Halkla İlişkiler ve İletişim İLT103U Dersi Güz Ara Testi

1-Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir?
A) Yorumlama
B) Anlam verme
C) İlgilenme
D) Kod açma
E) Yükleme
2-Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir?
A) Besleme
B) Etki
C) Bozucu etki
D) Algısal eğilim
E) Geribildirim
3-Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bizim için özel olan kimseleri kapsar.
B) Herkese açıktır.
C) Genel alanı kapsar.
D) Sınıf arkadaşlarını kapsar.
E) Yasak olanları kapsar.
4-Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?
A) Benlik saygısı
B) Benlik yönelimi
C) Benlik krizi
D) Benlik yitimi
E) Benlik kavramı
5-Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe isteği hangi benliğin özelliğidir?
A) Yüksek benlik
B) Sosyal benlik
C) Öz benlik
D) İdeal benlik
E) Bilinçli benlik
6-Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir?
A) Tutumlar
B) Duyarlık bilinci
C) Motivasyon
D) Güdülenme
E) Anlaşım
7-Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?
A) Etkileşim
B) İletişim
C) Sosyal etki
D) Sosyalleşme
E) Eğitim
8-Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir?
A) Bastırma
B) Karşıt-uyma
C) Çözülme
D) Karşı çıkma
E) Yargılama
9-Aşağıdakiler den hangisi hem özel hem de kamu sektörünü, yönetim yaklaşımlarında değişime zorlayan etkenlerden biri değildir?
A) İnsan hakları ve demokratikleşmede yeni tanımlar ve gelişmeler olması
B) Ekonomik kalkınmanın itici gücünün insan kaynağı olarak kabul edilmesi
C) Pazarlama ve yönetim anlayışlarında insan odaklı yaklaşımların geliştirilmesi
D) Bilgi teknolojilerinde buluş ve gelişmeler olması
E) Müşteri/tüketici olan vatandaşın katılım talebinin olmaması
10-Aşağıdakilerden hangisi hizmetin özellikleri arasında ver almaz?
A) Duygusal olmaktan çok akılcıdır.
B) Satılabilir, ancak müşteriye verilmez.
C) Satın alan müşterinin elinde somut hiçbir şey olmayabilir.
D) Belli bir standart yoktur.
E) Farklı seviyede olan insanlarca, farklı şekillerde değerlendirilebilir.
11-İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tek yönlü bir süreçtir.
B) Kişileri, örgütleri ve toplumları bir arada tutan harç görevini görür.
C) Toplumsallaşmada etkili rol oynar.
D) Kişilik gelişimini sağlar.
E) Düşünce ve değerlerin öğrenilmesinde yardımcı olur.
12-Bilgi, düşünce ve duygunun iletime uygun, hazır bir mesaj biçimine dönüştürülmesine ne ad verilir?
A) Kanal
B) Kodlama
C) Alıcı
D) Kaynak
E) Araç
13-İletişim sürecinde, kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitleye ne ad verilir?
A) Geribildirim
B) Kanal
C) Alıcı
D) Mesaj
E) Kod
14-Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime örnek gösterilemez?
A) E-posta
B) Mektuplaşma
C) Telefon görüşmesi
D) Cep telefonundan gönderilen mesaj
E) Televizyon haberleri
15-Aşağıdakilerden hangisi dil ötesi iletişimin niteliğiyle ilişkili değildir?
A) Hız
B) Vurgu
C) Yüz ifadesi
D) Duraklama
E) Şiddet
16-Aşağıdakiler den hangisi "niyet edilmemiş" dil davran ışına örnektir?
A) Sözcükleri vurgulamak
B) Susmak
C) Abartılı konuşmak
D) Kekelemek
E) Bağırmak
17-Aşağıdaki ler den hangi si otomati k pi lot kavramına örnek gösterilebilir?
A) Gitar çalmak
B) Trafikte, kırmızıdan sonra yanan sarı ışıkta harekete geçmek
C) Caddede karşıdan karşıya geçmek
D) Kopya çekmek
E) Kitap okumak
18-Bir davranışı ortaya çıkarmayı amaçlayan itici güce ne ad verilir?
A) Özgüven
B) İnanç
C) Motivasyon
D) Hırs
E) Özveri
19-Aşağıdakilerden hangisi örgütlerdeki adaletsizlikleri engelleyerek stresi önleme yollarından biri değildir?
A) Tarafsız olmak
B) Kişiye göre iş belirlemek
C) Hataları kabul etmek
D) Yargıya olan bağlılığı sergilemek
E) Bireylere eşit davranmak
20-Aşağıdakiler den hangisi stresin fizyolojik sonuçlarından biri değildir?
A) Ülser
B) Kalp hastalıkları
C) Migren
D) Depresyon
E) Başağrıları

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.