Devlet Bütçesi -2

  1-Bütçenin ekonomik krize ve ekonomik dalgalanmalara uygun biçimde hazırlanması hangi bütçe işlevi kapsamındadır?
  A) Mali
  B) Denetim
  C) Siyasal
  D) İstikrar
  E) Hukuk
  2-Bütçenin ekonomik işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Siyasi dengeyi sağlamaya çalışır.
  B) Fiyat istikrarını sağlamaya çalışır.
  C) Gelir dağılımını düzeltmeye çalışır.
  D) Sektörel kaynak dağılımını belirler.
  E) Bölgesel kaynak dağılımını belirler.
  3-Bütçeyi kullananlara sorumluluk yükleyen bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Birlik
  B) Hesap verilebilirlik
  C) İktisadilik
  D) Samimiyet
  E) Açıklık
  4-Bütçe tahminlerine ilişkin, bütçe tahminlerinin gerçek durumu yansıtması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Genellik
  B) Birlik
  C) Mali saydamlık
  D) Önceden izin
  E) Doğruluk
  5-Devletin bir yıl sonra neler satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını dikkate alan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Torba bütçe
  B) Performans bütçe
  C) Program bütçe
  D) Klasik bütçe
  E) Yeni performans bütçe
  6-Aşağıdakilerden hangisi program bütçe sistemi için geçerli bir ifade değildir?
  A) Harcamaların yöneldiği amaç ve bunların maliyetlerinin belirlenmesi esastır.
  B) Bütçe verileri çıktı temeline dayanır.
  C) Tüm hizmetleri ilk kez başlanıyormuş gibi her yıl yeniden gerekçelendirir.
  D) Çıktı esaslı amaçları gerçekleştirecek alternatifler arar.
  E) Performans bütçenin devamı niteliğindedir.
  7-Bir sonraki yıl, kağıt ihtiyacı için ne kadar kağıt kullanılacağının ve kağıt fiyatının ne kadar olacağı tahmin edilmesinden sonra kağıt için ödenek miktarını tahmin eden yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Delphi tekniği
  B) Birim maliyete dayalı yöntem
  C) Otomatik yöntem
  D) Regresyon yöntemi
  E) Ekonometrik model
  8-Aşağıdakilerden hangisi nitel program analiz tekniğidir?
  A) Fayda maliyet analizi
  B) Maliyet etkenlik analizi
  C) Stratejik analiz
  D) Yön eylem analizi
  E) Regresyon analizi
  9-Aşağıdakilerden hangisi bir yerel idare birimi değildir?
  A) Deliklitaş Mahallesi
  B) Çankaya Belediyesi
  C) Kızılinler Köyü
  D) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
  E) Kars İl Özel İdaresi
  10-Üniversiteler aşağıdaki kamu kuruluşlarından hangisine bir örnektir?
  A) Genel bütçeli kurumlar
  B) KİT
  C) özel bütçeli kurumlar
  D) Belediyeler
  E) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
  11-Tek bir devlet tüzel kişiliği altında olan kamu kuruluşları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) özel bütçeli kurumlar
  B) Katma bütçeli kurumlar
  C) Mahalli idareler
  D) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar
  E) Genel bütçeli kurumlar
  12-"Çevre koruma hizmetleri" aşağıdaki analitik bütçe sınıflamasından hangisinde yer almaktadır?
  A) Kurumsal sınıflama
  B) İşlevsel sınıflama
  C) Ekonomik sınıflama
  D) Finansman türü sınıflaması
  E) İdari-fonksiyonel sınıflama
  13-"Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" aşağıdaki analitik bütçe sınıflamasından hangisinde yer almaktadır?
  A) Kurumsal sınıflama
  B) İşlevsel sınıflama
  C) Finansman türü sınıflaması
  D) Ekonomik sınıflama
  E) İdari-fonksiyonel sınıflama
  14-Analitik bütçe sınıflamasından önce yapılan ekonomik sınıflamada ödeme gücünün el değiştirmesine yönelik olan harcama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yatırım harcaması
  B) Transfer harcaması
  C) Cari harcama
  D) İdari sınıflama
  E) İşlevsel sınıflama
  15-Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı T.B.M.M. Genel Kurulu’nda en cok kaç gün içinde görüşülüp esasa bağlanır?
  A) 20
  B) 25
  C) 50
  D) 55
  E) 75
  16-Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri esnasında aşağıdakilerden hangisi Anayasa tarafından yasaklanmıştır?
  A) Bütçe Kanunu Tasarısı oylamasında muhalefet partisi üyeleri tarafından KABUL oyu kullanılamaz.
  B) Bakanlar kendi Bakanlık bütçelerinin görüşülmesine katılamaz.
  C) Bütçe Kanunu Tasarısı oylamasında iktidar partisi üyeleri tarafından KARŞI oy kullanılamaz.
  D) Genel kurulda gider artırıcı ve gelir azaltıcı önerilerde bulunulamaz.
  E) Bütçe görüşmelerinde bütçe dışındaki konularda konuşulamaz.
  17-Orta Vadeli ProgranVı hazırlamakla görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Maliye Bakanlığı
  B) Ekonomi Bakanlığı
  C) Başbakanlık
  D) Planlama Bakanlığı
  E) Kalkınma Bakanlığı
  18-Gelir fazlası karşılığı ödenek uygulamasından yararlanmak için temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özel gelirin olması
  B) Maliye Bakanlığı’nın izin vermesi
  C) Daha önce yedek ödenekten yararlanmamış olması
  D) Başlangıç ödeneklerinde gösterilmiş olması
  E) Ödeneğin serbest bırakılmış olması
  19-Bütçe tertibinde yer alan sınıflandırmalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru sırayla verilmiştir?
  A) Kurumsal, ekonomik, fonksiyonel, finansman tipi
  B) Ekonomik, fonksiyonel, finansman tipi, kurumsal
  C) Kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi, ekonomik
  D) Ekonomik, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi
  E) Fonksiyonel, kurumsal, ekonomik, finansman tipi
  20-Yedek ödenek uygulamasından son yıllarda en fazla aktarma alan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hazine Müsteşarlığı
  B) Sağlık Bakanlığı
  C) Milli Eğitim Bakanlığı
  D) Yargıtay
  E) Başbakanlık

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.