İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ

18.10.2021

İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ – TEST-1

Soru 1

Belki de büyük günaha sebep olacak yanlış akideleri izleyen fakat herşeye rağmen sahip oldukları bu itikatları İslam dairesi içerisinde görülen ve bu yüzden tekfir edilmeyen kesimler için aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılır?


A)Ehl-i hak
B)Ehl-i kıble
C)Ehl-i istikâmet
D)Ehl-i sünnet
E)Ehl-i cemaat

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in vefatından sonra Ensar’ın halife seçimi için üzerinde uzlaştığı sahabidir?


A)Hz. Ebûbekir
B)Hz. Ömer
C)Hz. Ali
D)Sa’d b. Ubade
E)Hz. Osman

Soru 3

Hariciler kendileri için aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmışlardır?


A)Ehl-i Şurât
B)Havâric
C)Mârika
D)Harûriyye
E)Muhakkime

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Eş’ari bilginlerden biri değildir?


A)Ebû Bekir Bâkıllânî
B)Seyyid Şerif Cürcanî
C)Ebû Hâmid el-Gazzâlî
D)Ebû’l-Yüsr Pezdevî
E)İbn Fûrek

Soru 5

Çağdaş yazarlardan Muhammed Cevâd Muğniye’ye göreaşağıdakilerden hangisiŞîa’yı diğer fırkalardan ayırangörüşlerden biri değildir?


A)İmam nebiden gelen bir nasla tayin edilmiştir.
B)Nebinin imamın tayinini unutması caiz değildir.
C)İmam büyük ve küçük bütün günahlardan korunmuştur.
D)Hz. Ali ashabın en üstünüdür.
E)Peygamber ashabın tepkisinden çekindiği için Ali’nin imametini açıkça ilan etmemiştir.

Soru 6

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’e geç biatının sebeplerinden biri değildir?


A)Hz. Ali’nin Hz. Ebu Bekir’i hilafetten düşürmek için fırsat kollaması
B)Hz. Fatıma’nın miras nedeniyle Hz. Ebu Bekir’e olan kırgınlığı
C)Hz. Ali’nin hilafet konusunda kendilerine danışılmadığını düşünmesi
D)Hz. Ali’nin hilafete kendisinin daha layık olduğunu düşünmesi
E)Bazı şahısların Hz. Ali’yi hilafete daha layık görmeleri

Soru 7

İmâmiyye fıkhı denilince akla ilkgelenimam aşağıdakilerden hangisidir?


A)Ali Zeyne’l-Âbidîn
B)Muhammed Bâkır
C)Cafer es-Sâdık
D)Hz. Ali
E)Muhammed el-Mehdî

Soru 8

Ahbârî İmâmîlere göre aşağıdakilerden hangisi şer’i hüküm kaynaklarından biri değildir?


A)İmamların sözü
B)Hz. Ali’nin sözü
C)Nebevî sünnet
D)Kur’an ayetleri
E)Akıl ve kıyas

Soru 9

Yezidîler’in “namaz” konusundaki görüşlerini aşağıdakilerden hangisi yansıtır?


A)Namaz bireysel olarak kılınabileceği gibi kolektif olarak da eda edilebilir.
B)Namazın mabetlerde kılınması daha makbuldür.
C)Namazdan önce abdest almak gerekmez.
D)Namaz, günde iki defa güneşe doğru dönerek bazı duaları okumaktan ibarettir.
E)Namazda Kudüs’e doğru dönülmelidir.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Dürzîlik’in temel karakteriniteşkil eder?


A)Dürzîlik Yeni Eflatunculuk’tan izler taşır.
B)Dürzîlik Benû Mâruf adıyla da anılır.
C)Dürzîlik bâtınî bir fırkadır.
D)Dürzîlik ismini Anuş Tekin er-Derezî’den almıştır.
E)Dürzîlik Maniheizm’in etkisinde kalmıştır.

Soru 11

Nusayrî toplumunun günümüzde yaşadığı ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?


A)Suriye, Ürdün, Irak
B)Suriye,Lübnan, İran
C)Irak, Bahreyn, Katar
D)İran, Irak, Kuveyt
E)Suriye, Türkiye, Lübnan

Soru 12

“Hak-Muhammed-Ali” üçlemesindeki “Hak” kavramı neyi sembolize eder?


A)Uluhiyet inancını
B)Adaletli davranmayı
C)Haksızlıktan kaçınmayı
D)Eşitlik anlayışını
E)Doğruluk inancını

Soru 13

Hacı Bektaş Veli ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Babaîler isyanına katılmıştır.
B)11 . yüzyılda Anadolu’ya gelmiştir.
C)Makâlât isimli eserin sahibidir.
D)Geyikli Baba’nın halifelerindendir.
E)Erdebil ocağına bağlıdır.

Soru 14

“Abdal Musa Erkânı” ne zaman yapılır?


A)Genellikle baharda
B)Özellikle kış aylarında
C)Yılın her mevsiminde
D)Çoğunlukla yaz geldiğinde
E)Sadece Muharrem ayında

Soru 15

Aşağıdakilerdenhangisi Hrıstiyanlıkliteratürü içerisinde yer alan “milenyum”un tanımı olarak kabul edilir?


A)Yeni bir dinin geleceği bir zaman dilimidir.
B)Yeni bir mezhep kurucusunun ortaya çıkarak kendi mezhebi görüşlerini yayacağı bir zaman dilimidir.
C)Kıyametin kopacağına dair çeşitli spekülasyonların yapıldığı bir zaman dilimidir.
D)Mesih’in bin yıllık bir zaman diliminde dünyayı yönetmek amacıyla geri döneceği bir dönemdir.
E)Hz. Ali’nin yeniden yeryüzüne inerek Şia taraftarlarını toplayacağı bir zaman dilimidir.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Gulam Ahmed Kadıyanî’nin İslâm’ı savunmak amacıyla yazdığı eserin adıdır?


A)Burhân
B)Berâhin-i İslâmiyye
C)Berâhin-i Ahmediyye
D)Kâdıyaniyye
E)Mirzâiyye

Soru 17

En-Nefsü’z-Zekiyye olarak bilinen Muhammed b. Abdullah’ı,Mehdi olarak niteleyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?


A)İsmailiyye
B)Kerrâmiye
C)Keysâniyye
D)İsnâaşeriyye
E)Zeydiyye

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa aydınlanma akılcılığı ile tabiat felsefesinin yoğun tesirinde kalan ihyacı isimdir?


A)Seyyid Ahmed Han
B)Cemaleddin Efgânî
C)Şeyhülislam Mustafa Sabri
D)Reşid Rıza
E)Said Nursî

Soru 19

Said Nursî ve onun metodunu izleyen oluşumlar aşağıdaki akımlardan hangisi içerisinde değerlendirilebilir?


A)Selefî gelenekçilik
B)Kültürel ıslahatçılık
C)İslam modernizmi
D)Gelenekselcilik
E)Siyasal İslamcılık

Soru 20

Aşağıdaki terimlerden hangisi “İslam birliği” veya “Müslümanların siyasal birliği” projesi için kullanılır?


A)İhya
B)Pan-İslâmizm
C)Tecdid
D)Islah
E)Terakki

TEST-2