Halkla İlişkiler ve İletişim Dersi Güz Ara Testi

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?
A) Birim
B) İmaj
C) İlişkili olma
D) Mesaj E) Geribildirim
Aşağıdak ilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?
A) Roller belirsizdir.
B) İki yönlüdür.
C) Anlamlıdır.
D) Süreci kapsar.
E) Zamana bağlıdır.
Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?
A) Kişiselleştirme
B) Alınganlık
C) Değiştirme
D) Dargınlık
E) Nem kapma
Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Beğenilme duygusu
B) Kazanma eğilimi
C) Algısal etki
D) Halo etkisi
E) Geribildirim
Mesajın, işlevini yerine getirmesi için temel kural aşağıdakilerden hangisidir? A) Mesajın güncel olması B) Mesajın tutarlı olması C) Mesajın geçerli olması D) Mesajın anlamlı olması E) Mesajın etkileşim yaratması Bireyin yetersiz çalışmasını, kötü çalışma şartlarına veya gerekli eğitimin verilmediğine yüklemesi hangi savunma mekanizmasına örnektir? A) Mantığa bürünme B) Yüceltme C) Özdeşleşme D) Karşıt tepkiler kurma E) Gerileme Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir? A) Kurumsal iletişim B) Kişilerarası iletişim C) İnsan ilişkileri D) Kendimizle iletişim E) Kitle iletişimi Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine ne ad verilir? A) Hedef B) Kaynak C) İlişki D) Birim E) İleti İletişim sürecinde, sohbet ederken bütün konuları ve anlatımları birleştirerek yorumlamak neyi temsil eder? A) Analize gitme B) Senteze gitme C) Yoruma gitme D) Ayrıştırma yapma E) Etkin dinleme Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir? A) Etkileşim B) İlişki C) Beceri D) İletişim E) Algı Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir? A) Kodlama B) Yorumlama C) Süreç D) Geri bildirim E) Kod açma Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir? A) Kod B) Geribildirim C) Kişilerarası iletişim D) Kaynak E) Hedef kitle Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir? A) Kişilerarası iletişim B) Kitle iletişimi C) Bireysel iletişim D) Öz kişisel iletişim E) Örgütsel iletişim Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir? A) İki yönlüdür. B) Anlamlıdır. C) Süreci kapsar. D) Zamana bağlıdır. E) Roller belirsizdir. Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bizim için özel olan kimseleri kapsar. B) Herkese açıktır. C) Genel alanı kapsar. D) Sınıf arkadaşlarını kapsar. E) Yasak olanları kapsar. İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyal alan B) Kişisel alan C) Mahrem alan D) Yasak alan E) Kişilerarası alan Benlik tasarımı kavramını en kapsamlı olarak ele alan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) S. Freud B) H. Hartman C) C. Rogers D) E. Kris E) D. Rapaport Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir? A) Benlik kavramı B) Benlik saygısı C) Benlik yönelimi D) Benlik krizi E) Benlik yitimi Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir? A) Etkileşim B) İletişim C) Sosyalleşme D) Eğitim E) Sosyal etki Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir? A) Anlama ve bilgi işlevi B) Gereksinimlerin karşılanması işlevi C) Benliği koruma işlevi D) Önyargıları kaldırma işlevi E) İçsel değerlerin ifade edilme işlevi

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.