DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ ADL202U Dersi Bahar Dönem Sonu Testi

1-Aşağıdakilerden hangisi damga vergisine tabi tutulabilmek için bir kağıdın düzenlenmiş olmasını ifade etmektedir?
A) İspat etme özelliği kazanması
B) Hüküm ifade etme niteliği kazanması
C) Bir hususu belli etme özelliği kazanması
D) Taraf imzalarının bulunması
E) Kağıda bağlanması ve yazılı şekilde yapılması
2-Aşağıdakilerden hangisi günümüzde damga vergisinde genel ödeme biçimi olarak kabul edilmektedir?
A) Damga basılmak suretiyle ödeme
B) İstihkaktan kesinti yoluyla ödeme
C) Makbuz karşılığında ödeme
D) Beyan yoluyla ödeme
E) Pul yapıştırmak suretiyle ödeme
3-Birden fazla düzenlenen nüshaların aralarına karbon kağıdı konularak tek bir imza ile imzalanması durumunda damga vergisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yalnızca ana nüsha damga vergine tabidir.
B) Birinciden sonraki nüshalardaki vergi yüzde elli oranında alınır.
C) Birinciden sonraki nüshalardaki vergi dörtte bir oranında alınır.
D) Her nüsha için ayrı vergi toplanarak yarısı alınır.
E) Her bir nüsha ayrı ayrı aynı miktar damga vergisine tabidir.
4-Harçlardan farklı olarak “tahsis” ilkesine göre harcanan kamu geliri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi
B) Resim
C) Parafiskal gelirler
D) Trafik cezası
E) Vergi cezası
5-İleride açılacak bir dava ile ilgili delillerin bazı koşullarda zamanından önce toplanıp emniyet altına alınması için delil tespiti talebinde bulunması durumunda harçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A) Delil tespiti sonrası harç alınması söz konusudur.
B) Davaya ek olarak delil tespiti için de harç alınmaktadır.
C) Hiç bir durumda delil tespiti için harç alınmamaktadır
D) Başvurma harcı alınmaktadır.
E) Başvurma harcının yarısı kadar harç alınmaktadır.
6-Aşağıdakilerden hangisi maktu olarak alınan icranın yerine getirilmesi harcının konusu içerisine girmemektedir?
A) İhtiyati tedbir kararının icrası
B) Menkul teslimi
C) Çocuk teslimine ilişkin ilamların icrası
D) Gayrimenkullerin tahliye ve teslimi
E) Bir işin yapılmamasına ilişkin ilamların icrası
7-Aşağıdakilerden hangisi icraya başvurma harcının konusunu oluşturan işlemlerden biridir?
A) Ödeme emrine itirazda bulunulması
B) Takip yolunun değiştirilmesi
C) Haciz talebinden önce yenileme talebinde bulunulması
D) İhtiyari haciz kararının infazı
E) İhale sonrası gayrimenkulün tahliyesi ve alçıya teslimi
8-Aşağıdakilerden hangisi iflas talebinde bulunan alacaklıdan alınacak harçlardandır?
A) Tahsil harcı
B) Konkordato harcı
C) İcra takibinden vazgeçme harcı
D) Maktu ve nispi harç
E) Başvurma harcı ile peşin harç
9-Harçlar Kanunu’na göre menkuller bakımından tahsil harcına esas olacak değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menkulün tahsil tarihindeki değeri
B) Menkulün emsal bedeli
C) Menkulün rayiç bedeli
D) Menkulün ilamdaki değeri
E) Menkulün perakende satış bedeli
10-Aşağıdakilerden hangisi peşin harca tabi tutulan takip işlemleri ile ilgili alacaklının mahkemeye başvurarak dava açmak zorunda kalması durumunda ortaya çıkan sonucu göstermektedir?
A) Dava açma harcı hesaplanmadan davaya bakılır.
B) Peşin alınan harç kendine iade olunur.
C) Peşin harca ek olarak dava açma harcı alınır.
D) Peşin harcın yarısı kadar dava açma harcı alınır.
E) Peşin harcın dörtte biri kadar dava açma harcı alınır.
11-Haksız çıkan kişiye ödettirilmeyen yargı harcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cezaevi harcı
B) Başvurma harcı
C) Tahsil harcı
D) Celse harcı
E) Karar ve ilam harcı
12-Yargılama sürecinde yapılması gereken bir işlemin yapılmamasından dolayı ertelenmesi halinde buna sebebiyet veren kişinin ödemesi gereken harç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başvurma harcı
B) Peşin harç
C) Tahsil harcı
D) Celse harcı
E) Cezaevi harcı
13-Aşağıdakilerden hangisi yargı harçlarından istisna tutulan işlemlerden biri değildir?
A) Vasi tayinini gerektiren işlemler
B) Hakimin çekilmesine ilişkin kararlar
C) İcra mahkemelerinin cezaya ilişkin kararları
D) Tüzel kişilerce yapılan işlemler
E) Yetkili makamların isteyecekleri evraklarla ilgili kararlar
14-Aşağıdakilerden hangisi başvurma harcının yükümlüsü değildir?
A) Dava açan kimse
B) Müdahale talebinde bulunan kimse
C) Kendisine karşı dava açılan kimse
D) İhtiyati haciz işleminin yapılmasını isteyen kimse
E) Delil tespitine yönelik işlemin yapılmasını isteyen kimse
15-Harç konusu işlemin yapılmasını talep eden kişiyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükümlü
B) Alacaklı
C) Borçlu
D) Sorumlu
E) Vekil
16-Yargı harçlarında tespit edilen değerin eksik olduğu anlaşılırsa aşağıdakilerden hangisi söz konusu olmaktadır?
A) Dava sonuçlanıncaya kadar eksikliğin tamamlanması gerekir.
B) Takip edilen celseye kadar eksiklik tamamlanmadıkça davaya devam edilmez.
C) Eksik yatırılan kısım davacının haklı olması durumunda davalıdan alınır.
D) Eksiklik tamamlanmadıkça hiçbir şekilde davaya bakılamaz.
E) Eksikliğin karar açıklanıncaya kadar tamamlanması gerekmektedir.
17-Alacaklı icra talebinden vazgeçmeye yönelik iradesini ortaya koyduğunda icradan vazgeçme harcında sorumluluk aşağıdakilerden hangisine ait olacaktır?
A) Borçluya
B) İcra dairesine
C) Vekile
D) İcra mahkemesine
E) Alacaklıya
18-Harçlar Kanunu’na göre maktu yargı harçlarının ödeme zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlem başlanıldığı tarihten itibaren on gün içinde
B) İlgili olduğu işlem yapılmadan önce
C) İşleme başlanıldığı gün içerisinde
D) İşleme başlanıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde
E) İşleme başlanıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde
19-Celse harcında konusu belli bir değere ilişkin olmayan davalarda harcın alınmasına ilişkin kararın yerine getirilmesi gereken zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takip eden iki oturuma ait zaman içerisinde
B) Takip eden oturuma kadar
C) Davaya ilişkin kararın açıklanacağı celseye kadar
D) Kararın alındığı tarihten itibaren on gün içerinde
E) Kararın alındığı tarihten itibaren otuz gün içerinde
20-Yargı harçlarının belirlenmesinde dava dilekçesinde değer belirtilmemişse tespit aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılacaktır?
A) Davalı
B) Davacı
C) Mahkeme hakimi
D) Mahkeme kalemi
E) İcra müdürü

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.