Maliye Politikası II MLY404U -1

1-Türkiye’de 1980’lerden sonra uygulanmış olan büyüme politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A) İthal ikameci büyüme politikası
B) Planlı kalkınma politikası
C) Devletçi kalkınma politikası
D) Dışa kapalı büyüme politikası
E) İhracata dayalı büyüme politikası
2-Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan Kararları’nın temel hedeflerinden biri değildir?
A) Enflasyonu düşürmek
B) İthal ikameci kalkınmayı sağlamak
C) Türk lirasına istikrar kazandırmak
D) İhracatı artırmak
E) Ekonomik ve sosyal kalkınmayı sürdürülebilir bir temele oturtmak
3-Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde dış dengenin sağlanması için alınan başlıca tedbir aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monetizasyon
B) Faiz dışı fazla
C) Dalgalı kur rejimi
D) Nominal çıpa
E) Dolarizasyon
4-Aşağıdakilerden hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde uygulanan tedbirlerden biri değildir?
A) Dalgalı döviz kuru
B) Faiz dışı bütçe fazlası
C) Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması
D) Nominal çapa
E) Kamusal finansman dengesini güçlendirme
5-Türkiye ekonomisinde 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan krizlerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devalüasyon
B) Toplam talebin yeterli olmaması
C) İhracatın artmaması
D) Büyük kamu açıkları
E) Döviz yetersizliği
6-Marjinal vergi oranlarının emek arzını kısma etkisine ne ad verilir?
A) Verginin gelir etkisi
B) Verginin sosyal etkisi
C) Verginin ikame etkisi
D) Vergi kapasitesi
E) Vergi gayreti
7-Ortalama vergi yükünün emek arzını yükseltmesi etkisine ne ad verilir?
A) Verginin gelir etkisi
B) Verginin ikame etkisi
C) Verginin yatırım etkisi
D) Verginin tasarruf etkisi
E) Verginin tüketim etkisi
8-Aşağıdakilerden hangisi özel tasarrufları artırmak için alınabilecek temel vergi önlemlerinden biridir?
A) Gelir vergisinde yüksek artan oranlılık uygulanması
B) Dolaysız vergilerin tercih edilmesi
C) Kurumlar vergisi oranının yükseltilmesi
D) Yatırım indirimleri
E) Servet vergisi oranlarının artırılması
9-Bir ekonominin veri üretim faktörleri ve teknoloji koşulunda, tam istihdam ve tam kullanım ile belirli bir zaman boyutunda ulaşabileceği en yüksek büyüme oranına ne ad verilir?
A) Potansiyel büyüme oranı
B) Nominal büyüme oranı
C) Reel büyüme oranı
D) Negatif büyüme oranı
E) Nitel iyileşme oranı
10-Aynı emek ve sermaye birimlerine sahip olan ülkelerin farklı büyüme gerçekleştirmesini açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keynes modeli
B) Harrod modeli
C) Domar modeli
D) Friedman modeli
E) İçsel büyüme modelleri
11-Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?
A) Kamu harcaması
B) Tasarruf/gelir oranı
C) Kamu tasarrufu
D) Vergi kapasitesi
E) Vergi gayreti
12-İstikrarsızlık yaratan etkilerin hafifletilmesi amacıyla kısa vadeli sermaye hareketleri ya da sıcak para olarak adlandırılan finansal hareketler üzerinden alınması önerilen vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelir vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Gümrük vergisi
D) Uyum vergisi
E) Tobin vergisi
13-Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin özelliklerinden biri değildir?
A) Kişi başına gelir düzeyi düşüktür.
B) Nüfus artış hızı düşüktür.
C) Tasarruflar düşüktür.
D) Gelir dağılımı adaletsizdir.
E) Üretim yapısı tarım ağırlıklıdır.
14-Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerin kamu gelirlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Vergi kapasitesi düşüktür.
B) Vergi gayreti yetersizdir.
C) Gelir idaresinin kurumsal kapasitesi yetersizdir.
D) Vergi reformları sıklıkla gündeme gelir.
E) Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı daha düşüktür.
15-1980’lerden itibaren uygulanan ve piyasa aksaklıklarını gidererek ekonominin arz tarafını güçlendirmeyi amaçlayan kalkınma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkili yapı
B) Yapısal uyum
C) Üçlü yapı
D) İthal ikamesi
E) Planlı kalkınma
16-Üretilen milli gelirden kamusal amaçlara tahsis edilen fonlara ne ad verilir?
A) İnsani gelişme göstergesi
B) Büyüme aralığı
C) Sosyal tasarruf oranı
D) Büyüme potansiyeli
E) Sermaye birikimi
17-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1980 sonrasında uygulanan ekonomi politikalarından biri değildir?
A) Emek maliyetlerinin düşürülmesi
B) İç talebin arttırılması
C) İhracata yönelinmesi
D) Dolaylı vergilere ağırlık verilmesi
E) Sıcak paraya başvurulması
18-Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1929 döneminde uyguladığı ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Liberal
B) Planlı
C) İthal ikameci
D) Sosyalist
E) Devletçi
19-Türkiye’de Planlama-ProgramlamaBütçeleme Sistemi (PPBS) aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle beraber uygulanmaya başlanmıştır?
A) Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulması
B) Marshall Planı’nın uygulanmaya konması
C) 24 Ocak 1980 Kararları’nın açıklanması
D) Dördüncü Beş Yıllık Planın uygulanması
E) Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın uygulanması
20-Türkiye’de hangi yıldan itibaren devletin ekonomideki rolünün azaltılması görüşü çerçevesinde kamu yatırım harcamaları azaltılmaya başlanmıştır?
A) 1930
B) 1960
C) 1970
D) 1980
E) 2001

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.