İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku HUK108U Dersi Bahar Ara Testi

1-İşyeri devir edildiğinde devredenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren en çok kaç yıldır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2-Aşağıdakilerden hangisi resmi iç hukuk kaynakları arasında yer almaz?
A) İşyeri İç Yönetmelikleri
B) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
C) Türkiye İş Kurumu Kanunu
D) Mesleki Eğitim Kanunu
E) Borçlar Kanunu
3-İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime ne ad verilir?
A) İşletme
B) Örgüt
C) İşyeri
D) Fabrika
E) Sendika
4-Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işlerine hangi Kanun hükümleri uygulanır?
A) Türk Borçlar Kanunu
B) Deniz İş Kanunu
C) Medeni Kanun
D) İş Kanunu
E) Türk Ticaret Kanunu
5-Havacılığın yer tesislerinde çalışanların iş ilişkileri hangi Kanunla düzenleme altına alınmıştır?
A) Türk Borçlar Kanunu
B) Medeni Kanun
C) İş Kanunu
D) Türk Ticaret Kanunu
E) Anayasa
6-Bir işverenle en çok kaç ayı kapsayacak şekilde geçici iş ilişkisi kurulabilir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 18
7-İş hukukunda niteliği itibariyle 30 günden fazla süren işlere ne ad verilir?
A) Sürekli iş
B) Süreli iş
C) Süresiz iş
D) Süreksiz iş
E) Belirsiz süreli iş
8-Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresinin kaç saat olduğu kabul edilir?
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
9-Aşağıdakilerden hangisi iş sözleşmesinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Özel hukuk sözleşmesi olması
B) Devamlı bir sözleşme olması
C) Karşılıklı borç yüklemesi
D) İşçinin şahsına bağlı olması
E) Tek taraflı bir sözleşme olması
10-Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi hukuki niteliği bakımından hangi tür iş sözleşmelerindendir?
A) Tam süreli iş sözleşmesi
B) Belirli süreli iş sözleşmesi
C) Kısmi süreli iş sözleşmesi
D) Süreksiz iş sözleşmesi
E) Sürekli iş sözleşmesi
11-İşveren tarafından işçi ücretlerinden yapılacak ceza kesintileri bir ayda kaç gündelikten fazla olmaz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
12-Günde 6 saat çalışılan bir işyerinde işçilere en az ne kadar süreliğine ara dinlenmesi verilmek zorundadır?
A) 15 dakika
B) Yarım saat
C) 45 dakika
D) 1 saat
E) 1,5 saat
13-Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 8
E) 10
14-İş Kanununa göre “denkleştirme süresi” toplu iş sözleşmesi ile kaç aya kadar arttırılabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
15-Parça sayısı, uzunluk, ağırlık ve büyüklük gibi birimler esas alınarak yapılan işe bağlı olarak hesaplanan ücret türüne ne ad verilir?
A) Akort ücret
B) Zamana göre ücret
C) Yüzde usulü ücret
D) Komisyon ücret
E) İkramiye
16-İş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İşçinin kıdemi en az üç ay olmalıdır.
B) Genel müdür iş güvencesi hükümlerinden yararlanır.
C) İşyerinin holding bünyesinde yer alması gerekir.
D) İşçinin belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması gerekir.
E) İşyerinde en az 30 işçi çalışması gerekir.
17-İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç ay içinde iş mahkemesine dava açma hakkına sahiptir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
18-İşverence geçerli sebep gösterilmediği mahkemece saptanarak feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren on işgünü içinde işe dönmek üzere başvuruda bulunan işçiyi ne kadar süre içinde işe başlatmak zorundadır?
A) 3 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 1 ay
E) 2 ay
19-İşçinin işyerinden ayrılırken imzaladığı ücret, ikramiye gibi bütün alacaklarını aldığına ilişkin belgeye ne ad verilir?
A) Bonservis
B) Çalışma belgesi
C) Hesap pusulası
D) Bordro
E) İbraname
20-1 yıllık kıdemi olan bir işçinin bildirimli fesih ile iş sözleşmesi feshedilmek istendiğinde bildirim süresi kaç haftadır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 10

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.