Davranış Bilimleri I SOS113U Dersi Güz Ara Testi

1-Bireyin içinde yaşadığı toplumun üyesi olduğu, onun bir parçası haline geldiği ve ona göre davrandığı sürece ne ad verilir?
A) Dayanışma
B) Olgunlaşma
C) Toplumsallaşma
D) Homojenleşme
E) Uzlaşma
2-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının parçalarından biri değildir?
A) Toplumsal sınıf
B) Toplumsal statü
C) Toplumsal ayrılık
D) Toplumsal rol
E) Toplumsal grup
3-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?
A) Mutlak bir doğruya ulaşmak
B) Konu ile ilgili literatürü taramak
C) Araştırma sorununu tanımlamak
D) Veri toplamak
E) Hipotezi formüle etmek
4-Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?
A) Toplumsal yapı
B) Toplumsal bağ
C) Toplumsal dayanışma
D) Toplumsal çatışma
E) Toplumsal uzlaşı
5-Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statü değildir?
A) Ebeveyniik
B) Yaşlılık
C) Doktorluk
D) Öğrencilik
E) Başbakanlık
6-Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Haldun’un "Ümran" kavramının özelliklerinden biridir?
A) Çatışma
B) Yapaylık
C) Farkındalık
D) Anomi
E) İşlevsellik
7-Var olup olmadığını sorgulamaksızın, bilginin amacını deneyimlenen yaşanan olguların betimlenmesine dayandıran felsefi düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epistemoloji
B) Ontoloji
C) Etik
D) Pozitivizm
E) Sosyal inşa
8-Aşağıdaki kavramlardan hangisi Auguste Comte’a ait değildir?
A) Sosyal statik
B) Teolojik dönem
C) Sosyal dinamik
D) Mekanik dayanışma
E) Metafizik hal
9-Aşağıda kilerden hangisi sosyolojinin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Amerika Kıtası’nın keşfi
B) Sanayi Devrimi
C) Amerikan ve Fransız Devrimleri
D) Emperyalizm
E) Doğa bilimlerindeki gelişmeler
10-Aşağıdakilerden hangisi St. Simon’un etkilediği savunulan tartışmalardan biri değildir?
A) Sosyalizm
B) Sosyal organizasyonlarda teknokratik yaklaşımlar
C) Sanayi Devrimi
D) Birleşik Avrupa’nın kurulması
E) Sosyoloji
11-Bir toplum içindeki temel kurumlardan en çok desteği alan ve temel inanç sistemlerini oluşturan kültür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Popüler kültür
B) Baskın kültür
C) Karşıt kültür
D) Alt kültür
E) Yüksek kültür
12-Aşağıdakilerden hangisi bir değer değildir?
A) Demokrasi
B) Eşitlik
C) Uyum
D) Özgürlük
E) Anayasa
13-Kültürün değişen toplumsal koşullara uyum sağlaması sürecinde yaşanan boşluk ya da gecikmeleri, "Kültür Boşluğu" kavramı ile ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Weber
B) Marx
C) Dürkheim
D) Lenski
E) Ogburn
14-Bir tür etnosantrik görüş olan ve Avrupalı olmayanları Avrupa ülkelerinin standartları ile değerlendirme anlamına gelen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Supersantrizm
B) Xenosantrizm
C) Afrosantrizm
D) Eurosantrizm
E) Anglosantrizm
15-Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişimi etkileyen kaynaklardan biri değildir?
A) Keşifler
B) Doğal kaynaklar
C) Yayılma
D) İcatlar
E) Toplumsal koşullar
16-Çekirdek aile ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anne, baba, çocuklar ve yakın akrabalardan oluşur.
B) Üyeleri arasında yakın ilişkiler vardır.
C) Modern sanayi toplumlarının özelliğine sahiptir.
D) Ana-baba ailesinin yanında olmayan bağımsız bir yerde kurulur.
E) Kadın erkek eşitliğine önem verilir.
17-Bireylerin cinsel ilişkilerini meşrulaştıran ve toplumca onaylanan sözleşmeye ne ad verilir?
A) Nişan
B) Düğün
C) Berdel
D) Evlilik
E) Söz
18-Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’a göre ailenin yerine getirdiği fonksiyonlardan biri değildir?
A) Toplumsallaşma
B) Koruma
C) Sevgi
D) Sosyal yerleştirme
E) Evrensel olma
19-"Kök aile" kavramı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Murdock
B) Litwak
C) Le Play
D) Hyman
E) Sumner
20-Aşağıdakilerden hangisi geniş aile kavramı yerine kullanılmaz?
A) Geleneksel aile
B) Dar aile
C) Tarım ailesi
D) Eski aile
E) Köy ailesi

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.