GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ

18.10.2021

GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ – TEST-1

Soru 1

Dar anlamıyla fıkıh ilminin kapsamına giren konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğruolarak verilmiştir?


A)İtikat –münakehat –muamelat
B)İbâdât –ukubat –itikât
C)İbâdât –muamelat –müfarekat
D)İtikat –muamelat –ukubat
E)İbâdât –muamelat –ukubat

Soru 2

“Namaz kılınız.” emri mükellefin 24 saat içerisinde 5 vakit namazla sorumlu olmasının dayanağıdır.Bu görüşü savunanlara göre, vaktin tam olarak gerçekleşmediğiyerlerde namazla sorumlu olmanın gerçeksebebi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Hz. Peygamber’in (s.a.v) uygulamaları
B)İlahi hitap
C)Dünyanın hareketleri
D)Güneşin hareketleri
E)Fakihlerin görüş birliği

Soru 3

Evlilik aşağıdakilerden hangisi ile sonbulmaz?


A)Ölüm
B)Fesih
C)Yaralanma
D)Tefrik
E)Boşama

Soru 4

Uyuşturucu etkiye sahip olan şeylerile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Uçucu özellikteki uyuşturucular haram değildir.
B)Damara zerk edilmesi hükmünü etkilemez.
C)İçki ve uyuşturucunun sebep olduğu zararlar benzerlik gösterir.
D)Aynen içki gibi haramdır.
E)Birey ve toplum üzerinde çok yönlü zararlara sebep olur.

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin itikâdi açıdan sakıncalı olduğu görüşünü destekler niteliktedir?


A)Nakledilen organ haşir sırasında asıl sahibine dönecektir.
B)Sorumlulukta asıl olan iradedir.
C)Organ nakli ile kişilik transferi gerçekleşmez.
D)Zaruretler yasak olanı helal hale getirir.
E)Ahirette organlar sahipleri için şahitlik yapacaktır.

Soru 6

Katılanların hepsinin para yatırdığı ve kazananın çekilişe/şansa bağlı olarak belirlendiği yarışma türleri dini açıdan aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?


A)Müsabaka
B)Ödül
C)Eğlence
D)Kumar
E)Yarış

Soru 7

Hava parası almanın caiz oluşunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Karşılıklı rızanın bulunması
B)Kiracının/mal sahibinin içinde bulunduğu zaruret hali
C)Tarafların ortaya koyduğu şartların istisnasız olarak kendilerini bağlayacak olması
D)Kiracının kiraladığı eşyayı istediği bir bedelle bir başkasına kiraya verme hakkının bulunması
E)Bir haktan vazgeçme anlamı taşıyan durumlarda ücret alınmasının caiz olarak görülmesi

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ticari sigortaların meşru olmadığınısavunanların eleştirdikleri noktalardan biri değildir?


A)Ticari sigortaların karşılıksız kazanç ve batıl yolla mal yeme türü olduğu
B)Ticari sigortaların İslam kültürüne yabancı olduğu ve çoğunlukla ticari sigortaların yabancı şirketlerce yürütüldüğü
C)Ticari sigortalarda faiz unsurunun bulunduğu
D)Ticari sigortalarda özellikle sigortalı aleyhine belirsizliklerin bulunduğu
E)Ticari sigortalarda sigorta primleri ve sigorta tazminatları arasında ciddi dengesizliğin bulunduğu

Soru 9

Bir hayvanın komple fiyatı belirlenmeksizinkilo fiyatı üzerinden satışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Satılan mal ya da fiyattaki bilinmezlik akdi ifsad eder.
B)Malın fiyatındaki kısmi belirsizlik satışa engeldir.
C)Böyle bir satış batıl bir akittir.
D)Birim kilo fiyatı bilindiği için satış geçerlidir.
E)Tarafları anlaşmazlığa düşüren bir satış akdidir.

Soru 10

100 gr altınını,100 gr altın karşılığında bir yıl vade ile borç veren Zeynep Hanım’ın işlemi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


A)Alışveriş faizli işlem
B)Misli faizli işlem
C)Nesîe faizli işlem
D)Kıyemi faizli işlem
E)Fazlalık faizli işlem

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi arasında herhangi bir şekilde faizli muamele gerçekleşmez?


A)Fındık -para
B)Para -para
C)Altın -gümüş
D)Türk Lirası -Kırgız Somu
E)Buğday -mısır

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi faizin zararlarından biri olarak görülemez?


A)Enflasyonun artması
B)İşsizliğin artması
C)Yatırımda riskin paylaşılması
D)Sermayenin yatırıma yönelmemesi
E)Sermaye sınıfının ve gücünün oluşması

Soru 13

Müşteri ile banka arasında borç akdi gibi kabul edilen ve sadece müşterinin parasını emniyetli bir şekilde saklamasını ve çeşitli bankacılık işlemlerinden karşılıksız yararlanmasını sağlayan hesap türü aşağıdakilerden hangisidir?


A)Katılım hesabı
B)Kasa hesabı
C)Cari hesap
D)Karz hesabı
E)Kiralama yoluyla hesap

Soru 14

Aşağıdaki iktisadi ürünlerden hangisi “sahibine ortaklık” imkânı sağlar?


A)Hisse senedi
B)Tahvil
C)Hazine bonosu
D)Repo
E)Alacak senedi

Soru 15

Menkul kıymetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Menkul kıymet, sahibine ortaklık veya alacaklılık sağlayan kıymetli evraktır.
B)Çok sayıda ve seri halinde çıkarıldığı için misli nitelikte olur.
C)Menkul kıymet, bir yatırım aracı olarak kullanılabilir.
D)Her kıymetli evrak aynı zamanda menkul kıymettir.
E)Menkul kıymetler, “alacak senetleri ve ortaklık senetleri” olarak iki gruba ayrılır.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sabit gelirli kıymetli evraka bir örnektir?


A)Hazine bonosu
B)Klasik hisse senedi
C)Kar-zarar ortaklığı belgesi
D)Yatırım fonu
E)Gelir ortaklığı senedi

Soru 17

Ehl-i kitabın sadece Yahudi ve Hıristiyanlardan ibaret olduğunu kabul eden mezhepleraşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğruolarak verilmiştir?


A)Şafii, Hanefi
B)Şafii, Maliki
C)Hanefi, Maliki
D)Hanefi, Hanbeli
E)Şafii, Hanbeli

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir İslam ülkesinde doğrudanvatandaşlık hakkına sahip olan gayrimüslimleri ifade eder?


A)Müste’men
B)Zimmi
C)Harbi
D)Sabii
E)Mecusi

Soru 19

Bir zimmiyi kasten öldüren Müslüman’a kısas cezası uygulanır. Çünkü cezanın uygulanmasının dayanağı, yaşama hakkının dokunulmazlığı noktasındaki eşitliktir.Bu görüş aşağıdakilerden hangisine aittir?


A)İmam Şafii
B)Ebu Hanife
C)İmam Malik
D)Ahmed b. Hanbel
E)Evzai

Soru 20

Fıkıh ilminde söz veya fiilleriyle Müslümanlıktan çıktığını dışa yansıtan kişilere ne ad verilir?


A)Müflis
B)Müşrik
C)Muannid
D)Mürted
E)Dâî

TEST-2