Hukukun Temel Kavramları HUK101U Dersi Güz Ara Testi

1-Kanunların yapılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Meclisin kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı’nın incelemesine sunulur.
B) Kanunlar Mecliste toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilir.
C) Cumhurbaşkanı incelemek üzere kendisine gönderilen kanunları 15 gün içerisinde inceleyerek kararını verir.
D) Meclisin oybirliğiyle kabul ettiği kanunlar Cumhurbaşkanı’na sunulmaz.
E) Kabul oylarının sayısı 139’dan az olamaz.
2-Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sistematik yorum teorisi
B) Tarihsel yorum teorisi
C) Amaçsal yorum teorisi
D) Sözel yorum teorisi
E) Objektif yorum teorisi
3-Fıkhın kaynaklarından "istihsan" ne anlama gelmektedir?
A) Kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için hükmolunan çözümdür.
B) Daha önce karşılaşılmamış bir durum ortaya çıktığında fakihin kendisine uygun gelen ve genel kuralın istisnası olarak kıyasen hüküm kurmasıdır.
C) Toplumunun benimsediği, alışageldiği ve günlük yaşayışında uymak zorunda hissettiği davranış tarzlarıdır.
D) Belirli bir sorunu çözmek için, ona çok benzeyen başka bir sorunun çözümüne uygulanan hükmü benzeterek uygulamaktır.
E) Bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmalarıdır.
4-Roma hukukçusu Gaius’un kişiler hukuku bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İmparatorluk döneminde köleler Roma vatandaşlarının malıdırlar ve borç yüklenmek anlamında hak ehliyetleri yoktur
B) Kölelerin efendileri adına yaptıkları iktisap dahil tüm işlemler geçersizdir.
C) Roma vatandaşlığı doğum, azat etme ile tevcih yoluyla elde edilebilir.
D) Roma şehir devletinde, aile içinde hak ehliyetine sahip olanlar, egemenlik altında olanlar değil, aile reisidir.
E) Özgür bir kimsenin Roma hukukuna göre hak sahibi olabilmesinin koşulu, onun aynı zamanda Roma vatandaşı da olmasıdır.
5-Kira ilişkisinden doğan tüm uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü hukuk mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asliye hukuk mahkemesi
B) Ticaret mahkemesi
C) Tüketici mahkemesi
D) İdare mahkemesi
E) Sulh hukuk mahkemesi
6-Kişileri toplumsal düzen kurallarına uymaya zorlayan güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahlak
B) Töre
C) Emir
D) Örf adet
E) Yaptırım
7-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzen kuralına uyulmaması halinde, devlete başvurularak kurala uyulmasının sağlanabileceği durumlardan biri değildir?
A) Borca ifaya zorlama
B) Kiracının tahliyesi
C) Malın izinsiz alınması
D) Devletlerarası anlaşmalar
E) Vücut bütünlüğünü bozucu hareket
8-Aşağıdakilerden hangisi yaptırım türlerinden biri değildir?
A) Ceza
B) İflas
C) İptal
D) Hükümsüzlük
E) Tazminat
9-Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ile Sendikalar Kanunu arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
A) Sistematik yorum
B) Kanunların çatışması
C) Kanunun geçmişe yürümesi
D) Amaçsal yorum
E) Kanunların yorumu
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu hukukunu özel hukuktan ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Kamu hukuku etkinliklerinin konusu kamu hizmetidir.
B) Kamu tüzel kişilerin kusursuz sorumluluğu yoktur.
C) Kamu hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin davalar idari yargıda görülür.
D) Kamu hukukunda işlemler tek taraflı, istisnai olarak iki taraflıdır.
E) Kamu hukuku kapsamındaki tüm etkinliklerin yöneldiği tek amaç kamu yararıdır.
11-Medeni hukuk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kişilerin medeni hukuk ile ilişkisi doğduktan sonra başlar ve ölünceye kadar devam eder.
B) Medeni hukuk, özel kişilerin hallerini, diğer kişilerle veya mallarla eşitlik esasına dayanan adi ilişkilerini düzenleyen hukuk koludur.
C) Medeni hukuk özel hukukun en geniş dalıdır.
D) Medeni hukuk ile hiçbir ilişkiye girmeden bir insanın yaşamını sürdürmesi genellikle mümkün değildir.
E) Ölümün sonuçları medeni hukuk kapsamında incelenebilir.
12-Aşağı dak il erden hangisi, İş Hukuku kapsamında "işyerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılması" tanımına karşılık gelir?
A) Lokavt
B) Toplu İş Sözleşmesi
C) Grev
D) Sendika
E) Hizmet Akdi
13-Aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiği ile ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüne ne ad verilir?
A) Ahlaki yargılar
B) Pratik akıl
C) Teorik akıl
D) Normatif ahlak
E) Betimsel akıl
14- Hukukun insan ve toplum yaşamına katkısı, hukukun işlevleri olarak anılır. Aşağıdakilerden hangisi bu işlevlerden biri
A) Barış
B) Eşitlik
C) Güvenli
D) Refai
E) Özgürlük
15-Roma Hukuku’nun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş hali olarak ifade edilen hukuk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pandekt Hukuku
B) Germen Hukuku
C) Kıta Avrupası Hukuk Sistemi
D) Anglo Amerikan Hukuk Sistemi
E) Statue Law
16-Amerikan Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Amerikan Hukuku’nun mahkeme içtihatları ve yasama olmak üzere iki temel kaynağı
B) Amerikan Hukuku’nda önceki örnek kararların sonrakiler için bağlayıcı olması ilkesi geçerlidir.
C) Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın herhangi bir bölüm ü ile çatışan federal yasayı kaldırabilir.
D) Amerikan Hukuku’nda equity mahkemeleri İngiltere’den farklı olarak kilise mahkemelerinin baktığı işlere de bakar.
E) Amerikan Hukuku, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi içerisinde yer alır.
17-Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk kurallarının derlenip sistemli bir bütünlüğe kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?
A) Tedvin
B) İntihal
C) Aktarma
D) Esinlenme
E) İktibas
18- Roma Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özgür bir kimsenin hak sahibi olabilmesi için aynı zamanda vatandaş da olması gerekmektedir.
B) Roma vatandaşlığı doğum yolu ile azat etme ile ve tevcih yoluyla kazanılabilir.
C) Kölelerin hak ehliyeti bulunmamaktadır.
D) Roma hukukunda aile kavramı, bir aile reisinin egemenliği altında yaşayan ve aralarında kan bağı bulunan kişileri ifade eder.
E) Aile reisi hayatta ise çocuklar ve aile hakimiyetindeki kadınların hak ehliyeti bulunmamaktadır.
19- Aşağıdaki suçlardan hangisine hadd cezası uygulanmaz?
A) Kasten yaralama
B) Hırsızlık
C) Zina iftirası
D) Hamrsuçu
E) Yol kesme
20-İslam Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İslam dinince vazedilmiş ilahi ilkelere şeriat denir.
B) İslam hukukunda fıkıh; ibâdât, muamelât ve ukûbât olmak üzere üç başlıkta incelenir.
C) Fakihlerin bir sorun karşısında aynı çözüme ulaşmasına kıyas denir.
D) Kaldırılmasında zorunlu ve kamusal yarar bulunan bir güçlüğü kaldırmak için hükmolunan çözüme maslahat denir.
E) Hz. Muhammed’in söz ve eylemlerini ifade eden kaynaklara sünnet denir.

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.