İLK DÖNEM İSLÂM TARİHİ

18.10.2021
İLK DÖNEM İSLÂM TARİHİ

İLK DÖNEM İSLÂM TARİHİ- TEST-1

Soru 1

Güney Arabistan’da kurulan devletlerin ikincisi Maîn Devleti’nin yıkılmasından sonra tarih sahnesine çıktığı tahmin edilen, M.Ö. 750-115 yılları arasında hüküm süren ve Himyerîler tarafından yıkılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sebeliler
B)Nabatiler
C)Kindeliler
D)Hireliler
E)Lahmîler

Soru 2

Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Kabileye ait sancağı koruyan kimse
B)Kabe’nin bakımı ve anahtarlarının muhafazası
C)Kâbe’yi ziyarete gelenlere su temin etme
D)Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı
E)Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme

Soru 3

Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkma girişiminden bahseden sure aşağıdakilerden hangisidir?


A)Fîl
B)Bakara
C)Tevbe
D)Nasr
E)Mâide

Soru 4

Kabe tamiri sırasında Kureyşliler malzeme yetersizliği sebebiyle Kâbe’nin bir kısmını bina dışında bıraktılar. Ancak bina dışında kalan bu alanın da Kâbe’ye dahil olduğu göstermek için göğüs hizasında yarım daire şekline bir duvar ile çevirdiler.Kâbe’den sayılan bu alanın adı nedir?


A)Mültezem
B)Hicr, (Hicru İsmail)
C)Yemâni
D)Şâzervan
E)Rüknül-Yemânî

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?


A)Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması
B)Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması
C)Medine’de güçlü bir otoritenin olması
D)Nüfus potansiyeli bakımından Medine’nin Hicaz’daki en önemli yerleşim yerlerinden biri olması
E)Habeşistan gibi alternatifler ile karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede olması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Birinci Akabe biatında yapacaklarına dair söz verdikleri davranışlardan biri değildir?


A)Zina etmemek
B)Çocuklarını öldürmemek
C)Yalan uydurarak hiç kimseye iftira etmemek
D)İyi olan hiçbir hususta Allah Resûlü’ne isyan etmemek
E)Zekat vermek

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kureyşli müşriklerin Müslümanlığa karşı çıkma nedenlerinden biri değildir?


A)Müşriklerin ileri gelenlerinin toplum içindeki statülerini ve nüfuzlarını kaybetmek istememeleri
B)Yeni peygamberin Yahudiler arasında çıkacağına inanmaları
C)Arapların tutucu bir kavim olması, din anlayışlarının meşruiyetinin atalarının dini tercihlerinden görmeleri.
D)Kendilerine liderlik yapacak birinin zengin ya da güçlü olmasını istemeleri.
E)Müslümanlığın Mekke’deki ticari hayatı kötü yönde etkileyeceğine olaninanç

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Uhud Savaşı’nı kaybetmelerinin entemelsebebidir?


A)Medine’nin savunmasız kalması
B)İslam ordusunun sayıca çok az olması
C)Okçuların Ayneyn tepesini terk etmeleri
D)İslam ordusundaki paralı askerlerin savaşa katılmamaları
E)Hz. Muhammed’in öldüğü haberine inanan Müslümanların savaş alanını terk etmesi

Soru 9

(I) Hicretin birinciyılında Cuma Namazı farz kılınmıştır. (II) Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiği sırada üçvakit namaz kılınıyordu. (III) Kılınan vakit namazlarının tamamı ikişer rekâtidi. (IV) Hz. Muhammed’in hicretinden bir ay sonra mukîm iken kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazları dört rekâtaçıkarıldı. (V) Hicretin ikinci yılı Şaban ayında ramazan orucu farz kılındı.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V

Soru 10

Huneyn Gazvesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Ganimet dağıtımında Müellefe-i Kulûb uygulaması yapılmıştır.
B)Savaş esirleri karşılıksız serbest bırakılmıştır.
C)Huneyn Gazvesi Hevâzin ve Sâkif kabileleri üzerine düzenlenmiştir.
D)Savaşın başında üstünlüğü eline geçiren İslâm ordusu kolay bir zafer kazanmıştır
E)Gazve, Mekke’nin fethinden sonra yapılmıştır.

Soru 11

Bizanslıların Medîne’ye saldırı için savaş hazırlığı yaptığı, Suriye’deki Hristiyan Arap kabilelerinin de onlara katıldığı haberinin alınması nedeniyle aşağıdaki seferlerden hangisi düzenlenmiştir?


A)Mûte Seferi
B)Mekke’nin Fethi
C)Tebük Gazvesi
D)Tâif Kuşatması
E)Huneyn Gazvesi

Soru 12

Hz. Ebû Bekir’in halife seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Hz. Ebû Bekir o günkü şartlar gereği Kureyş kabilesine mensup birinin halife olması gerektiğini savundu.
B)Hazrecli Hubâb b. Münzir karşılıklı olarak hem ensârdan hem de Kureyş kabilesinden birinin bu makama getirilmesini önerdi.
C)Medineli Beşîr b. Sa’a ve Ma’n b. Adî halifeliği ensâr ileri gelenlerinden birine verilmesi konusunda ısrar ettiler.
D)Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halife olarak seçilebileceğini söyledi.
E)Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine biat etmedi.

Soru 13

Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)İslâm’ı ilk kabul eden sahabelerden biridir.
B)İslâm’ın ilk halifesidir.
C)573 yılında Mekke’de doğmuştur.
D)Câhiliye dönemindeki adı Abdü’l-Kâbe’dir.
E)Kureyş kabilesinin Adîy boyuna mensuptur.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer devrinde valilerin görevlerinden biri değildir?


A)Namazlarda imamlık yapmak
B)Şehirde emniyet ve asayişi sağlamak
C)Vergileri toplamak
D)Bulunduğu şehirde Halife adına halktan beyat almak
E)Adli işleri yürütmek ve suçluları cezalandırmak

Soru 15

Hz. Ömer döneminde kazanılan Nihavend zaferine “fethu’l-fütuh” adı verilmesinin sebebi nedir?


A)Nihâvend zaferinin, Sâsânîler’e ait birçok şehrin fethine ve en nihayet Sâsânî İmparatorluğu’nun yıkılışına zemin hazırlaması
B)İslâm ordusunun kendisinden daha güçlü büyükbir orduyu yenmesi
C)Bu savaştan sonra artık bölgede başka bir savaşınolmaması
D)İslâm ordu komutanı Nu’man b. Mukarrin’in zaferi bu şekilde adlandırması
E)İslâm ordu komutanı Nu’man b. Mukarrin’in bu savaşta esir olması

Soru 16

Hz. Osman ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Rûme kuyusunu satın alıp Müslümanların istifadesine sunmuştur.
B)Hz. Peygamber’in sağlığında fetva veren birkaç sahabî arasındadır.
C)Hudeybiye Antlaşması öncesinde Hz. Muhammed tarafından Mekke’ye elçi olarak gönderildi.
D)Hz. Peygamber’in vâhiy kâtiplerindendir.
E)Tebük savaşı hazırlıkları sırasında malının tamamını bağışlamıştır.

Soru 17

Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?


A)Abullah b. Sebe
B)Muhammed b. Ebû Huzeyfe
C)Muhammed b. Ebû Bekir
D)Zeyd b. Sûhnan
E)Eşter en-Nehaî

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Talhab. Ubeydullahve Zübeyrb. Avvâm’ın Mekke’ye gidişinin görünüşteki sebebidir?


A)Hz. Ayşe’nin onları daveti
B)Mervan b. Hakem’in organizasyonu
C)Tarlalarını ekmek
D)Umre yapmak
E)Ticaret yapmak

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Sıffin savaşında Muaviye tarafının Mushafları havaya kaldırmasının sebebidir?


A)Muaviye’nin Kur’an’a bağlı olduğunu göstermek
B)Hz. Ali tarafını Kur’an’ın hakemliğine çağırmak
C)Amr b. el-Âs’ın halife olmasını sağlamak
D)Muâviye’nin zaferini pekiştirmek
E)Hz. Ali’nin ordusunun yenildiğini göstermek

Soru 20

Haricilerin bağımsız bir grup olarak ortaya çıkmasına sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?


A)Tahkim
B)Muaviye’nin biat etmeyi reddetmesi
C)Kays b. Sa’d’ın valilikten azledilmesi
D)Eşter en-Nehaî’nin öldürülmesi
E)Cemel Savaşı

TEST-2

Soru 1

Kuzey Arabistan devletlerinin ikincisi olan
II. ve
III. yüzyılda en parlak dönemini yaşayan 272 yılında Roma İmparatoru Aurelien tarafından başkenti fethedilen, İslâm döneminde ise Hâlid b. Velîd tarafından sulh yoluyla fethedilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?


A)Tedmürlüler
B)Lahmîler
C)Kindeliler
D)Huzâalılar
E)Maînliler

Soru 2

Kâbe hizmetlerinden biri olan Livâ’nın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığı ve kafile başkanlığı yapma
B)Kâbe’nin bakımı, kapısının ve anahtarlarını muhafaza etme
C)Hacıları ağırlama ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılama
D)Kabileye ait sancağın muhafazasından sorumlu kimse
E)Kâbe’yi ziyaret eden hacılara su temin etme

Soru 3

Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Evliliğe Nefîse bint Ümeyye (Münye) aracı olmuştur.
B)Meysere’ninHz. Peygamber hakkındaki gözlem ve kanaatleri Hz. Hatice üzerinde etkili olmuştur.
C)Bu evlilikle Hz. Peygamber aynı zamanda üvey baba olmuştur.
D)Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber’in diğer amcaları Hz. Hatice’yi amcası Amr b. Esed’den istemişlerdir.
E)Hz. Peygamber ile Hz. Hatice arasında daha önceden bir akrabalık bağı yoktur.

Soru 4

Risâletinden önce Hz. Peygamber’in Ukâz panayırında dinlediği, tevhîd inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kime aittir?


A)Varaka b. Nevfel
B)Hassân b. Sâbit
C)Hz. Ebû Bekir
D)Kus b. Sâide el-İyâdî
E)İmruü’l-Kays b. Hucr

Soru 5

Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Hicret süreci yaklaşık iki yıl devam etti.
B)Hicret edenler baskıya maruz kalanlar arasından seçildi.
C)Hz. Muhammed nübüvvetin beşinci yılında (615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a göndermeye karar verdi.
D)İlk gönderilenler arasında Hz. Muhammed’in damadı Hz. Osman ile kızı Rukıyye de vardır.
E)Mekkeliler Habeşistan’a hicret eden Müslümanları Habeş hükümdarından iade edilmelerini istedi.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Medine’nin hicret yurdu seçilmesinin sebeplerinden biri değildir?


A)Mekke ile ilişkileri tamamen koparmayı gerektirmeyecek bir yer olması
B)Medine’deki otorite boşluğunun Hz. Muhammed’e daha rahat hareket etme imkânını vermesi
C)Medine’de Hz. Muhammed’in ailesinin sıhriyet bağı olan Hazrec kabilesinin yaşaması
D)Habeşistan gibi alternatifler ile karşılaştırıldığında Mekke’ye yakın sayılabilecek bir mesafede bulunması
E)Mekke’ye göre nüfusunun çok daha az olması bu nedenle yerleşim için gerekli arazileri bulmanın daha kolay olması

Soru 7

Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Yapımında başta Hz. Muhammed olmak üzere muhacirler ve ensâr fiilî olarak çalışmıştır.
B)Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Suffe yapılmıştır.
C)Hz. Muhammed kendisine gelen elçileri mescidde “Elçiler Sütunu” adını taşıyan bir direğin önünde kabul ederdi.
D)Temelleri taştan, daha yukarısı kerpiçten inşa edilmiştir.
E)Sadece cuma namazlarının bir arada kılındığı bir yerdi.

Soru 8

Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Benî Kurayza, Benî Kaynukâ’ ve Benî Nadîr kabilelerinden oluşan Yahudiler bulunmaktaydı.
B)Medine’de merkezi bir otorite yoktu.
C)Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı.
D)Kan davaları yaygındı.
E)Medine’de Güney Arabistan kökenli Kinâne ve Hazrec kabileleri bulunmaktaydı.

Soru 9

Mûte üzerine gönderilen ordunun komutanları aşağıdakilerden hangisinde bir arada ve sırasıyla verilmiştir?


A)Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Zeyd b. Sâbid
B)Zeyd b. Hârise / Cafer b. Ebû Tâlib / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid
C)Abdullah b. Revâha / Cafer b. Ebû Tâlib / Zeyd b. Hârise / Amr b. Âs
D)Abdullah b. Revâha / Amr b. Âs / Ebû Tâlib / Zeyd b. Hârise
E)Zeyd b. Hârise /Furât b. Hayyân / Abdullah b. Revâha / Hâlid b. Velid

Soru 10

Hudeybiye Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Antlaşmanın süresi on yıldır.
B)Müslümanlar antlaşmanın yapıldığı yıl Kâbe’yi ziyaret etmeden geri dönecekler.
C)Antlaşmanın süresi boyunca iki taraf da birbirleriyle savaşmayacaklar.
D)Müslümanlar Kâbe ziyaretleri esnasında yanlarından hiçbir şekilde silah taşımayacaklar.
E)Müslümanlar Kâbe ziyaretlerini üç günde tamamlayacaklar.

Soru 11

Hz. Muhammed’in fizikî görünüşü yanında ahlâkî özelliklerine ve bu konuda yazılan eserlere ne ad verilir?


A)Megazî
B)Şemâil
C)Siyer
D)Hilye
E)Delâil

Soru 12

Ecnâdeyn Muharebesi kimin döneminde aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapılmıştır?


A)Hz. Osman döneminde, Sasanilere karşı
B)Hz. Muhammed döneminde, Habeşlilere karşı
C)Hz. Ebû Bekir döneminde, Bizans’a karşı
D)Hz. Ömer döneminde, Gassanilere karşı
E)Hz. Ali döneminde, Sasanilere karşı

Soru 13

Hz. Ebû Bekir’in halife seçilme süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Medineli Beşîr b. Sa’a ve Ma’n b. Adî halifeliği ensâr ileri gelenlerinden birine verilmesi konusunda ısrar ettiler.
B)Hz. Ebû Bekir o günkü şartlar gereği Kureyş kabilesine mensup birinin halife olması gerektiğini savundu.
C)Hazrecli Hubâb b. Münzir karşılıklı olarak hem ensârdan hem de Kureyş kabilesinden birinin bu makama getirilmesini önerdi.
D)Hz. Ebû Bekir yanında bulunan Hz. Ömer ve Hz. Ebû Ubeyde’yi işaret ederek ikisinden birinin halife olarak seçilebileceğini söyledi.
E)Toplantıya katılanlardan Sa’d b. Ubâde, Hz. Ebû Bekir’in halifeliğine biat etmedi.

Soru 14

Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Kureyş kabilesinin Teymoğulları koluna mensuptur.
B)Ebû Kuhâfe adıyla tanınan babasının adı Osman’dır.
C)Annesi Ümmü’l-Hayr Selma bint Sahr’dır.
D)573 yılında Medine’de doğmuştur.
E)Câhiliye dönemindeki adı Abdü’l-Kâbe’dir.

Soru 15

Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.
B)Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci halifesidir.
C)On yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.
D)En meşhur lakabı, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelen “Fârûk”tur.
E)İslâm tarihinde “emîrü’l-mü’minîn” tabiri ilk defa kendisi için kullanılmıştır.

Soru 16

Kıbrıs kimin döneminde fethedilmiştir?


A)Hz. Osman
B)Hz. Ömer
C)Hz. Ebû Bekir
D)Hz. Muhammed
E)Hz. Ali

Soru 17

Hz. Ömer dönemi Irak cephesindeki gelişmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Köprü Savaşı diye adlandırılan savaşta Müslümanlar ağır bir yenilgiye uğramıştır.
B)Kâdisiye savaşı sonrası kazanılan zaferin büyüklüğünü ifade etmek için bu zafere “fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) adı verilmiştir.
C)Kâdisiye Savaşı sonrası Kuzey Irak ve İran kapıları Müslümanlara açılmıştır.
D)Nihâvend Savaşı sonrası ağır bir yenilgi alan İran ordusu bir daha toparlanma fırsatı bulamamıştır.
E)Nihavend Savaşısırasında Müslüman ordularının komutanlığını yapan Nu’mân b. Mukarrin şehit olmuştur.

Soru 18

Kûfe’de kabilecilik fitnesini körüklemeleri yüzünden Hz. Osman’ın emriyle önce Dımaşk’a ardından Humus’a sürgüne gönderilen on üç kişilik grubun lideri aşağıdakilerden hangisidir?


A)Muhammed b. Ebû Huzeyfe
B)Abdullah b. Sebe
C)Eşter en-Nehaî
D)Zeyd b. Sûhan
E)Muhammed b. Ebû Bekir

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ali adına tahkim görüşmelerine katılan hakemdir?


A)Abdullah b. Ömer
B)Sa‘d b. Ebî Vakkâs
C)Ebû Musa el-Eş‘arî
D)Abdullah b. ez-Zübeyir
E)Ziyâd b. Ebîh

Soru 20

Hz. Ali’nin hilafete geliş şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Hz. Ali, halife seçimi için toplanan mecliste aday gösterilmiştir.
B)Asiler, Hz. Ali’denbaşka kimseyi halife görmek istemediklerini ilan etmişlerdir.
C)Hz. Ali, Hz. Osman’ı öldüren asilerin baskı yaptığı bir ortamda halife seçilmiştir.
D)Hz. Osman, Hz. Ali’nin halife seçilmesini vasiyet etmiştir.
E)Hz. Ömer’in oluşturduğu şura Hz. Osman ve Hz. Ali’nin peşpeşe halife olmasını kararlaştırmıştır.

You cannot copy content of this page