Kabirde İlk Gün ve Sorgu Melekleri

06.12.2021
Kabirde İlk Gün ve Sorgu Melekleri

Ölümle bedenden ayrılan ruhumuz, kabir âlemi denilen yeni bir âlemle tanışır. Ölüm anında Azrail’i (aleyhisselam) gören insan, bu yeni âlemde sorgu melekleriyle karşılaşılır. Müminin güzel amelleri, sevgili birer arkadaş gibi onunla bu yeni hayatta birlikte olurlar.

Kabirde bizi nasıl bir hayat bekliyor? Ölümle başlayıp, âhiret hayatının ikinci devresi olan tekrar dirilme anına kadar devam eden devreye kabir hayatı veya berzah adı verilir. İki çeşit kıyamet vardır. Birisi İsrafil (a.s.)’in Sûr’a üflemesiyle kopacak olan ve Allah’ın dilediğinin dışında kâinatta her şeyin öleceği kıyamettir ki, buna büyük kıyamet denir. Diğeri ise her insanın kendi ölümüdür ki, buna küçük kıyamet denir. İşte bu iki kıyamet arasında geçen zamana berzah denir.

Kabirdeki hayat dahil, ölümden sonraki âhirete ait bütün devrelere ait bilgiler, gayba ait bilgilerdir. Akıl ve duyularla bilgi edinme ve hüküm verme imkânı olmayan bu gibi konular Allah ve Resulü’nün haber verdiği bilgilerle sınırlıdır. Yani Kur’ân ve hadis bu konuları yeterince aydınlatmaktadır. Kabir hayatında, sual, azap ve nimet olarak üç durum söz konusudur.

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) kabir suali için, “Ölü mezara konulunca birine münker, diğerine nekir adı verilen iki melek gelir. Ona derler ki: ‘Şu Muhammed (s.a.s.) denilen zat hakkında ne dersin?’ O da şöyle cevap verir: ‘Allah’ın kulu ve resûlüdür. Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed O’nun kulu ve resûlüdür. Bunun üzerine melekler biz böyle diyeceğini zaten biliyorduk’ derler. Sonra onun mezarını yetmiş arşın genişletirler. Daha sonra ölünün mezarı ışıklandırılır, aydınlatılır.” buyurur. (Tirmizî, Cenâiz,

 KABİR AZABI NEDİR?

 Berzah âlemi hakkındaki ayet ve hadislerde en çok kabir azabından bahsedilir. Kabirdeki azap ya da nimet, kişinin dünyadaki yaşama şekline göre olacaktır. Yani herkes berzah hayatında karşılaşacağı durumu bu dünya hayatında hazırlar. Çünkü berzah, dünyadaki iyilik ve kötülüklerin ceza veya ödülün verileceği ilk aşamadır.

Münker ve Nekir (Sorgu Melekleri) Görevleri Nelerdir?

 Münker ve Nekir meleklerinin görevi insanların öldükten sonra ki kabirde sorguya çekmeleridir. Münker ve Nekir melekleri kişiye din, peygamber ve Allah ile ilgili sorular yöneltir. Her melek Allah’ı zikretmekle görevlidir. Dolayısıyla Münker ve Nekir sorgu melekleri de her dai Allah-u Teala’yı zikreder. Kabirde Münker ve Nekir meleklerinin soracağı ilk soru “Muhammed diye bir zat vardı, o zat hakkında ne biliyorsun?” diye sorar. İlk soruya mümin kişiler cevap olarak ” Ben şahitlik ederim ki o Allah’ın kulu ve resulüdür. ” olarak cevaplar.

 Kafirler Münker ve Nekir’in bu sorusuna cevap veremez. Daha sonra Münker ve Nekir melekleri onlara demirden örülmüş bir çekiç ile vurur. Bunun acısını hisseden kafirler bağırmasının çığlığı cinler aleminden bile duyulur. Bir diğer hadise göre Münker ve Nekir’in soracağı ikinci soru ise ” Dinin nedir? ” sorusudur. Müminler bu soruya ” Ben İslam dinine inana biriydim. ” der. Kafirler ise bu soruya yine cevap veremez. Münker ve Nekir melekleri son olarak ise ” Rabbin kim? ” sorusunu sorarlar. Müminler bu soruya ” Rabbim alemlerin yerin ve göğün sahibi olan Allah-u Teala’dır. ” der