İSLÂM İBADET ESASLARI

18.10.2021

İSLÂM İBADET ESASLARI – TEST-1

Soru 1

Bir yükümlülüğün belirlenen vakit içerisinde eksik edâ edilip, aynı vakit içerisinde tam olarak yerine getirilmesine ne ad verilir?


A)Kaza
B)İâde
C)Eda
D)İfa
E)Vefa

Soru 2

Aşağıdaki namazların hangisinde kahkaha ile gülmek Hanefilere göre abdesti bozmaz?


A)Sabah namazı
B)Cuma namazı
C)Cenaze namazı
D)Bayram namazı
E)Tilavet secdesi

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi imama ilkrükûda yetişen kimsedir?


A)Lâhik
B)Mesbuk
C)Sâhib-i tertîb
D)Münferid
E)Müdrik

Soru 4

Aşağıdaki terimlerden hangisi öğle ve ikindinamazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasını ifade eder?


A)Cem-i te’hîr
B)Cem-i sûrî
C)Sâhib-i tertib
D)Cem-i takdîm
E)Cem’u’s-salâteyn

Soru 5

Müslümanların ramazan ayında oruç tutmalarının delili aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sadece Kur’an ayeti
B)Kur’an ayeti ve Halifelerin uygulaması
C)Sadece Hz. Peygamber’in hadisi
D)Hz. Peygamber’in hadisi ve Sahabenin uygulaması
E)Kur’an ayeti ve Hz. Peygamber’in hadisi

Soru 6

Hz. Peygamberimizin oruçlunun iki sevinç anı olduğunu söylediği durumlar aşağıdakilerden hangileridir?


A)İftarda orucunu açınca ve âhirette Rabbine kavuşunca
B)İmsak vakti ve iftar vakti
C)İftar edince ve tervih namazı kılınca
D)Ramazanın ilk günü ve bayram günü
E)Kadir gecesi ve son iftar vakti

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi zekât ödenebilecek kurumlardan/yerlerdenbiridir?


A)Zekât dağıtımı yapan vakıf ve dernekler
B)Cami
C)Köprü ve yol
D)Çeşme
E)Okul

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi zekâtın sahih olması için ödemenin değer taşıması şartı kapsamında değildir?


A)Ödenen zekât malının kıymetli ve vasıflı olması gerekir.
B)Fakir borçluya alacağını bağışlama zekât yerine geçer.
C)Alacaklı, zekât konusu alacağını, zengin borçluya bağışlayamaz.
D)Nafile olarak tasadduk edilmesi caiz malın, zekât olarak ödenmesi de caizdir.
E)Alacaklı, zekât konusu alacağını, fakir borçluya bağışlayamaz.

Soru 9

Hac ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Hacılar kurban bayramının birinci gününü Arafat’ta geçirir.
B)Hacca ihram ile başlanır.
C)Hac hicretin dokuzuncu yılında farz kılındı.
D)Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı hac, hicretin onuncu yılındadır.
E)Haccın Hz. İbrahim’e kadar uzanan bir tarihi geçmişi vardır.

Soru 10

Mîkat yerinde hac için ihrama giren ve haccını yaptıktan sonra memleketine dönen kimsenin yaptığı hac aşağıdakilerden hangisidir?


A)Kıran haccı
B)İfrad haccı
C)Nafile hac
D)Temettü haccı
E)Mekruh hac

Soru 11

I.Allah’a ve Peygamberine iman
II.Hacc-ı mebrur
III.Ana babaya itaat
IV.Allah yolunda cihad
V.NamazHz. Peygamber’in “Amellerin hangisi daha faziletlidir?” sorusuna verdiği yukarıdaki cevaplarındoğrusıralaması aşağıdakilerden hangisindedir?


A)I, IV ve II
B)I, V ve II
C)I, V ve III
D)II, IV ve V
E)V, II ve III

Soru 12

Kurbanın derisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Kurbanın derisi, demirbaş olarak kullanılacak bir eşya ile değiştirilebilir.
B)Kurbanın derisi öncelikle fakirin hakkıdır.
C)Kurban derisi, tüketilecek bir eşya ile takas edilemez.
D)Kurbanın derisi, sahibi tarafından hiçbir biçimde kullanılamaz.
E)Kurban sahibi deriyi satacak olursa bedelini tasadduk eder.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartlarından biri değildir?


A)Mukim olmak
B)Seferî olmamak
C)Sağlıklı olmak
D)Hür olmak
E)Akıl sağlığı yerinde ve büluğa ermiş olmak

Soru 14

Aşağıdaki terimlerden hangisi akîka ile eş anlamlıdır?


A)Hedy
B)Nesîke
C)Edâhî
D)Nezr
E)Şükür

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kasem suretiyle yeminde kullanılır?


A)Mushaf hakkı için.
B)Çocuklarımın ölüsünü göreyim.
C)Şu kurban etini yemek bana haram olsun.
D)Eğer dışarı çıkarsan.
E)Namusum ve şerefim üzerine.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yemin keffâretinde söz konusu değildir?


A)On fakiri doyurmak
B)On fakiri giydirmek
C)On gün peşi sıra oruç tutmak
D)Köle azat etmek
E)Üç gün oruç tutmak

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi muallak bir yemindir?


A)Vallahi onunla konuşmayacağım.
B)Yasalara bağlı kalacağıma and içerim.
C)İnşallah yapmayacağım.
D)Bir daha sigara içersem şart olsun.
E)Ekmek-Kur’ân çarpsın ki, görmedim.

Soru 18

Iskat ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Ruhsat, azimet değildir.
B)Ruhsat, azimet olmuştur.
C)Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
D)Ruhsatın kullanılmaması evlâdır.
E)Azimeti tercih mümkündür.

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi haram kavramının unsurlarından biri değildir?


A)Özünde bir kötülük veya zarar bulunmak
B)Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olmak
C)Sübut yönünden kesin bir delil ile yasaklanmak
D)Vasfındabir kötülük veya zarar bulundurmak
E)Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanmak

Soru 20

Terfih ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Ruhsat yolunu seçmek genişlik sağlar.
B)Azimet hükmünün sebebi ortadan kalkmaz.
C)Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.
D)Azimet hükmü ortadan kalkar.
E)Azimetin tercih edilmesi evladır.

TEST-2