İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ

18.10.2021

İSLÂM HUKUKUNA GİRİŞ – TEST-1

Soru 1

Cahiliye hukukuna ait kimi kural ve kurumların tümüyle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?


A) İlgâ
B) İdâme
C) Islâh
D) İsbât
E) İbkâ

Soru 2

Bir ayırıma göre şer’i hükümler, “şer’-i müevvel” ve “şer’-i münezzel” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şer’-i müevvelin en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Alternatif hükümler
B) Üzerinde ittifak edilen hükümler
C) İçtihatla ulaşılmış hükümler
D) Birinci derecedeki hükümler
E) Tevile elverişli hükümler

Soru 3

Hadis ve rey ekollerinin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Hz. Peygamber dönemi
B) Tabiûn dönemi
C) Sahabe dönemi
D) Müçtehid imamlar dönemi
E) Taklit dönemi

Soru 4

İslam Hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
B) Fatih Kanunnamesi
C) Aile Hukuk Kararnamesi
D) Mısır Ahvâl-i Şahsiyye Kanunu
E) Suriye Medeni Kanunu

Soru 5

Hz. Ali dışındaki üç halifenin hilafetini meşru kabul eden bu yüzden de Sünnilere daha yakın kabul edilen Şii mezhep aşağıdakilerden hangisidir?


A) İsmaili
B) Caferi
C) İsnaaşariyye
D) Zeydi
E) Nusayri

Soru 6

Hanefi mezhebinin zahirurrivaye kaynaklarının telhis edildiği el-Kâfi adlı eser kime aittir?


A) Şemsuleimme es-Serahsi
B) Hakim eş-Şehîd el-Mervezi
C) Merğinânî
D) Kemalüddin b. El-Hümâm
E) İbnu’s-sââtî

Soru 7

Sahabî sözleri sonrakiler açısından dört şekilde ortaya çıkabilir: I. Sahabîlerin görüş birliği II. Sahabîlerin görüş ayrılığı III. Bir sahabînin, sahabe arasında biliniyor olmasına rağmen bir muhalefetle karşılaşmamış sözü IV. Bir sahabînin sahabe döneminde yaygınlık kazanmayıp sonraki dönemlerde yaygınlık kazanan sözü Yukarıdaki dört çeşitten hangileri tartışmasız kabul edilmektedir?


A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi vâcibin, miktarının belli olup olmaması açısından yapılan taksimidir?


A) Mutlak vâcib – mukayyed vâcib
B) Mukadder vâcib – gayr-i mukadder vâcib
C) Aynî vâcib – kifâî vâcib
D) Muayyen vâcib – müphem vâcib
E) Müvessâ vâcib – mudayyak vâcib

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iki hak birleşmekle birlikte kul hakkının ağır bastığı fiillerden biridir?


A) Kazf suçuna verilen ceza (hadd-i kazf)
B) Haksız fiilin neden olduğu zararın tazmin edilmesini isteme
C) Kasten adam öldürene kısas uygulanması
D) Mûrisini öldüren vârisin, mirastan mahrum edilmesi
E) Fıtır sadakası

Soru 10

Edâ ehliyetinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


A) Cenin dönemi
B) Temyiz öncesi dönem
C) Büluğ dönemi
D) Temyiz dönemi
E) Rüşd dönemi

Soru 11

İçtihatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) İçtihad edip bir görüşe ulaşan kişi, başkasını taklit edemez.
B) İbadet konularında içtihad yapılmaz.
C) Delaleti ve sübutu kesin bir konuda içtihat yapılmaz.
D) İçtihat ehliyetine sahip olmayan içtihat edemez.
E) İçtihat diğer bir içtihadı nakzetmez.

Soru 12

Müctehedun fîh terimi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


A) İçtihat eden kişi
B) İçtihat yöntemi
C) İçtihat ehliyeti
D) Mezhep içi içtihat
E) İçtihada açık alan

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “Ukûbât” kapsamında incelenen konulardan biri değildir?


A) Kitâbu’l-cinâyât
B) Kitâbu’l-hudûd
C) Kitâbu’l-meâkil
D) Kitâbu’l-eymân
E) Kitâbu’s-siyer

Soru 14

Bir kimse yitik bir malı koruyup sahibine vermek niyetiyle alsa ve bu mal elinde iken helak olsa tazmin etmesi gerekmez. Fakat yitik malı sahiplenme niyetiyle almışsa elinde helak olması halinde bu malı tazmin etmesi gerekir. Bu mesele aşağıdaki kaidelerden hangisi çerçevesinde değerlendirilebilir?


A) Şekk ile yakîn zâil olmaz.
B) Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır.
C) Kadîm kıdemi üzere terk olunur.
D) Bir zarar kendi misliyle izâle olunamaz.
E) Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.

Soru 15

Aşağıdaki akitlerden hangisi bir temlik akdi değildir?


A) Alım satım akdi
B) Kira akdi
C) Hibe
D) Ariyet
E) Kefalet akdi

Soru 16

Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) Taraflar, ehliyet, irade beyanı
B) Meclis birliği, irade beyanı, icâb-kabul uygunluğu
C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu
D) Akdin konusu, irade beyanı, meclis birliği
E) İcâb-kabul, meclis birliği, rıza

Soru 17

Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Velâyet-i nedb
B) Velâyet-i icbâr
C) Velâye-i hassâ
D) Velâyet-i âmme
E) Velâyet-i şirket

Soru 18

Bâin talak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Bâin talakta eşler arasında mirasçılık cereyan eder.
B) Bâin talakta müeccel mehrin vadesi gelmiş sayılır.
C) Dönüş mümkün değildir, evlilik birliğine hemen son verir.
D) Kocanın üçüncü talak hakkını kullanması bain talaktır.
E) Muhalea yoluyla boşamalar bir bain talaktır.

Soru 19

Hırsızlık suçunun meydana gelmesi için çalan kişide ve çalınan malda birtakım şartlar aranmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?


A) Çalınan malın belli bir değerde olması
B) Çalınan malın, çalan kişiye ait olma şüphesi olmaması
C) Çalan kişinin fakir olmaması
D) Korunaklı yerden çalınmış olması
E) Gizlice alınmış olması

Soru 20

I. Hırsızlık II. Zina III. Gasp IV. Yol kesme Yukarıdakilerden hangileri had suçları kapsamında yer alır?


A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

TEST-2