İSLÂM AHLÂK ESASLARI

18.10.2021

İSLÂM AHLÂK ESASLARI – TEST-1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vazdır?


A)Töre
B)Din
C)Gelenek
D)Kanun
E)Darb-ı mesel

Soru 2

“İslam ahlakında birfiile değer katan, ona ahlaki bir statü, bir konum veren, Hz. Peygamber’in o fiili gerçekleştirmesi, o tavsiyeyi yapması veya o fiilinyapılmasını uygun görmemesi ve yasaklamasıdır.”
Yukarıdaki ifadeden Hz. Peygamber’in İslam ahlakındaki yeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)Müslümanlar için esas olan Hz. Peygamber’e ittibadır.
B)Esas olan insanın kendi aklına uygun olanı yapmasıdır.
C)Hz. Peygamber’in davranış tarzı Müslümanlar için önemlidir.
D)İyi ve kötü Hz. Peygamberin davranışlarından anlaşılır.
E)Hz. Peygamber ahlaki örnektir.

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi mutezilenin ahlak anlayışına uygun ifadelerden biridir?


A)Ahlaki değerler mutlak değildir, bu değerler fiillerin değişmez nitelikleri değildir.
B)Ahlaki değerler konusunda insanlardaki farklı kanaatler bu değerlerin izafi oluşundandır.
C)Vahiy akılla belirlenen temel ahlak kurallarını doğrulamak zorunda değildir.
D)Ahlaki hükümler ile estetik hükümler birbirinin aynıdır.
E)İnsan aklının ahlaki değerler hakkındaki bilgisi zorunlu bilgiler grubuna girer.

Soru 4

İslam ahlak literatüründe insanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar verebilmesi imkânına ne ad verilir?


A)Niyet
B)İrade Hürriyeti
C)Kader
D)Kaza
E)Saik

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında temel erdemlerden biri değildir?


A)Adalet
B)Hikmet
C)İffet
D)Cesaret
E)Tevazuu

Soru 6

Hikmet erdeminin aşırılığında hangi rezilet ortaya çıkar?


A)Kurnazlık
B)İki yüzlülük
C)Saldırganlık
D)Ahmaklık
E)Korkaklık

Soru 7

Akıl arzuların ve öfkelerin önünde tutulabiliyorsa, ahlaki anlamda denge yakalanmış demektir. Bunu başarmak, insan nefsinin hangi gücünü doğru kullanmakla ilgilidir?


A)İstikrar
B)Arzu
C)Düşünme
D)Denge
E)Öfke

Soru 8

Evlilikte tarafların servet, asalet, kültür düzeyi, yaşantıları, din ve ahlak anlayışları itibarıyla birbirine denk olmalarına ne ad verilir?


A)Eşitlik
B)Yakınlık
C)Benzerlik
D)Denklik
E)Müsâvat

Soru 9

Eş seçiminde Hz. Peygamber’in öne çıkarıp tavsiye ettiği enönemliilke aşağıdakilerden hangisidir?


A)Zarafet
B)Güzellik
C)Ahlâk Güzelliği
D)Zenginlik
E)Asalet

Soru 10

Bireyleri, yaşlıları ile geçmişe, çocukları ve gençleri ile de geleceğe hazırlayan, bilgi ve tecrübelerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı sosyal kurum aşağıdakilerden hangisidir?


A)Aile
B)Üniversite
C)Ordu
D)Toplum
E)Okul

Soru 11

Başkasını korumayı, onun hakkını gözetmeyi, ona yardım etmeyi ve onu iyileştirmeyi ilke edinen bir ahlak anlayışının kurduğu medeniyet, aşağıdakilerden en fazla hangisi ile nitelenmeye layıktır?


A)“Başka” medeniyet
B)Osmanlı medeniyeti
C)“Diğer” medeniyet
D)“Hayır” medeniyeti
E)“İyi” medeniyet

Soru 12

Saldırganlık ve korkaklık, insan nefsinin hangi gücünün ifrat ve tefritidir?


A)Arzu
B)Hâkim
C)Öfke
D)Düşünme
E)Fail

Soru 13

İnsanın, toplumda başkalarına karşı uyması gereken ilkeler toplamına ne ad verilir?


A)Toplumsal ahlâk
B)Toplumsal ilkeler
C)Örf ve âdet
D)Töre
E)Kamu vicdanı

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, ahlaki değerlerin birey vicdanında içselleştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaşması konusunda en etkin kurumdur?


A)Felsefe
B)Sanat
C)Bilim
D)Hukuk
E)Din

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in aktif olarak çalıştığı iş kollarındandır?


A)Tababet
B)Siyaset
C)Ziraat
D)Zanaat
E)Ticaret

Soru 16

Aşağıdakilerin hangisi, dinlerin insanlara sunduğu ahlak esaslarının içeriklerinden biridir?


A)Kötü duygu ve dürtülerden arınma yolunu göstermeleri
B)’Nereye gidiyoruz?’ sorusunu cevaplamaları
C)’Nerden geldik?’ sorusunu cevaplamaları
D)Nasıl ibadet edileceği konusunda bilgi vermeleri
E)Günah ve sevap kavramıyla insan davranışını yönlendirmeleri

Soru 17

Kur’an’da çevre ahlakı konularıyla ilgili yaklaşıkkaç ayet vardır?


A)600
B)500
C)400
D)300
E)200

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İslam çevre ahlakının dört kuramından biri değildir?


A)Yararlılık
B)Bilgelik
C)Erdemlilik
D)Haklılık
E)Sorumluluk

Soru 19

Batı çevre etiğinin en yaygıniki kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Deontolojik ekoloji ve erdem ekolojisi
B)Ödev ekolojisi ve fayda ekolojisi
C)Derin ekoloji ve yüzeysel ekoloji
D)Yeşil barış ekolojisi ve koruma ekolojisi
E)Teolojik ekoloji ve teleolojik ekoloji

Soru 20

Kur’an’a göre yeryüzü kimin için yaratılmıştır?


A)İnsanlar
B)Müslümanlar
C)Muttakiler
D)Canlılar
E)Mu’minler

TEST-2

Soru 1

Bir yükümlülüğün belirlenen vakit içerisinde eksik edâ edilip, aynı vakit içerisinde tam olarak yerine getirilmesine ne ad verilir?


A)Kaza
B)İâde
C)Eda
D)İfa
E)Vefa

Soru 2

Aşağıdaki namazların hangisinde kahkaha ile gülmek Hanefilere göre abdesti bozmaz?


A)Sabah namazı
B)Cuma namazı
C)Cenaze namazı
D)Bayram namazı
E)Tilavet secdesi

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi imama ilkrükûda yetişen kimsedir?


A)Lâhik
B)Mesbuk
C)Sâhib-i tertîb
D)Münferid
E)Müdrik

Soru 4

Aşağıdaki terimlerden hangisi öğle ve ikindinamazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasını ifade eder?


A)Cem-i te’hîr
B)Cem-i sûrî
C)Sâhib-i tertib
D)Cem-i takdîm
E)Cem’u’s-salâteyn

Soru 5

Müslümanların ramazan ayında oruç tutmalarının delili aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sadece Kur’an ayeti
B)Kur’an ayeti ve Halifelerin uygulaması
C)Sadece Hz. Peygamber’in hadisi
D)Hz. Peygamber’in hadisi ve Sahabenin uygulaması
E)Kur’an ayeti ve Hz. Peygamber’in hadisi

Soru 6

Hz. Peygamberimizin oruçlunun iki sevinç anı olduğunu söylediği durumlar aşağıdakilerden hangileridir?


A)İftarda orucunu açınca ve âhirette Rabbine kavuşunca
B)İmsak vakti ve iftar vakti
C)İftar edince ve tervih namazı kılınca
D)Ramazanın ilk günü ve bayram günü
E)Kadir gecesi ve son iftar vakti

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi zekât ödenebilecek kurumlardan/yerlerdenbiridir?


A)Zekât dağıtımı yapan vakıf ve dernekler
B)Cami
C)Köprü ve yol
D)Çeşme
E)Okul

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi zekâtın sahih olması için ödemenin değer taşıması şartı kapsamında değildir?


A)Ödenen zekât malının kıymetli ve vasıflı olması gerekir.
B)Fakir borçluya alacağını bağışlama zekât yerine geçer.
C)Alacaklı, zekât konusu alacağını, zengin borçluya bağışlayamaz.
D)Nafile olarak tasadduk edilmesi caiz malın, zekât olarak ödenmesi de caizdir.
E)Alacaklı, zekât konusu alacağını, fakir borçluya bağışlayamaz.

Soru 9

Hac ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Hacılar kurban bayramının birinci gününü Arafat’ta geçirir.
B)Hacca ihram ile başlanır.
C)Hac hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı.
D)Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı hac, hicretin onuncu yılındadır.
E)Haccın Hz. İbrahim’e kadar uzanan bir tarihi geçmişi vardır.

Soru 10

Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac aşağıdakilerden hangisidir?


A)Kıran haccı
B)İfrad haccı
C)Nafile hac
D)Temettü haccı
E)Mekruh hac

Soru 11

I.Allah’a ve Peygamberine iman
II.Hacc-ı mebrur
III.Ana babaya itaat
IV.Allah yolunda cihad
V.NamazHz. Peygamber’in “Amellerin hangisi daha faziletlidir?” sorusuna verdiği yukarıdaki cevaplarındoğrusıralaması aşağıdakilerden hangisindedir?


A)I, IV ve II
B)I, V ve II
C)I, V ve III
D)II, IV ve V
E)V, II ve III

Soru 12

Kurbanın derisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Kurbanın derisi, demirbaş olarak kullanılacak bir eşya ile değiştirilebilir.
B)Kurbanın derisi öncelikle fakirin hakkıdır.
C)Kurban derisi, tüketilecek bir eşya ile takas edilemez.
D)Kurbanın derisi, sahibi tarafından hiçbir biçimde kullanılamaz.
E)Kurban sahibi deriyi satacak olursa bedelini tasadduk eder.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartlarından biri değildir?


A)Mukim olmak
B)Seferî olmamak
C)Sağlıklı olmak
D)Hür olmak
E)Akıl sağlığı yerinde ve büluğa ermiş olmak

Soru 14

Aşağıdaki terimlerden hangisi akîka ile eş anlamlıdır?


A)Hedy
B)Nesîke
C)Edâhî
D)Nezr
E)Şükür

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kasem suretiyle yeminde kullanılır?


A)Mushaf hakkı için.
B)Çocuklarımın ölüsünü göreyim.
C)Şu kurban etini yemek bana haram olsun.
D)Eğer dışarı çıkarsan.
E)Namusum ve şerefim üzerine.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yemin keffâretinde söz konusu değildir?


A)On fakiri doyurmak
B)On fakiri giydirmek
C)On gün peşi sıra oruç tutmak
D)Köle azat etmek
E)Üç gün oruç tutmak

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi muallak bir yemindir?


A)Vallahi onunla konuşmayacağım.
B)Yasalara bağlı kalacağıma and içerim.
C)İnşallah yapmayacağım.
D)Bir daha sigara içersem şart olsun.
E)Ekmek-Kur’ân çarpsın ki, görmedim.

Soru 18

Iskat ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Ruhsat, azimet değildir.
B)Ruhsat, azimet olmuştur.
C)Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
D)Ruhsatın kullanılmaması evlâdır.
E)Azimeti tercih mümkündür.

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi haram kavramının unsurlarından biri değildir?


A)Özünde bir kötülük veya zarar bulunmak
B)Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olmak
C)Sübut yönünden kesin bir delil ile yasaklanmak
D)Vasfındabir kötülük veya zarar bulundurmak
E)Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanmak

Soru 20

Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Ruhsat yolunu seçmek genişlik sağlar.
B)Azimet hükmünün sebebi ortadan kalkmaz.
C)Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
D)Azimet hükmü ortadan kalkar.
E)Azimetin tercih edilmesi evladır.