Maliyet Yönetimi MUH302U Dersi Bahar Ara Testi

1-Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin amaçlarından biri değildir?
A) Maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek
B) İşletme dışı faaliyetlere odaklanmak
C) Faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek
D) Performans değerlemesine olanak sağlamak
E) Örgütsel stratejilerin uygulanmasına yardımcı olmak
2-Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetiminin işlevlerinden biri değildir?
A) Bağımsız denetim
B) Stratejik yönetim
C) Planlama ve karar alma
D) Yönetim ve faaliyet kontrolü
E) Finansal tabloların hazırlanması
3-Faaliyet kontrol sisteminde aşağıdakilerden hangisi ele alınmamaktadır?
A) Maliyetlerin azaltılması
B) Faaliyetlerin etkinliğini artırmak
C) Sürekli gelişme
D) Seri üretim
E) Yeni mamul tasarımları
4-Maliyet yönetiminin evrimi ile ilgili “1920- 1960 Evresi” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Seri üretim evresi
B) Bütünleşik bilgi sistemleri evresi
C) Maliyet yönetim sistemleri evresi
D) Rekabetçi piyasa sistemleri evresi
E) Stratejik maliyet yönetimi sistemleri evresi
5-Aşağıdakilerden hangisi maliyet yönetimi bilgi sisteminin alt sistemlerinden biridir?
A) Faaliyet kontrol sistemi
B) Yönetim bilgi sistemi
C) Muhasebe bilgi sistemi
D) Tedarik zinciri bilgi sistemi
E) Pazarlama bilgi sistemi
6-Toplam sabit maliyeti 20.000 TL olan bir işletmede, 1.000 DİS’ lik faaliyet hacminde gözlemlenen maliyet 50.000 TL ise bu işletmede birim değişken maliyet kaç TL dir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
7-Toplam olarak değişken, birim başına sabit olan maliyet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişken maliyet
B) Sabit maliyet
C) Yarı değişken maliyet
D) Yarı sabit maliyet
E) Karma maliyet
8-Aşağıdakilerden hangisi yönetilemeyen sabit maliyetler içinde yer almaz?
A) Amortisman
B) Eğitim harcaması
C) Vergiler
D) Ustabaşı ücreti
E) Sigorta
9-TM=100+10 (x) şeklinde maliyet fonksiyonu olan bir işletmede, 15 DİS’ lik faaliyet hacmi için beklenen toplam maliyet tutarı kaç TL dir?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
E) 250
10-Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi Azalan Verimlilik durumunu gösterir?
A) y= a+b x
B) y= a-bx
C) y= a+bx+c
D) y= a+bx+c2
E) y= a+bx-c2
11-Etkinlik hacmi ile kâr arasındaki ilişkileri ortaya koyan kâr fonksiyonunun bu fonksiyondaki parametrelerde belirlenen değişmelerin incelenmesine ne ad verilir?
A) BBN
B) Sabit maliyet
C) Değişken maliyet
D) MHK
E) Katkı payı
12-Satış fiyatı 20 TL/Br, birim değişken maliyeti 15 TL /Br. olan bir işletmede katkı oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 5
B) % 10
C) % 15
D) % 20
E) % 25
13-Güvenlik oranı % 25 ve katkı oranı % 40 olan bir işletmenin kâr marjı aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 5
B) % 7
C) % 8
D) % 9
E) % 10
14-Birim satış fiyatının birim değişken maliyeti aşan kısmına ne ad verilir?
A) Başa baş satış noktası
B) Katkı payı
C) Gider
D) Sabit maliyet
E) Net kâr
15-Y1=5x-200.000 şeklindeki kâr doğrusuna sahip işletmenin başa baş satış noktası kaç birimdir?
A) 5.000
B) 10.000
C) 20.000
D) 30.000
E) 40.000
16-İçecek şişeleme işletmesinde gelecek dönemde 2.750.000 şişe içecek üretilmesi planlanmaktadır. İşletme içeceklerin şişelerini bir satıcıdan almaktadır. Arzu edilen dönem sonu içecek şişesi stokları miktarı 75.000 adet, dönem başı içecek şişesi stokları miktarı da 40.000 adettir. Şişelerin hiç kırılmadığı kabul edildiğinde, satın alınması gereken şişe miktarı kaç adettir?
A) 2.865.000
B) 2.790.000
C) 2.785.000
D) 2.750.000
E) 2.635.000
17-Hangi bütçeleme süreci aşamasında bir işletmenin üst yönetimi; stratejik direktiflerini, finansal amaçlarını, çeşitli varsayımlarını ve kaynaklara ilişkin sınırlamaları, işletmenin alt düzeyindekilere iletir?
A) Birleştirme aşamasında
B) Gözden geçirme aşamasında
C) Görüşmeler aşamasında
D) İlkelerin belirlenmesi aşamasında
E) Düzeltmeler aşamasında
18-Aşağıdaki bilgilerden hangisini bütçelerde bulmak mümkündür?
A) İşçi sayısının cinsiyet açısından dağılımı
B) Satışlardan tahsil edilecek tutar
C) Genel müdürün çalıştığı yılların toplamı
D) Dağıtım kanallarının yapısı
E) Faaliyetleri kontrol yöntemi
19-Yönetim fonksiyonlarından hangisi planlama fonksiyonu ile bütçeleme sırasında çatışmaktadır?
A) Üretim
B) Pazarlama, satış ve dağıtım
C) Motivasyon (güdüleme)
D) Araştırma-geliştirme
E) Yönetim
20-Aşağıdakilerden hangisi gelecek dönemde faaliyetlerin ne kadar kârlı olarak yürütüleceğini önceden ortaya koyan bütçedir?
A) Proforma bilanço
B) Üretim bütçesi
C) Proforma gelir tablosu
D) Satış bütçesi
E) Genel üretim giderleri bütçesi

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.