HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR ADL102U Dersi Bahar Ara Testi

1-Günlük yaşantıda herkes tarafından kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış dil türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşma dili
B) Hukuk dili
C) Mesleki dil
D) Beden dili
E) Özel dil
2-Belli bir grup insan arasında iletişimi gerçekleştirmek amacıyla evrene ilişkin düşüncelerin uzlaşımsal göstergelerle dizgelenerek kullanılmasına ne ad verilir?
A) Dil
B) Telepati
C) Çağrışım
D) Şive
E) Etkileşim
3-Yasa diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Açık ve sade olmalıdır.
B) Açıklık ve sadelikle anlaşılabilirliğin sağlanmasında yaşayan dil, önemli bir ölçüdür.
C) Yasa dilinin sadece hukukçuların anlayacağı yalınlıkta olması yeterlidir.
D) Kesin, belirgin ve okuyan herkeste aynı düşünceyi bırakacak nitelikte olmalıdır.
E) Estetik, yasa dilinin üslubunda bulunması gereken önemli bir husustur.
4-Hukuk diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hukuk dili kullanılırken dilin doğal işleyişi ve gelişimi göz ardı edilmemelidir.
B) Hukuk dilinin kullanımı esas itibariyle hukuki metinler hazırlanıp kullanılması bağlamındadır.
C) Hukuk dili genel dilden mutlak sınırlarla ayrılır.
D) Hukuk dilinin sadeleştirilmesi hususundaki çalışmaları yasa koyucunun tek başına yapabilmesi mümkün değildir.
E) Hukuk dilinin sadeleştirilmesi için hukuki kavramın anlam ve içeriği göz ardı edilmeksizin günlük dilden kelimelerden karşılık bulmak gerekmektedir.
5-Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Açıklık ve sadelik
B) Tek düzelik
C) Bilimsel tutarlılık
D) Kesinlik
E) Belirginlik
6-Çekişmesiz yargıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Niteliğine uygun düştüğü ölçüde, basit yargılama usulü uygulanır.
B) Görevli mahkeme, aksine bir hüküm bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.
C) Aksine bir hüküm bulunmadıkça re’sen araştırma ilkesi geçerlidir.
D) Kural olarak bir karşı iddia söz konusu değildir.
E) Çekişmesiz yargıda bir dava değil; bir istek vardır.
7-H.M.K. md.127 hükmü uyarınca davaya cevap süresi kural olarak kaç haftadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
8-Aşağıdakilerden hangisi özel mahkemelerden biri değildir?
A) İş mahkemesi
B) Tüketici mahkemesi
C) İcra mahkemesi
D) Kadastro mahkemesi
E) Sulh hukuk mahkemesi
9-Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Ciddi ve ağırbaşlı bir dil kullanılmalıdır.
B) Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilmelidir.
C) Çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına yazılmalıdır.
D) Ad ve soyadı yazıldıktan sonra imzaya gerek yoktur.
E) İlk bakışta güven verici bir düzen içinde olmalıdır.
10-Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?
A) Tarafların ad, soyadları ve adresleri
B) Tarafların nüfus kaydı
C) Dava konusu
D) Hukuki sebeplerin özeti
E) Davacının veya varsa vekilinin imzası
11-Aşağıdakilerden hangisi mutlak olarak duruşma tutanağına yazılması gereken hususlardan biri değildir?
A) Mahkemenin adı
B) Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
C) Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı
D) Tarafların açık adresleri
E) Ara kararlar ve hükmün sonucu
12-Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeye ne ad verilir?
A) Yazı alanı
B) Elektronik belge
C) Dosya planı
D) Resmi bilgi
E) Elektronik ortam
13-Yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu gösteren veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüme ne ad verilir?
A) Antet
B) Konu
C) Metin
D) İlgi
E) Ek
14-Yazının gizlilik derecesi içermesi halinde, bu durum belge üzerine aşağıdaki şekillerden hangisi ile belirtilir?
A) Belgenin sağ üst köşesine küçük harflerle kırmızı renkli olarak
B) Belgenin sol üst köşesine küçük harflerle siyah renkli olarak
C) Belgenin arka sayfasına küçük harflerle siyah renkli olarak
D) Belgenin arka sayfasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak
E) Belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak
15-Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemleri duyuran, tarafları duruşma gününden haberdar eden mahkeme kararına ne ad verilir?
A) Tensip zaptı
B) Müzekkere
C) Tutanak
D) Makbuz
E) Talimat
16-Aşağıdakilerden hangisi nihai kararlardan biri değildir?
A) Davanın kısmen kabulü
B) Davadan feragat
C) Davanın konusuz kalması
D) Davanın reddi
E) Adli yardım talebinin kabulü
17-Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdaki kararlardan hangisi hüküm değildir?
A) Beraat
B) Mahkûmiyet
C) Davanın düşmesi
D) Ceza verilmesine yer olmadığı
E) Bilirkişiye tevdi
18-Sadece hüküm özetinin tutanağa yazılarak kararın tefhim edildiği zorunlu hallerde gerekçeli kararın ne kadar süre içinde yazılması gerekir?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 20 gün
D) 1 ay
E) 2 ay
19-Ceza davasında son kararda Esas, Karar ve Cumhuriyet Başsavcılığı numaralarından sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yazılır?
A) Son kararı veren hâkimlerin ad soyadları ile sicil numaraları
B) Mahkemenin adı
C) Zabıt kâtibinin adı soyadı ve sicil numarası
D) Müştekinin adı soyadı
E) Sanık vekilinin ad soyadı ve adresi
20-Islah isteminin kabulüne ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Nihai karar
B) Tespit
C) Ara karar
D) Keşif
E) Bilirkişi

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.