Komiserlik Sınavı Denemesi 2

23.09.2021
Komiserlik Sınavı Denemesi 2

1 Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin sakıncalarından biridir?

A) Merkezden yönetim, idarenin tarafsızlığını sağlayabilecek ve kamu personelini mahalli etkilerden koruyabilecek bir ilkedir.
B) Merkezden yönetim sayesinde kamu hizmetleri ülkenin her tarafına dengeli bir şekilde yaygınlaştırılabilir.
C) Merkezden yönetimde tek bir bütçe söz konusu olduğundan mali denetim kolaydır.
xD) Merkezden yönetimin en önemli özelliği bürokrasi yaratmasıdır.

2.Aşağıdakilerden hangisi “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar”arasında yer alır?

A) Türkiye İstatistik Kurumu
B) Kamu Denetçiliği Kurumu
C) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
xD) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3. Belediyenin organları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
B) Belediyenin organları belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
xC)Belediyenin yürütme organı olan belediye meclisi dört yıl için seçilen üyelerden oluşur.
D) Belediye encümeni, il belediyeleri ve nüfusu yüz binin üzerindeki belediyelerde yedi üyeden diğer belediyelerde ise beş üyeden oluşur.

4. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

T.C. Anayasası’ndaki bu hüküm ile aşağıdakilerden hangisi açıklanmıştır?

A) Egemenlik
xB) Cumhuriyetin nitelikleri
C) Devletin temel amaç ve görevleri
D) Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

5. T.C. Anayasası’na göre başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebebine bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, kanunla yetkili kılınmış mercinin konuttaki eşyaya el koyma kararı kaç saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur?

xA) Yirmi dört
B) Otuz
C) Otuz altı
D) Kırk sekiz

6- Zamanın değişmesine rağmen varlıklarını sürekli olarak muhafaza eden suç türlerine genel olarak ne ad verilir?

 • Zincirleme suç
 • x Tabii suç
 • İlahi suç
 • İnsanlığa karşı suç

7- Hukuka uygunluk nedenlerinden “rıza”ya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Rıza bir kere verildikten sonra geri alınabilir.
 • Rıza gösterenin ehil olması gerekir.
 • Doğrudan devlete ait menfaatleri ihlâl eden suçlar yönünden rızanın etkisi yoktur.
 • x Rıza şarta bağlanamaz.

8- X, Y’ye ateş etmiş, fakat mermi Y’nin yanında duran Z’ye isabet etmiş ve onu öldürmüştür. Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

 • Nedensellik bağında sapma söz konusudur.
 • Şahısta hata söz konusudur.
 • x Hedefte sapma söz konusudur.
 • Suçta sapma söz konusudur.

9- Aşağıdakilerden hangisi kesintisiz suçlardandır?

 • x Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak
 • İşkence
 • Güveni kötüye kullanmak
 • Rüşvet

10- Kural olarak, hangi ana kadar şikâyetten vazgeçilebilir?

 • x Hüküm kesinleşinceye kadar
 • Dava açılıncaya kadar
 • Hüküm verilinceye kadar
 • Soruşturmanın başlamasına kadar

11) İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır?

a) Yasama Organı
xb) Yürütme Organı
c) Yargı Organı
d) Hiçbiri

12) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır
b) İdare, İdari Teşkilat anlamında kullanılır.
c) İdare,durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır.
xd)İdare,yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır.

13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama organı ile İdare arasındaki ilişki Hükümet tarafından sağlanır.
b) İdare, yasama organının çıkardığı kanunları uygular.
c) İdare,Tüzük ve Yönetmelikler çıkarma yetkisine sahiptir.
xd) İdare, yasama organının emir ve direktiflerine uygun olarak çalışır.

14) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

xa) İdari yargı,idarenin eylem ve işlemlerinden hak ve menfaatleri zayii olanların idareye karşı açtıkları davaları karara bağlayan Adli Yargı dışında ayrı bir yargı düzenidir
b) İcrai karar yasama organının aldığı karardır
c) İdari usuller,İdari yargı yerlerinde davaların görülmesi esnasında izlenen yargılama usulleridir
d) Re’sen icra yetkisi İdarenin Danıştay Kararlarını uygulamasıdır

15) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından değildir?

a) Yerinden yönetim kuruluşlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi
b) Mahalli halkın ihtiyaçlarının tesbitinde kolaylık
c) Yerinden yönetimde karalar daha çabuk alınır
xd) Yerinen yönetim kuruluşları yeterli mali kaynakları kullanabilirler

16 Yahudi soykırımı, aşağıdaki tarihsel gelişmelerden hangisinin bir nedeni olarak kabul edilebilir?

A) Avrupa’da faşizmin yükselişi
B) Milletler Cemiyetinin kuruluşu
C) ABD’nin pasifik üzerinde egemenlik iddiasında bulunması
xD) Birleşmiş Milletlerin kuruluşu
E) Devletlerin toprak bütünlüğünün korunması

17 1982 Anayasasına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Olağanüstü hallerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına dair bir kural yoktur.
B) Suç ve cezalar insanlığa karşı işlenen suçlarda geriye yürütülebilir.
C) Vicdani ret hakkı tanınmıştır.
D) Süreli yayın çıkartma, önceden mali teminat yatırma şartına bağlanabilir.
xE) Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesine uyulmalıdır.

18 Halkın şikâyetleri üzerine inceleme yapabilen ancak herhangi bir karar yetkisi olmayan devlet görevlisine ne ad verilir?

xA) Kamu denetçisi
B) Yargıç
C) Gözetmen
D) Devlet denetleme kurumu
E) Yüksek devlet şurası

19 Aşağıdakilerden hangisi pozitif bir statü hakkıdır?

xA) Konut hakkı
B) Mülkiyet hakkı
C) Yaşama hakkı
D) Kişi dokunulmazlığı
E) Özel hayatın gizliliği

20 Kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmaları, aşağıdaki haklardan hangisinin sınırlamasını teşkil eder?A) Kişi dokunulmazlığı
B) Vücut bütünlüğü
xC) Kişi hürriyeti ve güvenliği
D) Özel hayatın korunması
E) Seyahat özgürlüğü

YORUMLAR

Bir Yorum Yazın

You cannot copy content of this page