HADİS TARİHİ VE USULÜ

18.10.2021

HADİS TARİHİ VE USULÜ – TEST-1

Soru 1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime doğru kullanılmıştır?


A)Sahabelerinhepsi âdildir.
B)Falan kişi sahabedir.
C)Falan kişi Hz. Peygamber’in ashabıdır.
D)Ashab kelimesinin çoğulu sahabî’dir.
E)Sahabeninkesin sayısı bilinmemektedir.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ilkyazılı hadis belgesi sayılabilir?


A)Medine’de yaşayanların haklarını belirleyen sözleşme metni
B)Hirekl’e gönderilen mektup
C)Civar bölgelere gönderilen memurlara verilen talimatnameler
D)Hudeybiye antlaşması metni
E)Mekke’nin fethinde Ebû Şah’a yazılıp verilen hutbe metni

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “Câmi’ ” türü eserlerden biri değildir?


A)Buharî’nin Sahih’i
B)Dârakutnî’nin Sünen’i
C)Müslim’in Sahih’i
D)Tirmizî’nin Sünen’i
E)Rebî’ b. Habîb’in Câmi’i

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin kaynaklarına kolay ulaşmak amacıyla telif edilmiştir?


A)Etraf
B)Tahric
C)Zevâid
D)Sahîh
E)Müstedrek

Soru 5

Osmanlı âlimlerinden Seydî Çelebi’nin yazdığı Mustahrec mine’l-Buhârî adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?


A)Edeb
B)Siyaset
C)Bâb başlıkları
D)Ahkâm
E)Gaybî haberler

Soru 6

İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el-Cevziyye ekolünü benimseyerek ilmî çalışmalarını selefi bir çizgide sürdürmüş ve hadisleri güvenilirlik açısından yeniden değerlendirip eserler yazmış Arnavut asıllı âlim kimdir?


A)Abdülkâdir el-Arnaût
B)Şuayb el-Arnaût
C)Muhammed Fuâd Abdülbâki
D)Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî
E)Ahmed Muhammed Şâkir

Soru 7

Aşağıdaki Dârulhadislerden hangisi bir ortak özellik bakımından diğerlerinden ayrılır?


A)Eşrefiyye Dârulhadisi
B)Gökmedrese Dârulhadisi
C)Çankırı Dârulhadisi
D)Sâhibiye Dârulhadisi
E)Süleymaniye Dârulhadisi

Soru 8

Tâbiûn muhaddisleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Sahâbenin öğrencileri Etbâut Tâbiûnun hocaları konumundadırlar.
B)Hadis konusunda sahâbeyi örnek almışlardır.
C)Hadis rivâyetini şifâhî (sözlü) olarak sürdürmüşlerdir.
D)Hadisleri tedvin etmişlerdir.
E)Hadis usûlü ile ilgili bir takım kurallar ortaya koymuşlardır.

Soru 9

Eski adı Yesrib olan ve hadisin coğrafî merkezlerisıralamasındailksıradayer alan şehir aşağıdakilerden hangisidir?


A)Mekke
B)Mısır
C)Kûfe
D)Medine
E)Şam

Soru 10

İlâhlığın Hz. Ali’ye geçtiğini iddia eden bir râvî hangi açıdan cerhedilir?


A)Cehâlet
B)Fısk
C)Bid’at
D)Kizb
E)Muhâlefet

Soru 11

Aşağıdaki terim çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?


A)Sened-İsnad
B)Râvî-Nâkil
C)Hadis-Metin
D)Ahz-Tahammül
E)Edâ-Nakl

Soru 12

Muhadramûn ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi yanlıştır?


A)Câhiliye devrinde doğmuşlardır.
B)Hz. Peygamber dönemine yetişmişlerdir.
C)Hz. Peygamber hayatta iken Müslüman olmuşlardır.
D)Tâbiûn tabakasından sayılırlar.
E)Hz. Peygamber’i görmüşlerdir.

Soru 13

“Kurie alâ fülân ve ene esmau” rivâyet lafzı hangi metoda delâlet eder?


A)Semi’tü
B)İcâzet
C)Vicâde
D)İlma’
E)Kıraat

Soru 14

Hadisin hocadan hangi metotla alındığını ifade eden tabiraşağıdakilerdenhangisidir?


A)Rivâyet Lafzı
B)Sahafi
C)Tahammül
D)Kıraat
E)Tashif

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet eden rivâyet lafzıdır?


A)‘An
B)Haddesenâ
C)Ahberenâ
D)Vecedtü
E)Evsâ ileyye

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hem sened hemde metinle ilgili bir hadis çeşididir?


A)Merfû
B)Maktû
C)Azîz
D)Müsned
E)Nâzil

Soru 17

Aşağıdaki terkiplerden hangisi doğrudur?


A)Hasen-muzdarib
B)Şâzz-mahfüz
C)Kudsî-merfû
D)Sahih-mu’dal
E)Mevzû-muzdarib

Soru 18

Sika bir ravinin aynı hadiste diğer sika bir ravinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?


A)Şâzz
B)Mudrec
C)Munker
D)Mahfûz
E)Ziyâde

Soru 19

Tespit edilebildiği kadarıyla mütevâtir haberin çeşitlerinden ilkbahseden âlim kimdir?


A)Vâsıl b. Atâ
B)İsa b. Ebân
C)Mâlik b. Enes
D)Ebû Hanîfe
E)Hasan-ı Basrî

Soru 20

Mekke’de yasaklanan zamanlarda da namaz kılmanın caiz olduğuna ilişkin zayıf hadisle kim amel etmiştir?


A)Ebû Hanîfe
B)Mâlik b. Enes
C)Ahmed b. Hanbel
D)Şâfiî
E)Süfyân es-Sevrî

TEST-2