KPSS TARİH NOTLARI

23.09.2021
KPSS TARİH NOTLARI

TARİH 1

Eski Türk Devletlerinde yazılı hayata geç geçilmesinin temel nedeni nedir?
CEVAP: Göçebe toplum olmaları

Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?
CEVAP: Uygurlar

Tarihte bilinen en uzun Türk destanı kime aittir?
CEVAP: Manas Destanı

Orhun Abideleri hangi alfabeyle yazılmıştır?
CEVAP: Göktürk Alfabesi

Göktürk Kitabelerini ilk defa okuyan Batılı Türkolog kimdir?
CEVAP: Ruddlof

Avrupa Hun Devletini kuran ve Avrupa tarihinde “Tanrının Kırbacı” olarak tanımlanan Türk Kağanı kimdir?
CEVAP: Atilla

Türk tarihinde ilk defa,ilk ve tek olarak Yahudiliği benimseyen Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Hazarlar

Eski Türklerde devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından Kağanlara verilmesi inancına ne denir?
CEVAP: Kut İnancı

Türgişlerin en önemli devlet adamı olan ve Türk tarihinde ilk defa adına para bastıran devlet adamı kimdir?
CEVAP: Baga Tarkan

İslamiyetten önce Türklerde ölüler için yapılan cenaze törenine ne ad verilirdi?
CEVAP: Yuğ

Şu anda ordumuzun kullandığı,onluk sistemi ilk defa kim oluşturmuştur?
CEVAP: Mete Han

İslamiyetten önceki Türk Devletinde siyasi,ekonomik ve kültürel işlerin görüşülüp karara bağlandığı meclisin adı nedir?
CEVAP: Toy

Bizans ile savaşan ilk Türk Devleti hangisidir? (İstanbulu ilk defa kuşatan)
CEVAP: Avarlar


TARİH 2

Türk siyasi birliğini sağlayan devletler hangileridir?
CEVAP: Asya Hun Devleti—Selçuklular–Osmanlılar

Heykel sanatını tarihte ilk defa geliştiren Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar

Türk tarihinde kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk Devleti hangisidir?
EVAP: Uygurlar

Minyatür sanatını ilk olarak başlatan Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Uygurlar

Uygurları diğer Türk devletlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?
CEVAP: Yerleşik yaşama geçmeleri

İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu hangisidir?
CEVAP: Karluklar

Türklerin en kalabalık kolunu hangi Türk boyu oluşturur?
CEVAP: Oğuzlar

Orta Asya Türk devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurultaya Kağanın olmadığı dönemlerde hangi devlet görevlisi başkanlık yapardı?
CEVAP: Aygucu

Türkler İpek Yoluna egemen olmak için en çok hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Çinliler

Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk Devleti zamanında kurulmuştur?
CEVAP: Asya Hun Devleti

İlk Türk devletlerinden günümüze kadar gelen ve halen canlılığını devam ettiren özellik nedir?
CEVAP: Ordu-millet anlayışı

İlk Türk-İslam devletlerindeki “Divan-ı İstifa”nın görevi nedir?
CEVAP: Mali işlerden sorumludur

Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi hangi olayın başlangıcı olarak kabul edilir?
CEVAP: Mete’nin tahta çıkış tarihi


TARİH 3

Kavimler Göçüne neden olan Türk topluluğu hangisidir?
CEVAP: Hunlular

Dünyanın en uzun destanı olan Manas Destanı hangi devlete aittir?
CEVAP: Kırgızlar

Nizamülmülk’ün yazmış olduğu eserin adı nedir? (Batiniler tarafından öldürülmüştür)
CEVAP: Siyasetname

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu vurgulayan eser nedir?
CEVAP: Divan-ı Lügati-t Türk

Ağır suç işleyenlerin davalarının görüldüğü ve başkanlığını padişahın yaptığı mahkemeyi ifade eden kurum nedir?
CEVAP: Divan-ı Mezalim

Türk hükümdarlarından hangisi halifeyi Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtardığı için “Doğunun ve batının hakimi” unvanını almıştır?
CEVAP: Tuğrul Bey

El yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak çiçek ve nakışla süslenmesi sanatına ne ad verilir?
CEVAP: Tezhip

Osmanlı Devletinde ilk donanmanın oluşmasında en büyük katkıyı hangi Anadolu Beyliği yapmıştır?
CEVAP: Karesi Beyliği

1416 yılında Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşında Osmanlı devleti hangi devletle mücadele etmiştir?
CEVAP: Venedik

Altın Orda Hanlığını yıkarak Rusların güneye ilerlemesine neden olan ve Yıldırım Bayezit ile Ankara Savaşını yaparak Anadolu’daki Türk siyasi birliğini bozan Türk devleti hangisidir?
EVAP: Timurlar

Türk devletlerinden hangisinde ilk defa “Sultan” unvanı kullanılmıştır?
CEVAP: Gazneliler

Türk-İslam Devletlerinde “Sultan” unvanını kullanan ilk Türk Hükümdarı kimdir?
CEVAP: Gazneli Mahmut

Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları inşa eden Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar


TARİH 4

İslamiyeti kabul eden ilk Türk Devleti hangisidir?
CEVAP: Karahanlılar

Selçuklular Devleti döneminde,devlet başkanlarından sonra tahta aday olan Meliklerin devlet yönetimine hazırlanması amacıyla görevlendirilen eğitmene ne ad verilir?
CEVAP: Atabey

Selçuklular değişik toplulukların çocuklarını küçük yaşta alarak yetiştirir ve yeterli olgunluğa geldiklerinde askere alırlardı.Bu sistem ile yetişen çocuklar vali,komutan ve saray muhafızı olurdu.Selçuklularda bu sistemin adı nedir?
CEVAP: Gulam

Selçuklu Devletinde mali alandaki faaliyetlerden sorumlu devlet görevlisi kimdir?
CEVAP: Müstevfi

1187 Hittin Savaşında Kudüs’ü Haçlılardan alarak 3. Haçlı Seferinin başlamasına neden olan Türk devleti hangisidir?
CEVAP: Eyyübiler

Moğollar ile Anadolu Selçukluları arasında 1243’de yapılan Kösedağı Savaşının en önemli sonucu nedir?
CEVAP: Anadolu Türk Birliği bozuldu

Taç Mahal’ı hangi devlet inşaa etmiştir?
CEVAP: Babürler

Anadolu’da ilk külliyeyi yapan beylik hangisidir?
CEVAP: Mengücekler

İlk Türkçe siyasetname olma özelliği taşıyan Türk-İslam eseri hangisidir?
CEVAP: Kutadgu Bilig

Firdevsi tarafından Gazneliler döneminde yazılmış Türk-İran Savaşlarını anlatan eserin adı nedir?
CEVAP: Şehname

Türkiye (Anadolu) Selçukluları döneminde esnaf ilk halk arasında kardeşlik,birlik ve ahlak anlayışını yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş olan örgütün ismi nedir?
CEVAP: Ahilik

Anadolu’nın kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?
CEVAP: Malazgirt Meydan Muharebesi


TARİH 5

Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunun kesinleştiği savaş hangisidir?
CEVAP: 1176- Miryakefelon Savaşı

Türk tarihinde ilk defa bağımsızlık mücadelesi vererek, bir ihtilal neticesiyle yeni bir Türk Devleti kuran devlet hangisidir?
CEVAP: Kutluk Devleti

Anadolu’da ilk medrese hangi Türk beyliği döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Danişmentliler

Anadolu Türk tarihinde ilk bakır para hangi Türk hükümdar tarafından basılmıştır?
EVAP: I. Mesut

İlk resmi gazete olan “Takvim-i Vaka-i” hangi padişah zamanında çıkarılmıştır?
CEVAP: II. Mahmut

Osmanlı Devletinde yabancı dil eğitimi,ilk defa hangi padişah zamanında başlatılmıştır?
CEVAP: III. Selim

Osmanlı Devletinde ilk defa kendi adına Kanunname hazırlayan padişah kimdir?
CEVAP: Fatih Sultan Mehmet

İlk Osmanlı bankası olan Bank-ı Dersaadet hangi padişah döneminde kurulmuştur?
CEVAP: Abdülmecit

Osmanlı Devletinde “Kaime” adı verilen ilk kağıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?
CEVAP: Abdulmecit

Osmanlı Devletinde; vezir,beylerbeyi,tımar sahipleri hariç olmak üzere,devlet hizmetinde bulunan kimselerin tayin beratlarını ve vazifeleri ile ilgili belgeleri hazırlayan görevlilere ne ad verilir?
CEVAP: Russ Kalemi

Osmanlı Devletinde hangi görevli padişahın mührünün verilmesiyle atanmış olurdu?
CEVAP: Sadrazam

Osmanlı Devletinin ilk Şeyhülislam’ı kimdir?
CEVAP: Molla Fenari

Osmanlıda “Muhibbi” mahlasıyla şiir yazan padişah kimdir?
CEVAP: Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devletinde Kadıların ve müderrislerin atama işlerinden sorumlu olan görevli kimdir?
CEVAP: Kazasker


TARİH 6

Osmanlı Devletinden kapıkulu askerlerinin 3 ayda bir aldıkları maaşa ne denir?
CEVAP: Ulufe

Osmanlı Devletinde gelenekci eğitim kurumlarının yanı sıra Batı tarzı modern eğitim veren kurumlar hangi yüzyılda açıldı?
CEVAP: 19. Yüzyıl

Osmanlı Devletinde mesleki eğitim localarda verilirdi.Loncaların önemini kaybetimesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: Sanayi İnkilabı

Osmanlıda Miratü’l Memalık adlı eserin yazarı ve ünlü çoğrafyacı kimdir?
CEVAP: Seydi Ali Reis

Osmanlı Devletinden 17.yy’dan itibaren devletin dışişleri sorumluluğu hangi divan üyesine verilmiştir?
CEVAP: Reisü’l Küttab

Osmanlı Devletinde 1868 yılında açılan Emniyet Sandıkları hangi bankanın temelini oluşturmuştur?
CEVAP: Ziraat Bankası

Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan en önemli etken nedir?
CEVAP: Tarım

Avrupa’da hammade ve pazar ihtiyacının artmasına neden olan Sanayi İnkılabının Osmanlıya en büyük zararı hangi alanda olmuştur?
CEVAP: Askeri

Osmanlı Devletinden ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Osman Hamdi Bey

Osmanlının elindeki ticaret yollarının el değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay nedir?
CEVAP: Coğrafi Keşifler

Osmanlı Devletinin çeşitli dönemlerde Avrupalılara verdiği kapitülasyonlar hangi yüzyılda devlete zarar vermemiştir?
CEVAP: 20. Yüzyıl

Osmanlıda esnaf teşkilatı anlamına gelen ve ürünlerin kalitesini,fiyat kontrolünü sağlayan devlet ile esnaf arasındaki üretimi kuran kurum hangisidir?
CEVAP: Lonca

Osmanlı Devlet yönetiminde en önemli kurumlardan olan “Divan-ı Hümayun” eski Türklerdeki hangi kuruma karşılık gelmektedir?
CEVAP: Kurultay

Osmanlı Devleti hangi gelişme ile Avrupalı devletlerin açık pazarı haline gelmiştir?
CEVAP: Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi

Osmanlı Devletinden pazar yerlerinden alınan vergi nedir?
CEVAP: Bac


TARİH 7

Osmanlıda ilk medeni Kanun örneği olan Mecelle’yi kim hazırlamıştır?
CEVAP: Ahmet Cevdet Paşa

Seyahatnamenin yazarı kimdir?
CEVAP: Evliya Çelebi

Osmanlıda “Ekber ve Erşad” sistemini kim getirmiştir?
CEVAP: I.Ahmet

Osmanlıda “Devlet hanedanın ortak malıdır” anlayışının yerine devlet “hükümdar ve çocuklarının ortak malıdır” anlayışını getiren padişah kimdir?
CEVAP: I. Murat

Osmanlı Devlet yönetimi hangi padişahla beraber teokratik bir yapıya sahip olmuştur?
CEVAP: Yavuz Sultan Selim

Avrupa’ya ilk kez kız öğrenci gönderilmesi——II. MAHMUT
İlk Islahat programının oluşturulması———III. SELİM
Demiryollarının yapımına başlanması———-ABDÜLMECİT

Osmanlıda padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki Başbakanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir?
CEVAP: Vezir-i azam

Osmanlı Devletinde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması neyle sağlanmıştır?
CEVAP: Müsadere sisteminin kaldırılması

Osmanlıda devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar hangi dönemde başlamıştır?
CEVAP: Orhan Bey

Fezleke-i Osmani ve Cihannüma’nın yazarı kimdir?
CEVAP: Katip Çelebi

Fatih Döneminde yazılan “Tarih-i Ebulfeth” kimin eseridir?
CEVAP: Tursun Bey

Sultan ve ailesine ait olan,gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşitinin adı nedir?
CEVAP: Has Arazi

Osmanlıda gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir?
CEVAP: Paşmaklık arazi

Osmanlı Devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir?
CEVAP: Resmi Bennak

1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir?
CEVAP: Mecidiye


TARİH 8

16. yy’da Süleymaniye Camisi kubbesi’nin etrafındaki yazıları yazarak,hat sanatında ilk kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir?
CEVAP: Ahmet Akşemseddin Karahisari

Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara,gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir?
CEVAP: Amanname

Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur?
CEVAP: II. Beyazıt

Osmanlı Devlet idaresinde,yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir?
CEVAP: Seyfiye-İlmiye-Kalemiye

Osmanlı Devletinden kaçıncı yy’da Arazi Kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır?
CEVAP: 19. Yüzyıl

Osmanlı Devletinin uluslar arası mali bir denetim altına girmesine sebeb olan kurum nedir?
CEVAP: Duyun-u Umumiye İdaresi

Yeniçeri Ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir?
CEVAP: I.Murat—-II.Mahmut

Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendine has özellikleri kaybetmiştir?
CEVAP: 18.Yüzyıl

Lale devrine hangi değişim damga vurmuştur?
CEVAP: Kültürel Değişimler

Hani yenileşme hareketinde ilk defa “Kanun gücünün, her gücün üstünde.” olduğu kabul edilmiştir?
CEVAP: Tanzimat Fermanı

Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş, halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir?
CEVAP: Kanun-i Esasi

Osmanlı Devletinde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir?
CEVAP: Sened-i İttifak

I. Meşrutiyet sonucunda ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir?
CEVAP: Hürriyet Gazetesi

Osmanlı 18. yy’da Avrupanın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir?
CEVAP: Askeri

Osmanlıda Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur?
CEVAP: III. Selim

Osmanlıda III. Selim dönemi,hangi olay sonucunda sona ermiştir?
CEVAP: Kabakçı Mustafa Olayı


TARİH 9

Osmanlıda yurtdışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilköğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur?
CEVAP: II. Mahmut

Osmanlıda II. Abdülhamit’in tahtan indirlmesine yol açan gelişme nedir?
CEVAP: 31 Mart Vakası

Osmanlıda yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır?
CEVAP: Tanzimat Dönemi

Tanzimat Fermanı daha çok hangi alanda yapılan yenilikleri kapsar?
CEVAP: Hukuk—Yönetim

Hangi dönemde,padişah ilk defa meclis kararıyla tahtan indirilmiştir?
CEVAP: II. Meşrutiyet

Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir?
CEVAP: Uşi Anlaşması

I. Balkan Savaşında Osmanlıdan en çok toprak alan (en karlı çıkan) Balkan devlet angidir?
CEVAP: Bulgaristan

I.Balkan Savaşı sırasında isyan ederek Osmanlıdan ayrılan ulus hangisidir?
CEVAP: Arnavutluk

I.Balkan Savaşından sonra en fazla sorun olan toprak parçası neredir?
CEVAP: Makedonya

Hangi olay ile İttihat ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirmiştir?
CEVAP: Bab-ı Ali Baskını

Osmanlı Devletinde rejime karşı çıkmış ilk ve tek isyan hareketi hangi dönemde olmuştur?
CEVAP: II. Meşrutiyet

“Haberleşmenin gizliliği ilkesi” hangi düzenleme ile Türk tarihinde ilk defa yürürlüğe girmiştir?
CEVAP: II. Meşrutiyet
İttihak ve Terakki Fıkrası hangi yıllar arası yönetime hakim olmuştur?
CEVAP: 1912-1918

Rusla’nın izlediği ve Slavları bir çatı altında toplama politikası olan Panslavizm’den en fazla rahatsız olan devlerler hangileridir?
CEVAP: Osmanlı—Avusturya–Macaristan

1908 yılında Osmanlı Devletini paylaşmak için İngiltere ve Rusya’nın bir araya geldiği ve ilk defa “Hasta Adam” ifadesinin kullanıldığı görüşmenin adı nedir?
CEVAP: Reval Görüşmesi

Osmanlı Devletinde ilk defa çok partili hayatın yaşandığı dönem hangi padişah dönemidir?
CEVAP: II. Abdülhamit


TARİH 10

“Genel Borçlar İdaresi” (Muharrem Kanunnamesi) hangi padişah döneminde kurulmuştur?
CEVAP: II. Abdülhamit

20.yy’da Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarma amaçıyla II. Abdülhamit tarafından izlenen Resmi Devlet Politikası nedir?
CEVAP: Panislavzm

Osmanlının,On İki Adayı İtalyanlara bırakmasının asıl sebebi nedir?
CEVAP: Balkan savaşlarının başlaması

I.Dünya Savaşı sonucunda ilk işgal edilen Osmanlı toprağı neresidir?
CEVAP: Musul

Osmanlı Berlin anlaşmasıyla kaybettiği Kars,Ardahan ve Batum’u geri almak için hangi cepheyi açmıştır?
EVAP: Kafkas Cephesi

I. Dünya Savaşında ilk açılan ve resmi olarak ilk kapanan cephe hangisidir?
CEVAP: Kafkas Cephesi

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ve mağlup olmasına rağmen toprak kazancı ile kapanan cephe nedir?
CEVAP: Kafkas Cephesi

Kafkas Cephesi hangi anlaşma ile kapatılmıştır?
CEVAP: Brest-Litowsk Antlaşması

Evliye-i Selase illeri hangileridir?
CEVAP: Kars—Batum–Ardahan

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir?
CEVAP: Trablusgarp

Mustafa Kemal I. Dünya Savaşında görev aldığı son cephe hangisidir?
CEVAP: Suriye – Filistin

I.Dünya Savaşında İtilaf Devletlerini arasında imzalanan gizli anlaşmalar hangi devlet tarafından dünya kamuoyuna duyurulmuştur?
CEVAP: Rusya

İngiltere hangi gizli anlaşma ile Arap azınlıkları Osmanlıya karşı kışkırtmayı amaçlamıştır?
CEVAP: Sykes-Picot Gizli Anlaşması

Cemiyet-i Akvam ( Milletler Cemiyeti ) kurulmasına zemin hazırlayan olay nedir?
CEVAP: Wilson ilkeleri

II. Dünya Savaşının çıkmasında etkili olan antlaşma nedir?
CEVAP: Versay Antlaşması

I. Dünya Savaşından ilk ayrılan ve amacına ilk ulaşan devlet hangisidir?
CEVAP: Japonya

I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Arap halkını Osmanlıdan koparmak için hangi anlaşmayı imzalamıştır?
CEVAP: Mac-Mahon


TARİH 11

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı sırasında Tehcir Kanunu çıkarmasında etkili olan cephe hangisidir?
CEVAP: Kafkas Cephesi

Osmanlının I. Dünya Savaşında Ateşkes imzalamasında hangi devletin savaştan çekilmesi etkili olmuştur?
CEVAP: Bulgaristan

I. Dünya savaşında Rusyanın savaştan çekilmesiyle İtilaf devletleri bu boşluğu hangi devletle doldurmuştur?
CEVAP: ABD

I.Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalara hangi devlet katılmamıştır?
CEVAP: ABD

I.Dünya savaşı sırasında hangi devletin savaşa girmesiyle Almanya’nın Osmanlıya silah ve cephane göndermesi kolaylaşmıştır?
CEVAP: Bulgaristan

İtilaf Devleti olmasın rağmen,Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra hangi devlet
Anadolu topraklarını işgal etmemiştir?
CEVAP: ABD

Osmanlının imzaladığı son antlaşma hangisidir?
CEVAP: Sevr

Gümrü Barış anlaşmasının önemi nedir?
CEVAP: Ermeniler Sevr Barış Anlaşmasındaki haklarından vazgeçmiştir

Türk Milli Mücadelesinin ve direnişinin haklılığını ortaya koyan ilk ulusal belge nedir?
CEVAP: Amiral Bristol Raporu

Osmanlının başkenti olan İstanbul hangi olaydan sonra fiilen işgal edilmiştir?
CEVAP: Mondros Ateşkes Antlaşması

30 Ekim 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayan heyetin başkanlığını kim yapmıştır?
CEVAP: Rauf Orbay

Mondros Ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal Paşa hangi cephede görev almaktaydı?
CEVAP: Suriye Cephesi

Milli Mücadele döneminde kurulan ilk yararlı cemiyet hangisidir?
CEVAP: Redd-i İlhak Cemiyeti

İlk silahlı direnişi başlatan ulusal cemiyet hangisidir?
CEVAP: İzmir Müdefa-i Hukuk Cemiyeti

Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin ulusal mücadele açısından önemi nedir?
CEVAP: Batı Cephesini oluşturur

Milli mücadele hazırlık safhasında milli egemenlikten söz edilen ilk ulusal belge nedir?
CEVAP: Havga Genelgesi

İstanbul Hükümeti Anadolu hareketini nerede resmen tanımıştır?
CEVAP: Amasya Görüşmesi (Protokolü)

İstanbul Hükümeti TBMM’yi ilk defa ne zaman tanımıştır?
CEVAP: Bilecik Görüşmeleri


TARİH 12

Temsil Heyetinin kurulacağı ilk defa neyle belirtilmiştir?
CEVAP: Amasya Genelgesi(Tamimi)

Temsil Heyeti ilk defa yürütme gücünü hangi gelişme ile kullanmıştır?
CEVAP: Ali Fuat Paşa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması

Milli Mücadelenin ve Temsil Kurulunun, İstanbul hükümetine karşı kazanmış olduğu ilk siyasi başarı nedir?
CEVAP: Damat Ferit Paşa Hükümetinin istifa etmesi

Milli Mücadelenin ilk yayın organları hangi kongrede kurulmuştur?
CEVAP: Sivas Kongresi

Milli Mücadelenin ilk yayın organı nedir?
CEVAP: Hakimiyet-i Milliye (27 Aralık 1919’da çıkarılmış)

Milli Mücadele döneminde kurulan İstiklal Mahkemeleri ilk defa ne zaman görev yapmıştır?
CEVAP: TBMM açılmasıyla

TBMM’nin açılmasıyla, TBMM’ye karşı çıkan ve Güneydoğu Anadoluda bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleyen isyan hareketi nedir?
CEVAP: Milli Aşireti İsyanı

M. Kemal ilk defa yönetim şeklinin değişeceğini Ulusal Eğemenliğe dayalı bir yönetim şeklinin geleceğini hangi gelişmede belirtmiştir?
CEVAP: Amasya Genelgesi

Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir?
CEVAP: Sivas Kongresi

Temsil Heyeti yurdun bütünlüğü temsil eder kararı hangi kongrede alınmıştır?
CEVAP: Sivas Kongresi

Temsil heyeti nerede kurulmuştur?
CEVAP: Erzurum Kongresi

Mustafa Kemal hangi kongreden sonra milli mücadeleyi sivil yürütmüştür?
CEVAP: Erzurum Kongresi

Erzurum kongresi sonunda ortaya çıkan temel görüş nedir?
CEVAP: Ulusun bağımsızlığını koşulsuz olarak gerçekleştirme

Mustafa Kemal’in 9. Ordu Müfettişliği görevi 3. orduya hangi gelişmeden sonra düşürülmüştür?
CEVAP: Amasya Genelgesi

Erzurum Kongresinin toplanmasında etkili olan cemiyet hangisidir?
CEVAP: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Milli Kongre Cemiyetini diğer cemiyetlerden ayıran en büyük özelliği nedir?
CEVAP: Mücadelesini sadece basın yoluyla vermesi

Milli Mücadeleye en fazla zarar veren cemiyet hangisidir?
CEVAP: Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti


TARİH 13

Mondrostan sonra kurulan yararlı cemiyetlerin kuruluşundaki dayanak noktası nedir?
CEVAP: Wilson İlkeleri

Mondros Ateşkesinden sonra Güneybatı Anadolu Bölgesini işgal eden İtilaf Devleti hangisidir?
CEVAP: İtalya

Mondros ve Sevr’i imzalayan hükümetler hangileridir?
CEVAP: Mondros——-Ahmet İzzet Paşa
Sevr——–Reşat Halis Paşa

Damat Ferit paşa Hükümeti hangi olaydan sonra istifa etmiş ve hangi olay sonucu tekrar hükümet kurmuştur?
CEVAP: İstifa———-Sivas Kongresi
Yeniden kuruma—-İstanbul’un İşgali

Mustafa Kemal’in Adana’ya gelerek Tufan Paşa yönetiminde yaptığı milli mücadelenin ilk kongresi hangisidir?
CEVAP: Pozantı Kongresi

Atatürk’ün milli mücadeledeki sözleri hangi tarihi olaylara hitaben söylenmiştir?
CEVAP: “Siz orada sadece düşmanı değil,Türk milletinin makus tarihini de yendiniz.”————-I. İnönü
“Hattı müdafaa yoktur sath-ı müdafaa vardır,o satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı şehit kanı ile sulanmadıkça terk edilemez.”——Sakarya Savaşı
“Ordular ilk hedefiniz Akdeniz,ileri”——–Büyük Taarruz

Mustafa Kemal’in ortağı olduğu ve köşe yazarlığıda yaptığı gazetenin adı nedir?
CEVAP: Minber

Son Osmanlı Mebusan Meclisinde “Misak-ı Milli” kararının alınmasını sağlayan milli mücadele taraftarı grubun adı nedir?
CEVAP: Felah-ı Vatan Grubu

İstanbul Hükümeti tarafından kurulan ve Anadoludaki Kuva-i Milliye hareketini sadece askeri anlamda değil,siyasi anlamda da engellemeye çalışan Müşir Zeki Paşa’nın emrindeki müfettişliğin adı nedir?
CEVAP: Anadolu Fevkalade Müfettişliği

Mustafa Kemal’in hazırladığı ve ilk defa İstanbul hükümetini karşısına aldığı rapor nedir?
CEVAP: Samsun Raporu

Doğu Anadolu da bir Ermeni Devletinin kurulamayacağını ortaya koyan belge nedir?
CEVAP: General Harbor Raporu

Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Müslüman ülke hangisidir?
CEVAP: Afganistan

Milli mücadelede, Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk Avrupa Devleti hangisidir?
CEVAP: SSCB

Kurtuluş Savaşı süresinde Türkiye’ye elçi gönderen Devlet hangisidir?
CEVAP: SSCB

Kurtuluş Savaşı süresinde kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk Avrupa Devleti hangisidir?
EVAP: SSCB

Milli Mücadele döneminde Türkiye’nin bir devlet olarak isminin geçtiği ilk antlaşma hangisidir?
CEVAP: Gümrü Anlaşması

Milli mücadelenin muharebeler döneminde Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk bağımsız devlet hangisidir?
CEVAP: Ermenistan

Muharebeler Döneminde ilk defa Misak-ı Milliyi kabul eden ve Sevr’i reddeden İtilaf Devleti hangisidir?
CEVAP: Fransa

Düzenli ordunun kazanmış olduğu ilk askeri başarı hangi devlete karşıdır?
CEVAP: Yunanistan

I. TBMM’nin yaptığı ilk ve tek inkilap nedir?
CEVAP: Saltanatın Kaldırılması

Milli mücadelenin muharebeler döneminde “Paris Mukarreratı” olarak sunulan ateşkes önerisi hangi savaştan sonra teklif edilmiştir?
CEVAP: Sakarya Savaşı


TARİH 14

Türk ordusunun son savunma savaşı hangisidir?
CEVAP: Sakarya Savaşı

Milli Mücadelenin muharebeler döneminde kaybedilen ilk ve tek savaş nedir?
CEVAP: Eskişehir-Kütahya Savaşı

Yunanlıların düzenli orduyu henüz toparlanma aşamasındayken yok etmek için başlattığı savaş nedir?
CEVAP: I. İnönü

Lozan Barış Anlaşmasından sonra sınırlarımıza katılan tek yer neresidir?
CEVAP: Hatay

Sevr Barış Anlaşması hangi savaştan sonra biraz daha yumuşatılarak TBMM’ye kabul ettirilmek istenmiştir?
CEVAP: I. İnönü

Hangi gelişmeyle Hatay ve İskenderun’da özerk bir yönetim oluşturulması kararlaştırılmştır?
CEVAP: Ankara Anlaşması

Hangi gelişmeden sonra Fransızlar,Ankara Anlaşmasını imzalamıştır?
CEVAP: Sakarya Savaşı

Hangi anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur?
CEVAP: Sevr Barış Antlaşması

Misak-ı Milliden verilen ilk taviz neresidir?
CEVAP: Batum

Misak-ı Milliyeden ilk taviz verilen antlaşma nedir?
CEVAP: Moskova Antlaşması

Hangi antlaşma ile Batum Gürcistan’a bırakılmıştır?
CEVAP: Moskova Antlaşması

Türkiye’nin doğu sınırının kesinleştiği antlaşma nedir?
CEVAP: Kars Anlaşması

Anadoluyu boşaltan ilk itilaf devleti hangisidir?
CEVAP: İtalya

TBMM içerisinden, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının olşturduğu ve I. Grup olarak anılan milli mücadelenin lider kadrosu hangi oluşuma dayanmaktadır?
CEVAP: Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kurulan ilk siyasi parti hangisidir?
CEVAP: (Cumhuriyet) Halk Fırkası

Cumhuriyet tarihin ilk muhalefet partisi hangisidir?
CEVAP: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

5 Eylül 1945’te Nuri Demirağ tarafından çok partili düzene geçişin ilk partisi nedir?
CEVAP: Milli Kalkınma Partisi

19 Temmuz 1948 yılında Fevzi Çakmak’ın önderliğinde kurulan siyasi partinin adı nedir?
CEVAP: Millet Partisi

Türkiye tarihinde en çok oyu alan parti ve seçim tarihi nedir?
CEVAP: 1965 seçimleri Adalet Partisi %53


TARİH 15

Hangi olay birinci çok partili hayata geçiş denemesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur?
CEVAP: Şeyh Sait İsyanı

I. Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi tarihler arasında uygulanmıştır?
CEVAP: 1934-1939

Hangi olay ile Türk Tarihinde ilk defa okuma-yazma seferberliği başlamıştır?
CEVAP: Millet Mekteplerinin Açılışı

Türk Hükümeti Mustafa Kemel döneminden yabancı okullar konusunda en çok hangi devletle sorun yaşamıştır?
CEVAP: Fransa

Musul sorunun Misak-ı Milliye uygun olarak çözülememesinin neden nedir?
CEVAP: Şeyh Sait İsyanı

1938’de hazırlanan II. Beş yıllık Kalkınma Plan’nın uygulanamamasının temel nedeni nedir?
CEVAP: II. Dünya Savaşı’nın çıkması

Atatürk İlkeleri kaç tarihinde anayasaya girmiştir?
CEVAP: 1937

“Devletin dini İslam’dır” maddesi anayasadan hangi tarihte kaldırılmıştır?
CEVAP: 10 Nisan 1928

İlköğretim zorunluluğu,devletin izni olmadan okulların açılamayacağı,eğitim sisteminin ana hatlarıyla belirlenmesi neyle sağlanmıştır?
CEVAP: Maarif Teşkilatı Kanunu

Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi Atatürk’ün hangi iki ilkesiyle alakalıdır?
CEVAP: Halkcılık—Cumhuriyetcilik

Kadına verilen ilk siyasi hak nedir?
CEVAP: Belediye başkanı olabilme

Türk kadının en son elde ettiği siyasi hak nedir?
CEVAP: Milletvekili Seçilme

Kadınlara milletvekili olma hakkı kaç yılında verildi?
CEVAP: 1934

Osmanlı Devletinde saltanatın kaldırılmasından sonra görev yapan son halife kimdir?
CEVAP: Abdülmecid Efendi

“Hatay ve İskenderun da özerk bir yönetim kurulacaktır ve resmi dillleri Türkçe olacaktır” ibaresi hangi anlaşmada geçmektedir?
CEVAP: Ankara Antlaşması

Türk-Yunan ilişkilerini 1954 yılında bozan olay nedir?
CEVAP: Kıbrıs Sorunu

Başta ABD olamak üzere Avrupalı devletlerinde birleşerek imzaladıkları ve savaşın lanetlenmesi olarak özetledikleri olay nedir?
CEVAP: Kellog Paktı


TARİH 16

Tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir?
-Asya Hun devleti

Asya hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?
-Teoman

Asya Hun devleti en parlak dönemini hangi hüküdar döneminde yaşamıştır?
-Mete

Asya hunlarının önünden batıya kaçan kavimlerin oluşturduğd harekete ne ad verilir?
– kavimler göçü

Tarihte Türk ismini kullanan ilk Türk devlet hangisidir?
– Göktürk

Tarihte bilinen ilk Türkçe yazılı belge nedir?
-Orhun kitabeleri

Orhun Abideleri hangi Türk devleti zamanında dikilmiştir?
-II.Göktürk (Kutluk

Türklerin kullandığı ilk alfabe nedir?
-Göktürk Alfabesi

İlk Türk devletlerinin inandığı din nedir?
-Göktanrı dini

Tam anlamıyla yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?
-Uygurlar

Çin Seddi hangi ülkenin saldırılarını önlemek için yapılmıştır?
-Asya Hun Devleti

Avrupada kurulan ilk türk devleti hangisidir?
-Avrupa Hun Devleti

İstanbul’u kuşatan ilk türk devleti hangisidir?
-Avarlar

İlk Türk devletlerinde devlet işlerinde yardımcı olarak bulunan meclisin adı nedir?
-kurultay

İlk Türklerde Zafer ve bayramlarda düzenlenen büyük şenliklere ne ad verilirdi?
-Toy

İlk Türk devletlerinde ölüler için yapılan törenlere ne ad verilirdi?
-Yuğ


TARİH 17

TÜRK DESTANLARI
*Asya Hunları-Oğuz Kağan Destanı
*Göktürkler- Esteregon Destanı

BİLGİ BANKASI
*Uygurlar-Türeyiş ve Göç Destanı
*Kırgizlar-Manas Destanı

Orhun Kitabeleri Kül Tigin- Bilge Kağan ve Vezir Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabelerin Yazarı Yolluğ Tigin’dir

Dünyada ilk kez orduda onluk sistmi kullanan kimdir?
-Asya Hun hükümdarı Mete Han

İlk Türk Devletlerinde Türklerin yaşam şekillerine bağlı olarak savaş anında herkesin savaşa gitmesi nedeniyle Türklere verilen ad nedir?
-Ordu Millet

Türklerin geleneksel savaş taktiğinin adı nedir?
-Hilal (Bozkurt,turan,Sahte ricat) Taktiği

Türkleri Ana yurdu olan Orta Asyadan göçe zorlayan devlet hangisidir?
-Çin

TÜRK İSLAM TARİHİ
Türkler İslmiyeti hangi olayla kabul etmiştir?(Türk İslam Tarihini naşlatan olay nedir?)
-Talas Savaşı

Tarihte kurulan ilk Türk İslam devleti hangisidir?
-Karahanlılar

TÜRK İSLAM TARİHİNE AİT İLK EDEBİ ESERLER
Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
*Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
*Divan-ı Lügat-üt Türk- Kaşgarlı Mahmut (İlk Türkçe sözlük)(Türkçenin üstünlüğünü ortaya koymak için yazılmıştır)
*Atebet-ül Hakyık- Edip Ahmet Yükneki.

Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarı kimdir?
-Gazne hükümdarı Sultan Mahmut

Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk tür devleti hangisidir?
-Hunlar

Anadoluyu Yurt edinmek amacıyla Anadoluya yapılan ilk düzenli akınlar hangi devlet ve hükümdar döneminde gerçekleşmiştir?
-Büyük Selçuklu Devleti- Çağrı Bey

Selçuklularla Bizans arasında gerçekleşen ilk savaş hangisidir?
-Pasinler

Anadolunun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?
-Malazgirt Meydan Muharebesi

Büyük Selçuklularda toprağa bağlı askerlik sisteminin adı ve bu sistemin kurucusunun adı nedir?
-İkta sistemi-Vezir Nizamülmülk

Vezir Nizamülmülkün devlet yönetimi konusunda bilgi veren eserinin adı nedir?
-Siyasetname

Büyük Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş nedir?
-Katvan Savaşı

Selçuklularda hükümdar çocuklarına ne ad verilirdi?
-Melik (Osmanlıdaki adı:Şehzade)

Selçuklularda hükümdar çocuklarına devlet yönetimi konusunda bilgi vermek amacıyla görevlendirilmiş tecrübeli devlet adamlarına ne ad verilirdi?
-Atabey (Osmanlıdaki adı: Lala)

Selçuklu ve Osmanlılarda sancakların güvenliğinden sorumlu ordu komutanlarına ne ad verilir?
-Subaşı

İlk tük denizcisinin adı ve kurduğu beyliğin adı nedir?
-Çaka Bey- Çaka beyliği

Anadulu Selçuklu Devletinin Kurucusu kimdir?
-Süleyman Şah

Anadolunun Türk yurdu haline gelmesi yani Türklerin Anadoluya kesin olarak yerleşmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Miryekefalon Savaşı-And. Selçuklu devleti dönemi
-Tarihçiler bu savaşın arkasından Anadolu’dan Türkiye olarak bahsetmeye başladılar

Anadolu Selçuklu Devleti en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır.
-I.Alaaddin Keykubat

Anadolu Selçuklu Devletini yıkılış sürecine sokan savaş hangisidir?
-Kösedağ savaşı

Türkçeyi Resmi dil ilan eden ilk Türk devleti ve hükümdarı hangisidir?
-Karamanoğulları—Karaman oğlu Mehmet Bey

Osmanlı devletine ilk katılan beylik hangisidir?
-Karesioğulları

Osmanlı Devletine son katılan beylik hangisidir?
-Dulkadiroğulları

Belirli meslek gruplarından olan esnafların bir araya gelerek oluşturdukları teşkilatın adı nedir?
-Lonca teşkilatı

Lonca teşkilatlarının bir çatı altında toplanmasıyla oluşmuş esnaf ve zanatkar teşkilatının adı nedir?
-Ahilik teşkilatı

Taç Mahal hangi ülke hükümdarı tarafından yaptırılmıştır?
-Babür Hükümdarı Babür Şah

Kimin Adına yaptırılmıştır?
-Karısı Mümtaz Mahal Adına

Hangi ülkede bulunmaktadır?
-Hindistan (Agra şehri)

Türk dilinin Farsçadan üstün olduğunu göstermek amacıyla Ali Şir Nevai tarafından yazılan “İki Dilin Karşılaştırılması” anlamına gelen eserin adı nedir?
– Muhakemetü’l Lügateyn

OSMANLI TARİHİ-KURULUŞ DÖNEMİ
Osmannlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
-Koyun Hisar Savaşı

Osmanlı Devletinin İlk başkenti neresidir?
-Bursa-Orhan Bey

Ahilik Teşkilatının kurucusu kimdir?
-Ahi Evran

İlk Osmanlı parası hangi hükümdar döneminde basılmıştır?

-Osman Bey

Osmanlı Devleti ilk donanmaya hangi hükümdar döneminde sahip olmuştur?Hangi beyliğin Osmanlıya katılması ile?

-Orhan Bey-Karesi oğullarının

Osmanlı Devletinin Rumelide kazandığı ilk toprak parçası neresidir?

-Çimpe Kalesi-Orhan Bey

Osmanlıda Yaya ve müsellemleden oluşan il düzenli Osmanlı ordusu hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
– Orhan Bey

İlk Osmanlı Medresesi Hangi hükümdar döneminde nerede kurulmuştur?
– Orhan Bey- İznik.

Osmanlı da ilk divan teşkilatının kurulması ve vezirlik teşkilatının kurulması hangi hükümdar dönemindedir?
-Orhan Bey dönemi(ilk vezir Alaaddin paşa)

Osmanlı devleti ile Haçlılar arasındaki ilk savaş hangisidir?
-Sırpsındığı Savaşı

Osmanlı Devletinin ikinci Başkenti neresidir?-Edirne
Sırasıyla Osmanlı Başkentleri: Bursa (Orhan Bey)-Edirne( I. Murat)- İstanbul (F.Sultan Mehmet)

Yeniçeri Ocağı Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-I. Murat


TARİH 18

Osmanlıda toprağa bağlı askerlerden oluşan sisteme ne ad verilir? Hangi hükümdar döneminde kurulmuştur?
-Tımar Sistemi-I.Murat

Osamnlı döneminde İstanbulu ilk kuşatan Hükümdar kimdir?
-I.(Yıldırırm) Bayezid (Dört kez kuşatmıştır)

Niğbolu savaşı ile Haçlılara büyük bir darbe vuran ve bu zaferi ile “Sultan-ı İklimi Rum” (Anadolu Sultanı) ünvanını alan Osmanlı Sultanı kimdir?
-Yıldırım Bayezid

İki hükümdar arasında hükümdarsız geçen dönem anlamına gelen Ankara Savaşı ile başlayan Çelebi Mehmedin tahta geçmesi ile son bulan 11 yıllık döneme ne ad verilir?
-Fetret Dönemi

Osmanlı Devletini Fetret dönemine sokan ankara Savaşı Yıldırım ile hangi devlet arasında gerçekleşmiştir?
-Timur İmparatorluğu

Fetret dönemindeki taht kavgalarına karışmayan tek şehzade hangisidir?
-Şehzade Mustafa

Osmanlı Devletini içinde buluduğu zor durumdan kurtararak Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu sayılan Osmanlı hükümdarı kimdir?

çelebi mehmet

Osmanlı Devletinin batılı devletlerle yaptığı ilk antlaşma hangisidir?
-Edirne Segedin Antlaşması

Kuruluş döneminde hangi savaşın ardındanTürkler Avrupa karşısında savunmadan taarruza; Avrupalılar ise savunmaya geçmiştir?
-II. Kosava savaşı

Savaş meydanında Şehit olan il Osmanlı Hükümdarı kimdir?
– I. Murat (I.Kosava Savaşı)

İtanbulun Fethi için I. (Yıldırım) Bayezid döneminde yapılan hisarın adı nedir?
-Anadolu Hisarı(Güzelce Hisarı)

OSMANLI DEVLETİNİN YÜKSELME DÖNEMİ
İstanbulun Fethi için F.Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Döneminde yaptırılan hisarın adı nedir?
-Rumeli Hisarı (Güzelce Hisarı)

Karadenizin Türk gölü haline gelmesi hangi hükümdar dönemindeki hangi olayla gerçekleşmitir?
-F.Sultan Mehmet – Kırımın Fethi

F.Sultan Mehmet’in son seferi hangisidir?
-Otronto( İtalya) Seferi

Fatih döneminde çıkarılan kardeş katline izin veren kanunun adı nedir)
-Kanun Name-i Ali Osman

Osmanlı Döneminin İlk altın parası hangi hükümdar döneminde yazılmıştır?
-F.Sultan Mehmet

Halifelik Makmı Osmanlı ya hangi hükümdar döneminde nereni fethi ile geçmiştir?
-Yavuz Sultan Selim- Mısırın Fethi (Ridaniye Savaşı)

İlk Osmanlı Halifesi kimdir?

-Yavuz Sultan Selim

Yükselme Döneminde Batıya sefer yapmayan tek Osmanlı hükümdarı kimdir?

– Yavuz Sultan Selim

Kanuni sultan Süleyman Döneminde yapılmıştır en kısa süreli meydan savaşıdır 2 saatte son bulmuştur bu savaş hangisidir?

-Mohaç Meydan Savaşı

Osmanlı tahtında en uzun süre kalan Osmanlı Hükümdarı kimdir?

-Kanuni Sultan Süleyman(46 yıl)

Akdenizin Türk gölü haline gelmesi hangi savaşla gerçekleşmiştir?

-Preveze Deniz Savaşı

Kanuni Sultan Süleymanın son seferi hangisidir?

-Zigetvar Seferi

OSMANLI DEVLETİNİN DURAKLAMA DÖNEMİ
Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarına hangi anlaşma ile ulaşmıştır?

-Ferhat Paşa Anlaşması

Osmanlı Döneminde günümüzdeki Türkiye İran sınırını büyük ölçüde belirleyen antlaşma hangisidir?

-Kasr-ı Şirin

Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Avusturyaya karşı kazandığı üstünlüğünü hangi anlaşma ile kaybetmiştir?

-Zitvatorok Ant.

Osmanlı Devleti Batıda en geniş sınırlarına hangi antlaşma ile ulaşmıştır?

-Bucaş Ant.

Osmanlı Devletinin topraklarına toprak kattığı son antlaşma hangisidir?

-Bucaş ant.

Osmanlı dönemindeki en uzun süreli deniz kuşatması hangisidir?

-Girit Adasının kuşatılması(25 yıl)


TARİH 19

OSMANLI’DA İLKLER
Osmanlıların ilk beylik merkezleri ve bir bakıma ilk başkentleri Söğüt Kasabası’dır. Daha sonra sırasıyla Yenişehir, Bursa, Edirne ve İstanbul başkent oldu.

Osmanlı tarihinde ilk savaş, 1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli savaşıdır.

Osman Bey’in ele geçirdiği ilk kale Kolca Hisar Kalesi’dir (1285).

Osman Bey’in ilk askeri antlaşması, 1306 yılında yılında Ulubat Tekfuru ile yapılan antlaşmadır.

İlk fethedilen ada, 1308 yılında alınan İmralı Adası’dır.

İlk barış anlaşması, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

“Rumeli” adı verilen Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer, Gelibolu’da Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.

İlk Osmanlı madeni parası Osman Bey adına basılmıştır.

İlk altın para, Fatih zamanında basılmıştır.

İlk kağıt para Abdülmecit döneminde bastırılmıştır.

İlk daima ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey’in emriyle kurulmuş olup bu orduya “Yaya” adı verilmiştir.

Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed’in babası İkinci Murad’dır.

Osmanlı padişahlarından İstanbul’u ilk kuşatan ‘Yıldırım Bayezıd’dır (1391).

Osmanlı tarihinde savaş meydanında şehid olan ilk (ve tek) padişah Birinci Murad’dır (1389), 1. Kosovo Savaşı.

İstanbul’a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmed’dir.

Fethin sembolü olan Ayasofya’da ilk Cuma Namazı fetihten üç gün sonra 1 Haziran 1453 günü Akşamseddin tarafından kıldırılmış olup cemaat arasında Fatih ve O’nun şanlı askerleri hazır bulunmuşlardır.

Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’a tayin edilen ilk vali Karıştıran Süleyman Bey’dir.

İlk İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi olup; bugünkü Kadıköy semti O’na tahsis edildiği için bu adı almıştır.

Osmanlı Devletinin ilk kez toprak kaybettiği antlaşma hangisidir?

-Karlofça Ant.

Türklerin Malazgirt Savaşından itibaren devam eden Avrupa karşısındaki ilerlemesi hangi olayla son bulmuştur?

-Karlofça Ant.

Osmanlı Devletinde Duraklama Döneminin bitip Gerileme Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Karlofça Ant.

17.yy’ yeniçerilerin başlattığı isyanlara ne ad verilir?
-Merkez (İstanbul)isyanları

17.yy’da Anadoluda çıkan iç isyanlara ne adverilir?
-Celali İsyanları

OsmanlıdaModernanlamda ilk bütçeyi yapan kişi kimdir?
-Tahuncu Ahmet paşa

OSMANLI DEVLETİNİN GERİLEME DÖNEMİ

-Osmanlıda Lüks ve eğlence dönemi olarak adlandırılan İsrafın arttığı döneme ne ad verilir?

-Lale Devri

Lale devri hangi olayla başlayıp hangi olayla sona erer?-Pasarofça Antlaşması ile başlar

-Patrona Halil isyanı ile sona erer

Halkı Müslüman olup Osmanlıdan ayrılan ilk toprak parçası hangisidir,hangi antlaşma ile ayrılmıştır?
-Kırım-Küçük Kaynarca antlaşması

Osmanlı Devletinin ilk kez Savaş tazminatı ödediği antlaşma hangisidir?
-Küçük Kaynarca Antlaşması

Karadenizin Türk Gölü olmaktan kesin olarak çıkışı hangi antlaşma ile olmuştur?

-Osamnlı Develtinin imzaladığı en ağır anlaşma olan Küçük Kaynarca Antlaşması

Rusya ve Avusturyanın eski Bizansı yeniden canlandırma amacına ne ad verilir?
-Grek Projesi

Osmanlı Devletinde Gerilemenin bitip Yıkılış Döneminin başlaması hangi olayla gerçekleşir?
-Yaş Antlaşması

Osmanlı Devletinin ilk kez Avrupayı örnek alarak ıslahat yaptığı dönem hangisidir?
-Lale Devri

Matbaayı Osmanlıya getiren kişi kimdir?hangi dünemde getirmiştir?
-İbrahim Müteferrika- Lale Devri

III.Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı nedir?
-Nizamı Cedid

III.Selim Döneminde Yeniçeri ocağının yanına kurulan Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedid Ocağının masraflarını karşılamak amacıyla kurulan hazinenin adı nedir?
-İrad-ı Cedid

Osmanlı okullarında okutulan ilk yabancı dil hangisidir?

-Fransızca-III.Selim Dönemi

OSMANLI DEVLETİNİN YIKILMA DÖNEMİ
Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik isyanına bağlı olarak Osmanlıyla isyan eden ilk azınlık hangisidir?

-Sırplar

Osmanlı Devletinden ayrılan ilk azınlık hangisidir?

-Rumlar

Boğazların uluslar arası bir sorun haline gelmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

-Hünkar İskelesi Ant.

Osmanlı Devletinin bir Avrupa devleti sayılması hangi olayla olmuştur?

-Kırım savaşının ardından imzalanan Paris Antlaşması

Osmanlı Devleti tarihindeki ilk dış borcu hangi ülkedenalmıştır?
-Kırım Savaşı sırasında-Abdülmecit döneminde-İngiltereden almıştır

Ermeni sorunu ilk olarak hangi olayla ortaya çıkmıştır?
-Berlin Antlaşması

Osmanlı Devletindeki ilk demekratikleşme hareketi olan ve padişahın otoritesini ilk kez sınırlandıran olay nedir?
-Saned-i İttifak

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına verilen ad nedir?
-Vaka-i Hayriye

Yeniçeri ocağı kim tarafından kaldırılmıştır?
-II. Mahmut

Yeniçeri ocağının kaldırılmasın ardından yerine kurulmuştur?
-Asakir-i Mansure-i Muhammediye

Osmanlıda suçluların mallarına el koyarak devletleştirilmesi olayına ne ad verilir?
-Müsadere Usulü

Osmanlıda İlk öğretim mecburiyeti hangi hükümdar döneminde getirilmiştir?
-II.Mahmut

Osmanlı Devletinin ikl resmi gazetesinin adı nedir?
-Takvim-i Vekayi

Osmanlı Devletinde Tanzimat fermanıyla başlayıp I.Meşrutiyetin ilanıyla sona eren döneme ne ad verilir?
-Tanzimat Dönemi

Tanzimat fermanı(Gülhane Hattı Hümayunu) hangi hükümdar döneminde ilan edilmiştir?
*Abdülmecit

Osamnlı devletinde ilk kez padişahın kendi gücünün üstünde bir kanun gücünün olduğunu kabul etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
-Tanzimat Fermanı

Osmanlı Dönemin Avrupai anlamdaki il modern anayasasının adı nedir?
-1876 Kanun-i Esasi(II.Abdülhamit dönemi)

II.Meşrutiyetin ilanıınn ardından Meşrutiyet yönetimini ortadan kaldırmaya çalışanların çıkardığı ayaklanmanın adı nedir?
-31 Mart Vakası


TARİH 20

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ
Osmanlıda padişahın Tahta çıkarken dağıttığı paraya ve tahta çıkış törenine ne ad verilir?
-Cülüs Bahşişi- Cülüs Töreni

I.Ahmet döneminde en yaşlı hanedan üyesinin tahta geçirilmesi usulüne ne ad verilir?
-Ekberiyet Sistemi

Osmanlıda padişahtan sonraki enyetkili devlet adamı kimdir?
-Sadrazam(Vezir-i Azam)(Günümüzdeki başbakanı karşılar)

Padişah sefere çıkmadığında Sadrazam hangi ünvanla sefere çıkardı?
-Serdar-ı Ekrem

****önemli****
Nişancı: Ülke içi ve dışı yapılacak yazışmaları yapar. Padişahın tuğrasını(imzasını)kullanır


Kazasker: Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı ve Adalet Bakanının yaptığı işi yapardı. Müderrislerin ve kadıların atamasını yapardı


Defterdar: Günümüzdeki Maliye Bakanının yaptığı işi yapardı.Osmanlı bütçesini hazırlardı.


Şeyhülİslam: Günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanının yaptığı işi yapardı. Fetva verirdi

Müslüman halkın tarım ürünlerinden onda bir oranında alınan verginin adı nedir?
-Öşür(aşar)

Gayri Müslim(Müslüman olmayan) erkek halktan askere gitmedikleri için alınan vergiye ne ad verilirdi?
-Cizye

Gayri Müslim halkın toprak gelilerinden alınan verginin adı nedir?
-Haraç

Osmanlı Devletinin para birimi nedir?
-Akçe

Avrupalı devletlerin Osmanlıdan alacaklarını almak amacıyla kurulan idarenin adı nedir?
-Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi)1881


You cannot copy content of this page