İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİ

18.10.2021
İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİ

İSLÂM DÜŞÜNCE TARİHİ – TEST-1

Soru 1

Yunanlı şüpheci filozoflardan etkilenen, doğru ve hakikat hakkında insanın sabit bir bilgisi olamayacağınıve duyuların insanı yanılttığını savunan İslam felsefesi akımı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Taî’îyyun
B)Takâfü-i Edille
C)Reybiyye
D)Sofistâiyye
E)Meşşâiyye

Soru 2

Meşşâî filozofların savunduğu görüşler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Felsefeyi nazarî ve amelî olarak ikiye ayırırlar.
B)Din ile felsefenin dil ve yöntem bakımından birbirlerinden ayrı olduğunu savunurlar.
C)Din ve felsefe arasındaki asıl ilişki kodunun çatışmadan ziyadeuzlaşma ve karşılıklı yorumu olduğunu savunurlar.
D)Evren tasarımları genel hatları ile Platon’un idealar evrenine dayanır.
E)Peygamberlik kurumunun toplum için zorunlu olduğunu savunurlar.

Soru 3

İbn Hazm ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Kur’an ve hadisler dışında dini meşruiyet kaynağı yoktur.
B)Eş’arî mezhebine bağlı bir düşünürdür.
C)Kıyas İslâm düşüncesi içinde çok önemli ve gerekli bir yere sahiptir.
D)Kur’an metinleri dönemlere ve kültürlere göre yeniden yorumlanabilir.
E)Kur’an’ın zahiri anlamları kadar batıni anlamları da oldukça önemlidir.

Soru 4

İnsanın iradeli davranışlarında her türlü aşırılıktan uzak olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli amaç edinmesi Fârâbî’nin aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisi içinde değerlendirilir?


A)Fikrî faziletler
B)Ahlaki faziletler
C)Nazari faziletler
D)Ameli faziletler
E)Fiili faziletler

Soru 5

İbn Bâcce’ye göre aşağıdaki akıl yetkinliğindeki insanlardan hangileri aklın konusu olan şeyleri ancak “maddi suretler aracılığıyla idrak edebilirler” ve yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıklarını tam oluşturamazlar?


A)Nuzzar mertebesi
B)Cumhur mertebesi
C)Su’edâ mertebesi
D)Müstefad mertebesi
E)Bilkuvve mertebesi

Soru 6

Fransa’da kaldığı 6 yıllık sürede Louis Massignon ve Hareket Felsefesi’nin kurucusu Maurice Blondel ile tanışan ve bu felsefenin etkisinde kalan, hatta Fikir ve San’atta Hareket isimli dergide de bu felsefeden etkilendiği görülen 1909-1975 yıllara arasında yaşayan İslâm düşünürü kimdir?


A)Hilmi Ziya Ülken
B)Muhammed İkbal
C)Nurettin Topçu
D)Muhammed Abduh
E)İsmail Hakkı İzmirli

Soru 7

Gerek Kur’an tefsirindeki yorumları ve gerekse de başka hususlarda modern Türkiye’de birçok Müslüman aydını etkileyen, TBMM kararıyla yazdığı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan “Hak Dini Kur’an Dili” adlı eserin yazarı çağdaş İslâm düşünürü kimdir?


A)Muhammed İkbâl
B)Elmalılı Hamdi Yazır
C)Hilmi Ziya Ülken
D)Nurettin Topçu
E)Mehmet Akif Ersoy

Soru 8

Aşağıdaki eserlerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy’a aittir?


A)Metâlib ve Mazâhib
B)İstintâcî ve İstikrâî Mantık
C)Esrar-ı Hodî
D)Hak Dini Kuran Dili
E)Safahat

Soru 9

Davud el-Kayseri (Kayserili Davud)’un benimsediği felsefi-tasavvufi akım aşağıdakilerden hangisidir?


A)Vahdet-i Vücud
B)Gnostisizm
C)İşrakilik
D)Selefilik
E)Meşşailik

Soru 10

Osmanlı düşüncesinde yatay bilincin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


A)Hakikatin çokluğunu kabullenme
B)Tek hakikat tasarımına göre algılama
C)Yükseliş dönemi Osmanlı düşüncesini yüceltme
D)Batının üstünlüğüne inanma
E)Eski-yeni şekilde olmak üzere, zamansal (tarihsel) süreci ikiye bölme

Soru 11

Osmanlı yükseliş ve duraklama dönemlerinde verilen eserlerin genel karakteristiği aşağıdakilerden hangisidir?


A)Soyutlamaya dayanması(düşünülür olma)
B)Sorgulamaya dayanması
C)Taklitetmesi
D)Analize dayanması
E)Eleştiriye dayanması

Soru 12

Gazzâlî’nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş’ari ekolündeki büyük âlimi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Taftazanî
B)Nizâmü’l-Mülk
C)İmamu’l-Harameyn Ebu’l-Meâlî el-Cuveynî
D)Ebu’l-Hasan el-Eş’arî
E)Bakıllanî

Soru 13

Gazâlî, filozofları eleştirdiği Tehâfüt’ü yazmadan önce, filozofların fikirlerini incelediği hangi eseri yazmıştır?


A)İlcâmu’l-Avaman ilmi’l-Kelâm
B)Mekâsıdü’l-Felâsife
C)el-itikât fi’l-İktisât
D)İhyâu Ulumi’d-Dîn
E)el-Munkızu mine’d-Dalâl

Soru 14

“Tehâfüt geleneğinin” ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


A)Felsefî eserlerin doğru tercüme edilmesini sağlamak
B)İslam inancını zararlı akımların etkilerinden korumak
C)Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
D)Yunan felsefesinin İslam âleminde yayılmasını kolaylaştırmak
E)Felsefi düşünceyi eleştirerek Eş’ariliği güçlendirmek

Soru 15

İbn Haldun’a göre bir devletin geçirdiği döngüsel aşamaların şeması aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?


A)Kuruluş ve zafer dönemi/ Gücün şahsileşmesi dönemi / İmar dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / Çözülme ve yokoluş dönemi
B)Kuruluş dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / İmar dönemi / Duraklama dönemi / Yokoluş dönemi
C)Kuruluş Dönemi / Zaferler dönemi / İstikrar dönemi / Duraklama dönemi / Yıkılış dönemi
D)Kuruluş ve zaferler dönemi / Genişleme dönemi / Sulh ve istikrar dönemi / Duraklama dönemi / Çözülme ve yokoluş dönemi
E)Kuruluş ve genişleme dönemi / İstikrar dönemi / Duraklama dönemi / Yıkılış dönemi

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre göçebe yaşamının temelözelliklerinden biri değildir?


A)Özgürlük
B)Doğal ve dayanıklı olmaları
C)Cesaret
D)İşlerini kendileri yapmaları
E)İyiliklere duyarsızlık

Soru 17

Toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini “asabiyye” terimi ile açıklayan düşünür kimdir?


A)İbn Rüşd
B)Razi
C)İbn Sina
D)İbn Haldun
E)Farabi

Soru 18

İslâm düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli isimlerinden biri olan, tarih, felsefe, matematik ve tıb alanlarında eser veren, ahlâk felsefesinde öncü olup kendisinden sonraki Müslüman ahlâkçıları etkileyen ve Tecâribül’l-ümem adlı eserin sahibi kimdir?


A)İbn Haldun
B)İbn Rüşd
C)İbn Sina
D)Ahmed el-Bîrûnî
E)İbn Miskeveyh

Soru 19

Fârâbî’den ontoloji konusunda etkilenen, Fârâbî’nin Allah’ın sıfatları hakkındaki yorumunu ve Allah’ın varlığının ispatı için ortaya koyduğu delilleri ona benzer şekilde Summa Theologia adlı eserinde tekrarlayan Hıristiyan filozof kimdir?


A)Descartes
B)Vattier
C)Massa
D)St. Thomas
E)Guillame d’Auvergne

Soru 20

Batı Hıristiyan ve Yahudi düşüncesine ençoketkisi olan Müslüman filozoflardan biri olan, İbn Messere ve İbn Gabriel gibi Yahudi filozoflar aracılığı ile Batı’da tanınmaya başlayan, Avennesar, Abunazar, Albunasar gibi isimler ile Batı’da meşhur olan filozof kimdir?


A)İbn Haldun
B)Bîrûnî
C)İbn Bacce
D)Fârâbî
E)Kındî

TEST-2

You cannot copy content of this page