Maliye Poltikası -1

  1-Ekonomik istikrarın sağlanabilmesi açısından para arzının üretim artışı ile sabit oranda tutulması gerektiği fikrini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Monetarist
  B) Keynesyen
  C) Klasik
  D) Arz Yanlı
  E) Radikal
  2-İşleyişi, piyasaya ürün arz eden ekonomik birimlerin aynı zamanda talep unsuru olarak devreye girdiği tezine dayanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Wagner Kanunu
  B) Musgrave Hipotezi
  C) Tiebout Teorisi
  D) Samuelson Kuralı
  E) Say Yasası
  3-Fiyat düzeyinin düşmesiyle para ve diğer varlıkları elinde tutan bireylerin kendilerini daha zengin hissederek daha fazla harcama yapacaklarını ifade eden etki kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uluslararası etki
  B) Faiz etkisi
  C) Talep etkisi
  D) Refah etkisi
  E) Arz etkisi
  4-Toplam arz, toplam talep, fiyatlar genel düzeyi, toplam istihdam gibi toplulaştırılmış araçları kullanarak bir ekonomideki daralma ve genişleme dönemlerini konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mikroekonomi
  B) Ekonometri
  C) Normatif İktisat
  D) Pozitif İktisat
  E) Makroekonomi
  5-Parasal taban üzerinde yabancı para girişinden kaynaklanan etkilerin nötr hale getirilmesine ne ad verilir?
  A) Sterilizasyon
  B) Enflasyon
  C) Devalüasyon
  D) Deflasyon
  E) Stagflasyon
  6-Merkez Bankası’nın müdahalesine gerek kalmadan döviz kurunun, döviz piyasasında serbestçe belirlendiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sabit döviz kuru
  B) Dalgalı döviz kuru
  C) Nötr döviz kuru
  D) Reel döviz kuru
  E) Esnek döviz kuru
  7-Bir ekonomide, ekonomik yapı ile ilgili göstergeler belli bir değeri aşınca türü ve büyüklüğü önceden saptanmış olan birtakım önlemlerin devreye girdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Talep esnekliği
  B) Sterilizasyon
  C) Formül esnekliği
  D) Devalüasyon
  E) Dolarizasyon
  8-Otomatik istikrar sağlayıcı olarak herhangi bir etkiye sahip olmayanvergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gelir vergisi
  B) Kurumlar vergisi
  C) Servet vergisi
  D) Harcama vergisi
  E) Tüketim vergisi
  9-Enflasyonu sınıfsal bir çatışmanın sonucu olarak görme eğiliminde olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Klasik
  B) Post Keynesyen
  C) Monetarist
  D) Neo-klasik
  E) Arz yanlı
  10-Mal ve hizmet alımına yönelik harcamalar arasında kısıntıya gidilmesi en kolayolan kamu harcaması türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cari harcama
  B) Personel harcaması
  C) Eğitim harcaması
  D) Sağlık harcaması
  E) Yatırım harcaması
  11-Gelişmekte olan ülkelerde nitelikli eleman, sermaye ve hammadde kıtlıkları nedeniyle üretimin düşük olmasına bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Talep enflasyonu
  B) Arz enflasyonu
  C) Yapısal enflasyon
  D) Maliyetsel enflasyon
  E) Ücret-fiyat spirali enflasyonu
  12-Durgunluk dönemlerinde kamu harcamalarının finansmanında vergi yerine borçlanmanın kullanılması, ekonomide toplam tüketimi nasıl etkiler?
  A) Arttırır.
  B) Azaltır.
  C) Değiştirmez.
  D) Sıfırlar.
  E) Eşitler.
  13-Kamu cari ve yatırım harcamalarının gelir düzeyi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir?
  A) Çarpan katsayısı
  B) Formül katsayısı
  C) Talep katsayısı
  D) Arz katsayısı
  E) Faiz katsayısı
  14-Vergi adaleti açısından olumsuz etki yaratmanın yanında, talep emici özelliklerinden dolayı, durgunluk dönemlerinde ters etki oluşturan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gelir vergisi
  B) Kurumlar vergisi
  C) Tüketim vergisi
  D) Emlak vergisi
  E) Baş vergisi
  15-Friedman ve Phelps’e göre enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki, aşağıdaki hangi tür enflasyon oranının değişmediğizaman istikrarlı olacaktır?
  A) Reel
  B) Beklenen
  C) Tüketici
  D) Üretici
  E) Nominal
  16-İngiliz ekonomisi üzerine yaptığı bir çalışma ile parasal ücretlerin artışı ile işsizlik oranı arasındaki ilişkinin ters yönlü olduğu sonucuna ulaşan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Keynes
  B) Phillips
  C) Samuelson
  D) Musgrave
  E) Buchanan
  17-Phillips eğrisinin negatif eğimli olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uzun dönem
  B) Enflasyon dönemi
  C) Durgunluk dönemi
  D) Kısa dönem
  E) Stagflasyon dönemi
  18-Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının yaşam boyu gelir hipotezi altında, tüketim üzerinde etkili olmayacağınıileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Say Yasası
  B) Wagner Kanunu
  C) Tiebout Modeli
  D) Ricardocu Hipotez
  E) Peacock-Wiseman Tezi
  19-Merkez Bankası’nın Hazine’ye, yani devlete borç verirken karşılığında almış olduğu hazine senetlerine ne ad verilir?
  A) Dış varlık
  B) İç varlık
  C) Alt varlık
  D) Üst varlık
  E) Ek varlık
  20-Avrupa Birliğinin kabul etmiş olduğu, kamu açığının milli gelire oranının %3’ü, borç stokunun milli gelire oranının da %60’ı geçmemesinigerektiren ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Brüksel ölçütü
  B) Paris ölçütü
  C) Liechtenstein ölçütü
  D) Maastricht ölçütü
  E) Mönchengladbach ölçütü

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.