DİN PSİKOLOJİSİ

18.10.2021

DİN PSİKOLOJİSİ – TEST-1

Soru 1

I.Sistemli gözlemler
II.Kişisel dokümanların sistemli incelenmesi
III.Hipotezler
IV.Mülâkatlar
Yukarıdaki lerden hangileri Din Psikolojisi araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikler içerisinde yer alır?


A)I ve III
B)II ve III
C)III ve IV
D)I, IIve III
E)I, II ve IV

Soru 2

Tüm çalışmalarında insanın dindar bir tabiata sahip olduğunu, dinin insana özgü ve içten doğma bir olgu olduğunu ortaya koyan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?


A)S. Freud
B)C.G. Jung
C)E. Fromm
D)A. Maslow
E)V. Frankl

Soru 3

Dinin hem özsel hem de işlevsel yönünü en iyiifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?


A)Din, kültür içerisinde yer alan bir semboller sistemidir.
B)Din, tabiatüstü, ilahi bir varlıkla ilişkidir.
C)Din, Tanrı/kutsal/aşkına olana bir bağlılıktır.
D)Din, inanan bireyler arasında bir gönül birliği, cemaat üyeleri arasında bir bağlılıktır.
E)Din, bir anlam ve kimlik arayışıdır.

Soru 4

Aşağıdaki bilim adamlarından hangileri, dindarlığın biyolojik kaynakları ile ilgili araştırmalarda ön planaçıkmışlardır?


A)A. Maslow -S. Kiergegard
B)M. Persinger -V. Ramachandran
C)S. Freud -E. Fromm
D)A. Comte -R. Paloutzian
E)D. Batson -L. Ventis

Soru 5

Yaşamsal sorunlarda, Allah’ın bu sorunları çözümüne yardım ettiği hissi sağlayarak anlam bulmada kaynak işlevi gören unsura ne ad verilir?


A)Dinî başa çıkma
B)Benlik saygısı
C)İlahi amaç
D)Dinî yönelim
E)Anlam arayışı

Soru 6

Türkiye’de yürütülen araştırmalarda dindarlık-cinsiyet ilişkisiyle ilgili bulguların değişkenliği, aşağıdaki hususlardan hangisine bağlanamaz?


A)Bölgesel niteliklere göre dindarlık algılarının çeşitliliği
B)Farklı dindarlık ölçeklerinin uygulanması
C)Genel olarak halkın araştırmalara karşı ilgisizliği
D)Farklı araştırma yöntemleri ve ölçeklerinin kullanılması
E)İlgili araştırmaların yetersizliği

Soru 7

Annenin veya temel bakıcının; tehdit anları ve üzüntülü zamanlarda güvenlik limanı; güvenli zamanlarda çevrenin keşfedilmesi konusunda güvenlik üssü işlevini gördüğüne odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?


A)Psiko-Sosyal Gelişim Teorisi
B)Bağlanma Teorisi
C)Psiko-Seksüel Gelişim Teorisi
D)Dinî Gelişim Teorisi
E)Bilişsel Gelişim Teorisi

Soru 8

Piaget’in bilişsel gelişim teorisini dinî gelişime uygulayarak, bebeklikten ergenliğe kadar dinî gelişimle ilgili dört aşama teklif eden teorisyen kimdir?


A)Goldman
B)Harms
C)Baldwin
D)Elkind
E)Kirkpatrick

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, imanda bilişsel yapıya temelteşkil eden bilginin özelliklerinden biri değildir?


A)Vahye dayalıdır.
B)Değişime kapalıdır.
C)Deneyle elde edilebilir.
D)Değer hükmü taşır.
E)İnsanın kavrayış alanını aşar.

Soru 10

“Dinde zorlama yoktur” ve “Dileyen iman eder, dileyen inkâr eder” şeklindeki Kur’an ayetleri, imanın daha çokhangi özelliğine vurgu yapmaktadır?


A)Bilişsel yönüne
B)Duygusal boyutuna
C)İradi özelliğine
D)Gayb ile ilgili olmasına
E)Ahde dayalı yapısına

Soru 11

Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda “bireyin algıladığı, çevresine uyguladığı bir eylem ve işlev olarak bulunan gözlemlenebilir düşünce biçimi” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A)Aşama
B)İçerik
C)Yapı
D)Gelişim
E)Boyut

Soru 12

I.Kavramlar arasında ilişki kurar.
II.Dünya görüşlerini yapılandırır.
III.Hayata dair anlamlar üretir.
Yukarıdaki lerden hangileri Tanrı tasavvurunun işlevleri arasında yer alır?


A)Yalnız I
B)Yalnız II
C)Yalnız III
D)I ve II
E)I, II ve III

Soru 13

I.Kadercilik
II.Düşünce ve eylem dengesi
III.Varlığı anlamlandırma
IV.Pasif bir dünya anlayışı
Yukarıdaki lerden hangileri Kadir-i Mutlak bir Tanrı tasavvurunun yol açabileceği olumsuz anlayışlar arasında yer alır?


A)I ve II
B)I ve IV
C)II ve III
D)III ve IV
E)I, II, III ve IV

Soru 14

Piaget’nin gelişim dönemleri dikkate alındığında, bir çocuğun Tanrı tasavvurunun somut özelliklerden sıyrıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


A)Duyusal dönem
B)Motor dönem
C)İşlem öncesi dönem
D)Soyut işlemler dönemi
E)Somut işlemler dönemi

Soru 15

İbadetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)İbadet zihindeki kavramları aktif olarak harekete geçirir.
B)İbadette Allah’a karşı sorumluluk bilinci ön planda gelir.
C)İbadet ayrı diğer davranışlar ayrıdır.
D)Her ibadet için belirlenen ve değişmeyen söz ve davranışlar vardır.
E)İbadetler kulluk bilincinin bir ifadesidir.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?


A)Allah ileiletişim kurma
B)Şikâyette bulunma
C)Sıkıntıda olma
D)Allah’ın varlığını düşünme
E)Rahatlama

Soru 17

Bireyin günahlarının bağışlanması için dua etmesi duanın aşağıdaki hangi yönüyle ilgilidir?


A)Dua türleri
B)Duanın şekli
C)Duanın kabulü
D)Duanın etkileri
E)Dua güdüleri

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ergenliği dinî değişim için uygun dönem haline getiren önemlietkenlerden biridir?


A)Anlam arayışına girme
B)Anne babayla çatışma
C)Arkadaşlarının olumsuz tutumu
D)Yeni bilgiler edinme
E)İnternet bağımlılığı

Soru 19

Bulunduğu dine ve yeni girdiği dine mensup kişilerin davranışlarının ve sıcaklıklarının etkilerininön plandaolduğu din değiştirme tipiaşağıdakilerden hangisidir?


A)Entelektüel tip
B)Mistik tip
C)Deneysel tip
D)Duygusal tip
E)Yeniden uyanış tipi

Soru 20

Tövbeyle ilgili Gazzâli’nin belirttiği üç boyutlu süreç aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğruolarak verilmiştir?


A)Düşünme, pişmanlık, vazgeçme
B)Pişmanlık, üzülme, vazgeçme
C)Bilme, pişmanlık, gereğini yerine getirme
D)Pişmanlık, anlama, gereğini yerinegetirme
E)Bilme, düşünme, vazgeçme

TEST-2