İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri ADL106U Dersi Bahar Ara Testi

1-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının temel özelliklerinden biridir?
A) Evrensel olması
B) Pozitif hukuk tarafından yaratılması
C) Kamunun çıkarları karşısında daha az önemde olması
D) Devletin çıkarları karşısında ihlal edilebilmesi
E) Sadece belli ülke vatandaşlarına tanınması
2-Aşağıdakilerden hangisi bağlayıcılığını devletten alan hukuktur?
A) Doğal Hukuk
B) İçtihat Hukuku
C) Adil Hukuk
D) Evrensel Hukuk
E) Pozitif Hukuk
3-Tarihte bütün insanların doğal olarak eşit derecede hür ve bağımsız olduğunun ifade edildiği ilk insan hakları belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sened-i İttifak
B) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi
C) Virginia Haklar Bildirisi
D) Fransız Anayasası
E) Fransız İnsan Hakları Bildirgesi
4-Gözaltına alınan kişinin yargıç önüne çıkarılma hakkının tarihte ilk defa düzenlendiği metin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habeas Corpus Yasası
B) Bill of Rights
C) Magna Carta Libertatum
D) Petition of Rights
E) Halklar Yasası
5-Fransız Devriminde toplumsal ve ekonomik tabakanın en altındaki kişilerden oluşan meclisin adına ne ad verilirdi?
A) Etats Généraux
B) Kongre
C) Üçüncü Tabaka(Tiers Etat)
D) Avam Kamarası
E) Ulusal Meclis
6-Hindistan’da halkçı-eşitlikçi görüşleri savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konfiçyüs
B) Mao
C) Buda
D) Mo-Ti
E) Brahma
7-Kaderci eğilimleri nedeniyle Roma İmparatorluğu’nun bütün dünyaya hükmetmeyi amaçlayan yayılmacı politikasını meşrulaştırmaya yarayan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stoacılık
B) Nihilizm
C) Sofizm
D) Varoluşçuluk
E) Budizm
8-Jean Bodin’in egemenlik anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Devredilemez.
B) Süreklidir.
C) Mutlaktır.
D) Bölünebilir.
E) Güçlü iktidar geliştirmeye yöneliktir.
9-İslam dünyasında halkın, meşruluğunu yitiren siyasal iktidarı elinde bulunduran kişiyi öldürme hakkının olduğunu savunan düşünür kimdir?
A) Farabi
B) Nizam-ül Mülk
C) İbn-i Haldun
D) İbn-i Sina
E) İbn-i Rüşd
10-Aşağıdaki düşünürlerden hangisi kapitalist sistemi sakıncalı olarak değerlendiren radikal bir sosyalizm yorumu geliştirmiştir?
A) Rousseau
B) Hobbes
C) Montesquieu
D) Locke
E) Karl Marks
11-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre, olağan dönemlerde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasıyla ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Sınırlamanın ölçülülük ilkesine aykırı olmaması
B) Sınırlamanın kanun hükmünde kararname ile yapılabilmesi
C) Sınırlamanın anayasanın sözüne uygun olması
D) Sınırlamanın anayasanın ruhuna uygun olması
E) Sınırlamanın temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunmaması
12-Aşağıdakilerden hangisi bir negatif statü hakkıdır?
A) Sosyal güvenlik hakkı
B) Konut dokunulmazlığı
C) Eğitim hakkı
D) Vergi ödevi
E) Toprak mülkiyeti
13-1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir?
A) İfade özgürlüğü
B) Düşünce özgürlüğü
C) Konut hakkı
D) Vatandaşlık
E) Dernek kurma özgürlüğü
14-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre insan haklarının korunması yollarından biri değildir?
A) TBMM’ye başvuru
B) İdari başvuru
C) Kamu denetçisine başvuru
D) Yargısal başvuru yolları
E) İhkak-ı hak
15-1982 Anayasasına göre anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilme olanağı sağlayan yönteme ne ad verilir?
A) Yargısal korunma
B) Anayasal korunma
C) İdari yargı
D) Bireysel başvuru
E) Ombudsman
16-Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kurulmasındaki tarihsel etkenlerden biri değildir?
A) Avrupa’da faşist düşüncenin etkili olmaya başlaması
B) İtalya’nın toprak bütünlüğünün korunması
C) Yahudi soykırımı
D) İnsan haklarının korunması gerekliliği
E) Milletler Cemiyeti’nin barışı korumada etkin olamaması
17-Birleşmiş Milletlerin 1235 usulü bağlamında insan hakları ihlallerini incelemiş olduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak
B) İran
C) Burma
D) Brezilya
E) Şili
18-Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ne zaman kurulmuştur?
A) 1993
B) 1994
C) 1995
D) 1996
E) 1997
19-Aşağıdaki haklardan hangisi Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ile tanınan haklardan biri değildir?
A) İşkence yasağı
B) Kişinin dilediği ülkede vizesiz seyahat etme özgürlüğü
C) Yaşam hakkı
D) Düşünce özgürlüğü
E) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
20-Çocuk Hakları Komitesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmuştur.
B) Çocuk Hakları Komitesi, 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin bağımsız uzmanlardan oluşan denetim organıdır.
C) Kuruluşundan itibaren çocukların başvurusuna açıktır.
D) Çocuk satışı hakkındaki protokole ilişkin uygulamayı denetler.
E) Çocuk pornografisi hakkındaki protokole ilişkin uygulamayı denetler

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.