İSLÂM SANATLARI TARİHİ

18.10.2021

İSLÂM SANATLARI TARİHİ – TEST-1

Soru 1

Osmanlı mimarisinde sıva üzerine boya ile yapılan süslemelere ne ad verilir?


A) Malakâri
B) Kalem işi
C) Revzen
D) Kâşî
E) Mozaik

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kitabın dağılmasını önleyen kısmıdır?


A) Mıkleb
B) Salbek (selbek)
C) Köşebend
D) Sertab
E) Şîrâze

Soru 3

Bir ahşap iskelet üzerinde yan yana getirilen geometrik mahiyetteki ahşap parçalarla bunları birbirine bağlayan oluklu ahşap kirişler tutkal ya da çivi kullanılmaksızın iç içe geçirilmek suretiyle eser tamamlanır. Bu tekniğe ne ad verilir?


A) Çivisiz kakma tekniği
B) Oluklu ahşap geçmesi
C) Kündekârî
D) Şebekeli geçme tekniği
E) Ajur

Soru 4

“Musiki, doğrudan doğruya ruha hitap eder, ruh da kendisini ancak musikinin desteğiyle en iyi şekilde ifade edebilir.” sözü aşağıdakilerden hangisinin musiki yorumudur?


A) Konfüçyüs
B) Ludwig Van Beethoven
C) Mevlânâ Celâleddin Rûmî
D) Johann Wolfgang Van Goethe
E) William Shakespeare

Soru 5

Şah I. Tahmasb’ın saltanatı yıllarında, Tebriz saray atölyesi en faal ve endeğerli eserleri verdiği sürece, aşağıdakilerden hangisinin yönetiminde girmiştir?


A)Aga Mirek
B)Şeyhzade
C)Sultan Muhammed
D)Muin Musavvir
E)Bihzad

Soru 6

Ulucami tipinin genel karakteri aşağıdakilerden hangisidir?


A)Merkezi kubbeli
B)Şadırvanlı
C)Tabhaneli
D)Çift kubbeli
E)Çok kubbeli

Soru 7

Sâmerrâ şehri hangi devlet tarafından kurulmuştur?


A)Emeviler
B)Memlükler
C)Abbasiler
D)Endülüs Emevi Devleti
E)Eyyûbîler

Soru 8

Bizanslıların mimari tezyinatında kullandıkları küçük renkli taş, seramik veya cam parçalarından oluşan süsleme tekniğine ne ad verilir?


A)İkona
B)Mozaik
C)Fresk
D)Vitray
E)Çini

Soru 9

Osmanlı döneminde kaleme alınmış olan Risâle-i Fethiyye adlı mûsiki nazariyatı eseri aşağıdakilerden hangisine aittir?


A)Hızır b. Abdullah
B)Lâdikli Mehmed Çelebi
C)Kutbünnâyî Osman Dede
D)Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu)
E)Abdülbâki Nâsır Dede

Soru 10

Tolunoğlu Camii’nin Mısır bölgesine getirdiği yeni mimari anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


A)Çok dayanaklı örtü
B)Tuğla ve sivri kemer
C)Geniş avlu
D)Minare
E)Mihrap

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mala ile yapılan işlere verilen addır?


A)Kalem işi
B)Kâşi
C)Malakâri
D)Alçı işi
E)Murakka

Soru 12

Aşağıdaki motiflerden hangisi dini eserlerde kullanılmaz?


A)Hatayi
B)Penç
C)Çintemani
D)Bulut
E)Hayvan

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ebrunun asıl adı olan ebrî’nin anlamıdır?


A)Bülbül yuvası
B)Tarama
C)Taraklı
D)Bulutumsu
E)Hafif

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mıklebi alt kaba bağlayan kısımdır?


A)Şemse
B)Salbek
C)Köşebend
D)Sertâb
E)Kenar suyu

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yekpâresunun kullanıldığı yerdir?


A)Kenar Suyu
B)Mıkleb
C)Şemse
D)Salbek
E)Sertâb

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi şemse kalıbı yapımında kullanılırdı?


A)Mermer
B)Tahta
C)Manda Köselesi
D)Sahtiyan
E)Meşin

Soru 17

Anadolu’da, çini mozaik bezemenin görüldüğü ilk önemlieserlerden biri olan İzzeddin Keykavus I. Türbesi’nin çini ustası aşağıdakilerden hangisidir?


A)Musullu Abdullah
B)Marendli Ahmet
C)Tuslu Mehmet b. Mehmet
D)Tebrizli Mehmet el-Mecnun
E)Malatyalı Yakup b. Ebubekir

Soru 18

Klasik tarz çini yapımında, şekillendirilen çini ilketapta kaç derecede pişirilir?


A)600-700°C
B)800-900 °C
C)1000-1100 °C
D)1200-1300°C
E)1300-1500 °C

Soru 19

“Bir milletin ahlâkî yönüyle nasıl idare edildiğini anlamak isterseniz, o milletin musikisini inceleyiniz.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?


A)Konfiçyus
B)William Shakespeare
C)Ludwig van Beethoven
D)Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
E)Johan Wolfgang van Goethe

Soru 20

Aşağıdaki mûsiki eserlerinden hangisi ünlü İslâm filozofu Fârâbî’ye aittir?


A)Kitâbü’l-Egânî
B)Mefâtîhu’l-ulûm
C)Mürücü’z-zeheb
D)En-Necât
E)el-Mûsîka’l-kebîr

TEST-2