İSLÂM İNANÇ ESASLARI

18.10.2021

İSLÂM İNANÇ ESASLARI – TEST-1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen din sınıflamalarından biri değildir?


A)Hak din-Batıl din
B)Muharref din-Muharref olmayan din
C)Somut din-Soyut din
D)Milli din-İlkel din
E)Semavi din-Beşeri din

Soru 2

İslam dininin temelhükümlerinden hangisi diğerlerinden önce gelir?


A)İman esasları
B)İbadet ilkeleri
C)Ahlaki ilkeler
D)Ameli ilkeler
E)Dünyevi ilke ve kurallar

Soru 3

Allah’ın kendi kendine kaim olması ve başkasına ihtiyaç duymamasıanlamına gelen selbi sıfat aşağıdakilerden hangisidir?


A)Vücud
B)Kıyam bi nefsihi
C)Kıdem
D)Beka
E)Muhalefetün li’l havadis

Soru 4

Vahiy meleğinin özel adı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Azrail
B)Cebrail
C)İsrafil
D)Mikail
E)Münker

Soru 5

Yahudiliğin kutsal kitabı Hıristiyanlar tarafından nasıl isimlendirilir?


A)Yeni Ahid
B)Kitab-ı Mukaddes
C)Eski Ahid
D)Tora
E)Tevrat

Soru 6

Kur’an’da Hz. Davud’a verildiği belirtilen Zebur’un kelime anlamı nedir?


A)Mucize
B)Yazılı kitap
C)Mektup
D)İlahi vahiy
E)Müjde

Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?


A)Doğru olmak
B)Güvenilir olmak
C)Sabırlı olmak
D)Zorlayıcı olmak
E)Zeki ve anlayışlı olmak

Soru 8

Genel anlamda Allah’ın kendi iradesini seçmiş olduğu peygamberlere çeşitli yollarla bildirmesine ne ad verilir?


A)Layiha
B)İhsan
C)Haşır
D)Vahiy
E)Riya

Soru 9

Bir topluluğu zor kullanarak bulunduğu yerden çıkarıp bir mekanda toplama anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?


A)Haşir
B)Abd
C)Nezir
D)Hadi
E)İsmet

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ahiret aleminin safhalarından biri değildir?


A)Hesaba çekilme
B)Vakfe
C)Haşir
D)Sırattan geçme
E)Cennetveya cehenneme girme

Soru 11

Kabir hayatının diğer adı nedir?


A)Alem-i devir
B)Seyahat alemi
C)Alem-i cesur
D)Alem-i berzah
E)Alem-i muhteşem

Soru 12

Kader inancı;Allah’ın insan fiilleri dâhil her şeyi yaratması ve belirlemesi, insanın ise özgürlüğünün olmamasışeklinde tanımlandığında aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilisorun ortaya çıkar?


A)İnsanın dünya hayatında yaşaması
B)İnsanın dilemesi
C)İnsanın sorumluluğu
D)İnsanın Allah’ı bilmesi
E)İnsanın kapasitesi

Soru 13

İnsanın kendi özgür iradesini itaat yönünde ortaya koyduktan sonra Allah’ın onun fiilini yaratmasına ne ad verilir?


A)Deyn
B)Milel
C)Nihal
D)İstisna
E)Tevfik

Soru 14

I. İlim
II. İrade
III. Kudret
IV. Yaratma
Yukarıdaki lerden hangileri kader ve kaza kavramlarıyla ilişkilendirilen Allah’ın sıfatlarındandır?


A)Yalnız II
B)Yalnız III
C)I ve II
D)I, II ve III
E)I, II, III ve IV

Soru 15

Söz, beden ve servet yoluyla yapılan ibadetlerde gösterişe yer veren kimseye ne ad verilir?


A)Mürai
B)Muhsin
C)Fasık
D)Takva
E)İhsan

Soru 16

Kur’an-ı Kerim’de inanç ve iyi davranış ilişkisi nasıl tasvir edilir?


A)Mevsimsel olgularla
B)Tarihsel olaylarla
C)Coğrafi terimlerle
D)Kültürel değerlerle
E)Ağaç metaforuyla

Soru 17

İslam’a göre “iyi davranış”ın anlamı nedir?


A)Allah’ın emir veyasaklarına uygun olan, dinin yapılmasını emir ve tavsiye ettiği iyi, doğru, faydalı ve sevap kazanmaya neden olan bütün eylemlerve davranışlardır.
B)Aklın ve mantığın emrettiği davranıştır.
C)İnsanı dünyada huzurlu kılan davranıştır.
D)Toplumsal ilke ve kurallara uygun olan davranıştır.
E)Örf, adet ve geleneklere uygun olan davranıştır.

Soru 18

Günahların en büyüğüaşağıdakilerden hangisidir?


A)Toplumsal kurallara uymamak
B)Anne-babaya karşı gelmek
C)Ahlaki davranışlara dikkat etmemek
D)Allah’a şirk koşmak
E)Kendine özen göstermemek

Soru 19

Gelinen yola tekrar geri dönmeye ne ad verilir?


A)Hased
B)Fısk
C)İrtidat
D)Nifak
E)Riya

Soru 20

I. Materyalizm
II. Okültizm
III. Darwinizm
IV. Freudizm
Yukarıdaki lerden hangileri çağdaş inkarcı akımlardandır?


A)Yalnız II
B)Yalnız IV
C)I ve III
D)II, III ve IV
E)I, II, III ve IV