HADİS

18.10.2021

HADİS – TEST-1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ânî yaşantının görünür hale gelmesi için yaptıkları arasında yer almaz?


A)Sahabeyi ilim öğrenmeye teşvik etmesi
B)Sahabenin Kur’ân’ı yaşamalarını sağlaması
C)Sahabeye Kur’ân’ı lafzen öğretmesi
D)Örnek alınacak fiili uygulamayı tesis etmesi
E)Bütün hadislerininyazılmasını emretmesi

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hadis talebesinin hadis öğreniminde dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?


A)Temizlik ve giyim-kuşamına dikkat etme
B)Kendi başına hadis mütalaa edebilme
C)Geçmiş âlimlere karşı saygıda kusur etmeme
D)Hocası ve ders arkadaşları ile ilişkilerinde çok saygılı ve dostane olma
E)Hadis kitabına ve yazı malzemesine saygılı davranma

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ân-ı Kerîm dışında da vahiy aldığını doğrudan gösteren delillerden biridir?


A)Kur’ân’daAllah’ın, Hz. Peygamber’in iki eşi arasındaki gizli bir konuşmayı, Hz. Peygamber’e haber verdiğinin belirtilmesi
B)Allah Resûlü’ne tebliğ görevinin verilmesi
C)Hz. Peygamber’in ashabı arasındaki ihtilaflara çözüm bulması
D)Hz. Peygamber’e itaat edilmesinin emredilmesi
E)Kur’ân’da, Hz. Peygamber’e vahyedildiğinin haber verilmesi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslamın ütopik olmadığınıgösteren doğrudan bir delildir?


A)Mü’minlerin Allah Resûlü’ne itaat etmeleri
B)Hz. Peygamber’inmü’minler için örnek gösterilmesi
C)Mü’minlerin Allah’a iman etmekle sorumlu olmaları
D)Allah Resûl’nünKur’an dışında da vahiy alması
E)Âlimlerin peygamberlerin varisi olmaları

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi muksîrun (çok hadis rivâyet eden) sahabelerden biri değildir?


A)Enes b. Mâlik
B)Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh
C)Hz. Âişe
D)Câbir b. Abdillâh
E)Ebû Sa’îd el-Hudrî

Soru 6

“نموكلسايقرطسمتلييهفاملعلهساللّهلهبايقرطىلإةنجالاموعمتاجموقىفتيبنموتيباللّونلتيابتكاللّهونساردتيومهنيبلإتلزنمهيلعةينكالسمهتيشغوةمحالرمهتفحوةكئلامال” hadisinin tercümesi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Her kim ilim için bir yola girerse, Allah o kişiyi cennetliklerle karşılaştırır. Bir topluluk, Allah’ın evlerinden birinde toplanarak Kitâbullâhı okursa; üzerlerine sekînet iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar.
B)Her kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennet yolunu kolaylaştırır. Bir topluluk, Allah’ın evlerinden birinde toplanarak Kitâbullâhı okurlar ve onu aralarında müzâkere ederlerse; üzerlerine sekînet iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar.
C)Her kim ilim öğrenirse, Allah o kişiye cenneti nasip eder. Bir topluluk, Allah’ın evlerinden birinde toplanarak Kitâbullâhı okurlar ve onu aralarında müzâkere ederlerse; üzerlerine sekînet iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar.
D)Her kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah o kişiyi cennete yaklaştırır. Bir topluluk, Allah’ın camilerinden birinde toplanarak Kitâbullâhı okurlar ve onu aralarında mü-zâkere ederlerse; üzerlerine sekînet iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar.
E)Her kim ilim öğrenmek üzere seyahat ederse, Allah o kişiye cennet yolunu kolaylaştırır. Bir topluluk, Allah’ın camilerinden birinde toplanarak Kitâbullâhı okursa; üzerlerine sekînet iner. Allah’ın rahmeti onları kaplar. Melekler de etraflarını kuşatırlar.

Soru 7

Hadislerin mana ve maksatlarının anlaşılması (fehm) ve hüküm ve hikmetlerinin çıkarılmasının (istinbat) söz konusu edildiğiilim aşağıdakilerdenhangisidir?


A)Rivâyetü’l-hadîs
B)İstinbat
C)Dirâyetü’l-hadîs
D)Garîbu’l-hadîs
E)İlmü’r-ricâl

Soru 8

“İslâmî ilimleri görkemli bir binaya benzeterek hadis ve sünneti bu binanın temeli, fıkhı da bu temel üstünde yükselen gövde” olarak niteleyenhadis ve fıkıh âlimiaşağıdakilerden hangisidir?


A)Hattâbî
B)İbn Hazm
C)Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî
D)Ebû Ca’fer Tahavî
E)el-Evzâî

Soru 9

İlimle ilgili olarak Kur’ân âyetlerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A)Allah’ın bilip kulların bilmediği
B)Allah’ın insana bilmediğini öğrettiği
C)Âlimin peygamber varisi olduğu
D)İlim sahiplerinin üstünde Allah’ın olduğu
E)İnsana az bir ilim verildiği

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in(s.a.v) “Bu ilmi her nesilden âdil olanlar yüklenir…” diyerek işaret ettiği ilim ehlinin özelliklerinden biri değildir?


A)İlmi müslüman olmayanlara karşı korumaları
B)İlmi cahillerin te’vîline karşı korumaları
C)İlmi bid’atçilerin uydurmalarına karşı korumaları
D)Adaletli olmaları
E)İlmi aşırıların tahrifine karşı korumaları

Soru 11

Tarih boyu müslümanların içinde yaşadığı müşterek dünya algısınınaşağıdakilerden hangisiyle ilgisi yoktur?


A)Felsefe
B)Kur’ân-ı Kerîm
C)Nebevî sünnet
D)Ashâbın tatbîkatı
E)Peygambere ittibâ

Soru 12

“Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar” hadisi aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili değildir?


A)Mü’minler birbirinin sevinç ve kederine ortaktır.
B)Mü’minler birbirinin kardeşidir.
C)Mü’minler birbirlerinin ayıp ve kusurlarını örterler.
D)Din kardeşliği kan kardeşliğinden önce gelir.
E)Köleler bile sahiplerinin kardeşi sayılır.

Soru 13

Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından çizilen ve ekseninde Kur’ân olan yol haritasına ne ad verilir?


A)Hadis
B)Şeriat
C)Ahlâk
D)Sünnet
E)İtikad

Soru 14

Hz. Peygamber’in (s.a.v) örnek ve üstün ahlâkına dair gözlemini “Allah Resûlü’nün ahlâkı Kur’ân’dı” ifadesiyle dile getiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?


A)Hz. Ömer
B)Hz. Ebû Bekir
C)Hz. Aişe
D)Enes b. Mâlik
E)Talha b. Ubeydullah

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi müsteşriklerin hadis tenkidinde dayandıkları metotlardan birideğildir?


A)Tarihi tenkit metodu
B)Kitâb-ı mukaddesi tenkidi
C)İsnadları göz ardı etme metodu
D)Metin tenkidi
E)Klasik hadis usulü

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Batı’da isnadları ilkkez araştırma konusu edinmiş müsteşriktir?


A)Ignaz Goldziher
B)Henri Lammens
C)David Margoliouth
D)Reinhart Dozy
E)Josef Horovitz

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “isnad”ın kelime anlamıdır?


A)İftira etmek
B)İddia etmek
C)İnkâr etmek
D)Nispet etmek
E)İtiraz etmek

Soru 18

“İçinde haddesena ve ahberena geçmeyen hadis zerzavattır” sözü aşağıdakilerden hangisini gösterir?


A)İçinde haddesena ve ahberena sıygaları bulunmayan hadisin faydalı olduğunu
B)Haddesena ve ahberena sıygalarının önemini
C)İsnaddaki ravilerin incelenmesinin gerekliliğini
D)İsnadın dikkatli nakledilmesinin gerekliliğini
E)İsnadsız rivayetlerin değersizliğini

Soru 19

Suyûtî’nin el-Camiü’s-sağîradlı eserinde حrumuzunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Zayıf
B)Garib
C)Sika
D)Hasen
E)Mevzû

Soru 20

Aclûnî’nin Keşfü’l-hafâadlı eserinden yararlanmak için aranılan hadisin ilkkelimesi bilinmelidir. Hadisin ilk kelimesi bilinmiyorsa, adı geçen kitap yardımıyla söz konusu hadisi bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sanal ortamda hadisin tamamı bulunduktan sonra Keşfü’l-hafâ’ya müracaat edilebilir.
B)Aynı amaçla yazılmış diğer kitaplara müracaat edilir.
C)İlk kelimenin ne olacağı tahmin edilmeye çalışılır.
D)Kitabın sonundaki konularına göre tasnif edilen ve hadislerin ilk kısımlarını veren bölümünden istifade edilir.
E)İlk kelimesi olmaksızın hadisi Keşfü’l-hafâ’da bulmak imkânsızdır.

TEST-2