Maliye Politikası -3

  1-Tam istihdam bütçe fazlası ile olağan dönem bütçe fazlası arasındaki farkı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mali sürüklenme
  B) Dışlama etkisi
  C) Bütçe devresel bileşkesi
  D) Laffer eğrisi
  E) Phillips eğrisi
  2-Klasik görüşte bekçi (jandarma) devlet anlayışında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Sınırlı borçlanma
  B) Vergilerin ekonomiyi etkilemek için kullanılması
  C) Bütçenin denk olması
  D) Düşük kamu harcamalarının olması
  E) Düşük kamu gelirlerinin olması
  3-Aşağıda verilen çarpan türlerinden hangisi negatif işaretlidir?
  A) Kamu harcamaları çarpanı
  B) Denk bütçe çarpanı
  C) Vergi çarpanı
  D) Transfer harcamaları çarpanı
  E) Tüketim çarpanı
  4-Aşağıdakilerden hangisi denk bütçe çarpan kuramının dayandığı varsayımlardan biridir?
  A) Kamu harcamaları ile özel yatırım harcamalarının rakip olması
  B) Ekonomide çeşitli grupların marjinal tüketim eğilimlerinin farklı olması
  C) Kamu harcamalarının transfer harcaması olması
  D) Kamu harcamalarının borçlanma ile finanse edilmesi
  E) Faiz oranının değişmemesi
  5-IS eğrisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) Pozitif eğimlidir.
  B) Para arzından etkilenir.
  C) Negatif eğimlidir.
  D) Para talebinden etkilenir.
  E) Orijinle 450 ‘lik açı yapar.
  6-Aşağıdakilerden hangisi BP eğrisinin LM eğrisinden daha yatık olduğu bir durumda genişletici maliye politikası uygulandığında ortaya çıkar?
  A) Dış ödemeler açığı
  B) Cari açık
  C) Faiz dışı fazla
  D) Enflasyon
  E) Dış ödemeler fazlası
  7-Otomatik istikrar sağlayıcılığı en fazla olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurumlar vergisi
  B) Servet vergisi
  C) Tüketim vergisi
  D) Baş vergisi
  E) Kişisel gelir vergisi
  8-Derinleşme eğilimi olmayan bir daralmaya karşılık uygulanacak genişletici bir politika aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  A) Talebin daralmasına
  B) Vergi oranlarının düşmesine
  C) Faiz oranlarının yükselmesine
  D) Enflasyonun yükselmesine
  E) Kamu harcamalarının azalmasına
  9-Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde geleneksel maliye politikalarının izlenmesini güçleştirmektedir?
  A) Toplam talebin düşüklüğü
  B) Yabancı sermayeye yönelik kısıtlamalar
  C) Para arzı artışı
  D) Küreselleşme
  E) Enflasyonun yüksek olması
  10-Toplumsal adalet ilkelerine en uygun olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurumlar vergisi
  B) Artan oranlı gelir vergisi
  C) Gider vergisi
  D) Katma değer vergisi
  E) Varlık vergisi
  11-Aşağıdakilerden hangisi enflasyonla mücadelede gelir vergilerinin kullanılmasına karşı yapılan eleştirilerden biridir?
  A) Ekonomik etkinliği olumsuz etkileyebilmeleri
  B) Adaletsiz olmaları
  C) Vergi tabanının dar olması
  D) Toplam talep üzerinde etkilerinin olmaması
  E) Esnekliklerinin düşük olması
  12-Aşağıdakilerden hangisi bir vergi sisteminin ekonomik dalgalanmalar karşısında başarılı olmasının koşullarından biridir?
  A) Kaba ve götürü olması
  B) Tüketimi teşvik etmesi
  C) Hassas ve karmaşık olması
  D) Yatırımları teşvik etmesi
  E) Tasarrufu teşvik etmesi
  13-Durgunluk dönemlerinde genişletici maliye politikasının dışlama yaratmaması için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınabilir?
  A) Para arzı artırılır.
  B) Gelirler politikası uygulanır.
  C) Devalüasyon yapılır.
  D) İhracat teşvikleri uygulanır.
  E) Vergi oranları artırılır.
  14-Gelir vergisine ilişkin olarak aşağıdaki durumlardan hangisinde sistemin gelir değişimlerine duyarlılığı yüksektir?
  A) Gelir vergisinin tarife dilimlerinin dar, marjinal vergi oranının yüksek olması
  B) Gelir vergisinin düz oranlı olması
  C) Gelir vergisinin dar tabanlı olması
  D) Gelir vergisinin gizli artan oranlı olması
  E) Gelir vergisinin azalan oranlı olması
  15-Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonla mücadelede önerilen indeksleme yönteminin olumsuz özelliklerinden biri değildir?
  A) İndekslemenin neye göre yapılacağının belirsiz olması
  B) İndekslemenin kapsamının belirsizlikler içermesi
  C) İndekslemenin işsizliğe çare oluşturmaması
  D) İndekslemenin resmileşerek ücret-fiyat artışını sürekli hale getirmesi
  E) İndekslemenin zaman içinde reel ücretleri değiştirmesi
  16-Uzun dönemli Phillips eğrisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Uzun dönemde enflasyonla işsizlik ters yönlü ilişkiye sahiptir.
  B) Uzun dönemde enflasyonla işsizlik arasında bir değişim yoktur.
  C) Uzun dönemde enflasyonla işsizlik beraber hareket etmektedir.
  D) Uzun dönemde enflasyon oranı sabittir.
  E) Uzun dönemde işsizlik azalmaktadır.
  17-Aşağıdakilerden hangisi gelirler politikasına yöneltilen eleştirilenlerden biridir?
  A) Kaynak tahsisinin bozulması
  B) Kamu gelirlerinin azalması
  C) Kişisel gelirlerin azalması
  D) Kamu harcamalarının artması
  E) Faiz oranlarının artması
  18-Sıcak para olgusu Türkiye’ye aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle girmiştir?
  A) 17 Sayılı Yasayla
  B) 32 Sayılı Kararnameyle
  C) 49 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
  D) 1350 Sayılı Yasayla
  E) 1551 Sayılı Yasayla
  19-Ponzi tipi borçlanmayı açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Borçların Merkez Bankası para tabanını genişleterek itfa edilmesi
  B) Borçlanmanın marjinal sermayeyi piyasadan silmesi
  C) Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının tüketim üzerinde etkisinin olmaması
  D) Borç faizinin de yeni borçlanmayla karşılanmasıyla borç stokunun artması
  E) Yatırılabilir fonların faiz sağlayıcı alanlara yönelmesi
  20-Kamu açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından finanse edilmesi durumunda oluşan enflasyonun kamu gelirleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Enflasyon nedeniyle kişilerin vergi vermede gönülsüz olması
  B) Enflasyon nedeniyle vergilerin tarh işleminde yaşanan güçlükler
  C) Kamu borçlarının reel değerinin erozyona uğraması
  D) Vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsil aşamalarında yaşanan reel değer kaybı
  E) Enflasyon nedeniyle üretim hacminin düşmesi

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.