DİN SOSYOLOJİSİ

18.10.2021

DİN SOSYOLOJİSİ – TEST-1

Soru 1

Sosyal gözlemin temeldeyapıldığı iki şekil aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


A)Dolaysız ve vasıtasız
B)Dolaylı ve bağımsız
C)Dolaylı ve vasıtalı
D)Dolaysız ve doğrudan
E)Dolaylı ve dolaysız

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin eserlerinden biri değildir?


A)El-Munkız mine’d-Dalal (Dalaletten Kurtuluş)
B)İhyau Ulumi’d-Din (Din İlimlerinin Diriltilmesi)
C)Tehafütü’l-Felasife (Filozofların Tutarsızlığı)
D)Kitabü’l-İber (İbretler Kitabı)
E)Faysalu’t-Tefrika beyne’l-İslam ve’z-Zenadika (İslami ve Gayrislami Gruplar Arasındaki Ayrım ve Farklar)

Soru 3

Din sosyolojisinin konusunuaşağıdakilerden hangisi en iyiifade eder?


A)Toplumun din üzerindeki etkileri
B)Dinî hayatın başlangıç biçimleri
C)Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
D)Dinin insana etkileri
E)Dinin toplum üzerindeki etkileri

Soru 4

Din ve toplum ilişkilerinin doğasını eniyiaçıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A)Din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası istikrardır.
B)Din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası karşılıklıdır.
C)Din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğasında, dinin bağımsız değişken olması vardır.
D)Din ile toplumsal değişim ilişkilerinde toplumsal değişim bağımsız değişkendir.
E)Din ile toplumsal değişim ilişkilerinde din bağımlı değişkendir.

Soru 5

Batı dünyasında laikliğin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Laiklik dış dinamiklerin ve güçlerin etkisiyle gelişmiştir.
B)Batı’da tek tip yerine farklı laiklik anlayışları ortaya çıkmıştır.
C)Laiklik birden değil aşamalı olarak gelişmiş ve yerleşmiştir.
D)Laiklik, toplumsal arayış ve mutabakata dayalı gelişmiştir.
E)Laiklik, kilisenin hegemonik gücüne tepki olarak gelişmeye başlamıştır.

Soru 6

Sekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören, sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden, teknik ve bürokratik aktörlere geçtiğini savunan sosyolog kimdir?


A)Karl Marx
B)Grace Davie
C)Emile Durkheim
D)Brian Wilson
E)Auguste Comte

Soru 7

Sekülerleşmenin 6 aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsizbir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?


A)Lary Shiner
B)Peter L. Berger
C)Max Weber
D)Steve Bruce
E)Thomas Luckmann

Soru 8

Küreselleşmeyi zaman-mekân sıkışması olarak tanımlayan düşünür kimdir?


A)Bryan S. Turner
B)Akbar S. Ahmad
C)Immanuel Wallerstein
D)Ihab Hassan
E)David Harvey

Soru 9

Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


A)Vatandaşlık
B)Küreselleşme
C)Modern ulus devlet
D)Aydınlanma
E)Endüstrileşme

Soru 10

Rappa’ya göre aşağıdakilerden hangisi kamusal alanın boyutlarından biri değildir?


A)Her türlü rekabetin yaşandığı alandır.
B)Gerek devlet gerekse devlet dışı oluşumların politikalarının gerçekleştiği alandır.
C)İnsan faaliyetlerinin oluşturduğu metafor alanıdır.
D)Her türlü ilişki ve tartışmaların yapıldığı mekândır.
E)İnsanlararası iletişim ve etkileşimin gerçekleştiği alandır.

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alana bir örnek değildir?


A)Hastane
B)Sokak
C)Park
D)Ev
E)Okul

Soru 12

“Kamu”nun öznesi nedir?


A)Aile
B)Toplumsal gruplar
C)Halk
D)Sivil Toplum Kuruluşları
E)Otorite

Soru 13

Bireyin kötülüğe yönelik ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen sadakat, ahde vefa, dürüstlük gibi erdemlere uyması, bunları Tanrının isteğine bağlayıp benimseyerek uygulaması dinin hangi işleviyle ilgilidir?


A)Dinin dönüştürücü işlevi
B)Dinin psikolojik destek sağlaması
C)Dinin bütünleştirici işlevi
D)Dinin meşrulaştırıcı işlevi
E)Dinin anlam dünyası kazandırması

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?


A)Kültüre yeni ürünler katmak
B)Toplumsal kuralları öğrenmek
C)Toplumu oluşturan maddi-manevi öğeleri öğrenmek
D)Kültürel öğeleri kullanma becerisi kazanmak
E)Kültürel yapıyı içselleştirmek

Soru 15

Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inananyaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Mormonizm
B)Adventizm
C)Moonculuk
D)Protestanlık
E)Ortodoksluk

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi öğreti olarak Hıristiyan kaynaklı değildir?


A)Yehova Şahitleri
B)Moonculuk
C)Mormonlar
D)Yedinci Gün Adventistleri
E)Transandantal Meditasyon

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ritüellerin işlevlerinden biri değildir?


A)Grup üyelerini bir araya getirmek
B)Liderin yakın bağlılar halkasını korumak
C)Aidiyet bilinci oluşturmak
D)Grubun tarihini hatırlatmak
E)Manevi anlamda tatmin sağlamak

Soru 18

1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ve doğrudan infazların görüldüğü “Terör Dönemi” olarak anılan dönem hangi ülkede yaşanmıştır?


A)Hollanda
B)Almanya
C)İngiltere
D)Japonya
E)Fransa

Soru 19

Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmayanyaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Ilımlı terörizm teorisi
B)Askeri terörizm teorisi
C)Ortodoks terörizm teorisi
D)Radikal terörizm teorisi
E)Medyatik terörizm teorisi

Soru 20

Fundamentalizm kavramı kökeni itibariyle hangi ülkede ortaya çıkmıştır?


A)Tunus
B)Çin
C)Amerika Birleşik Devletleri
D)İtalya
E)İran

TEST-2