Su kaynaklarında bulunan azot ve fosfor artışına bağlı, bunları besin maddesi olarak kullanan alglerin hızla çoğalması ve bu bitkilerin ölmesiyle oluşan organik atıkların sudaki mikro canlı faaliyetlerini artırması olayına ne ad verilir?
A) Korozyon
B) Ötrofikasyon
C) Difüzyon
D) Erozyon
E) Helezon
4-Sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve var olan kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütlenme, işbölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi sürecine ne ad verilir?
A) Kalkınma
B) Kentlileşme
C) Kentsel dönüşüm
D) Kentleşme
E) Sürdürülebilirlik
5-Standartlara göre, ortalama insan vücudunda vücut sıcaklığını bir derece artıracak elektromanyetik enerjinin soğurulmasının zararlı olduğu değer kaç Watt/Kg’dır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
6-Aşağıdakilerden hangisi hidrokarbonların troposferde fotokimyasal tepkimelere girerek dönüştüğü kanser yapıcı hava kirleticilerinden biridir?
A) Metan
B) Uçucu organik karbonlar(UOK)
C) Poliaromatik hidrokarbonlar(PAH)
D) Karbon monoksit
E) Azot
7-I. Zaman II. Uzaklık III. Zırhlama Yukarıdakilerden hangileri ışımadan korunmanın temel ilkelerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
8-Ozon tabakasının incelmesi konusu ilk kez kaç yılında tartışılmıştır?
A) 1972
B) 1974
C) 1976
D) 1978
E) 1980
9-Prof. Dr. Ruşen Keleş’e göre aşağıdakilerden hangisi çevrenin uluslararası niteliklerinden biri değildir?
A) Ülkelerin uluslararası düzeyde uyum sağlayacak çözümlerden yana olması
B) Su ve hava gibi ögelerin niteliklerinin herhangi bir ülke sınırına bağlı olmaması
C) Hayvan topluluğunu oluşturan tüm canlı türlerinin, insanların çizdiği siyasal sınırlardan habersiz olması
D) Evrensel değerler bütünü olarak çevrenin, insanlığın ortak geleceği olması
E) Çevreye yönelik alınan kararların, ekonomik etkenler göz önünde bulundurulmadan alınması
10-Türkiye’nin taraf olduğu/kabul ettiği çevre sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin ekleri niteliğindeki protokoller Anayasa gereği aşağıdakilerden hangisi şeklinde değerlendirilir?
A) Yönetmelik
B) Genelge
C) Kararname
D) Tebliğ
E) Yasa
11-Aşağıdakilerden hangisi uluslararası çevre politikalarını belirleyen ve yönlendiren kuruluşlardan biri değildir?
A) Kuzey Atlantik Paktı(NATO)
B) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP)
C) Dünya Sağlık Örgütü(WHO)
D) Avrupa Birliği(A
E)
12-Çevreyi kirletenlerin, maliyetini karşılama gereği duymadıkları zararlı sonuçlara ekonomi uzmanlarının verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dışsallık
B) Eksi değer
C) Kirleten öder
D) Çevre sorumsuzluğu
E) Boru sonu
13-Prof. Dr. Ruşen Keleş’e göre aşağıdakilerden hangisi yöntem açısından çevre politikalarından biridir?
A) Düzeltimci politikalar
B) Düzeltim karşıtı politikalar
C) Önleyici politikalar
D) Ekoloji politikaları
E) Planlı kalkınma politikaları
14-Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından hazırlanan İnsani Kalkınma Göstergesi’nin ölçütlerinden biri değildir?
A) Sağlık
B) Eğitim
C) Çevre koruma faaliyetleri
D) Gayri safi milli gelir
E) İklim değişikliği
15-Karel Vasak’a göre çevre hakkının yer aldığı haklar sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar
B) Kişi hakları ve siyasal haklar
C) Birinci kuşak haklar
D) Temel özgürlükler
E) Dayanışma hakları
16-2872 sayılı Çevre Yasası kaç yılında yürürlüğe girmiştir?
A) 1982
B) 1983
C) 1984
D) 1985
E) 1986
17-Çevrenin “herkesin ortak varlığı” olduğu temeline dayalı bir yaklaşım olan “çevre hakkı” kavramını açıklayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik
B) Kapsayıcılık
C) Sınırlayıcılık
D) Düşünce özgürlüğü
E) Mülkiyet hakkı
18-Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetiminin, çevre politikalarına ve çevresel planlamaya temel oluşturan ilkelerinden biri değildir?
A) Sıkı para politikası
B) Kirlilik önleme
C) Halk için çevre eğitimi
D) Doğal varlıkların korunması ve geliştirilmesi
E) Kaynak kullanımının azaltılması
19-Türkiye’de Çevre Bakanlığı kaç yılında kurulmuştur?
A) 1978
B) 1984
C) 1989
D) 1991
E) 2003
20-Ortak amaçları gerçekleştirmek için işbirliği eden kişi kümelerinin eylemleri ve bu eylem süreçlerinin bütününe ne ad verilir?
A) Üretim
B) Yönetim
C) Eğitim
D) Çevreleme
E) Mevzuat

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.