Medeni Hukuk I HUK105U Dersi Güz Ara Testi

1-Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?
A) Ticaret hukuku
B) Kamu hukuku
C) Devletler özel hukuku
D) Borçlar Hukuku
E) Miras hukuku
2-Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi yaptırım içermesi
B) Sosyal hayatı düzenlemesi
C) Aile ilişkilerini düzenlemesi
D) Toplu halde yaşama gereksiniminden doğmuş olması
E) Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi
3-Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Yargıtay
C) Bakanlar Kurulu
D) Kamu kuruluşları
E) TBMM
4-Kanunun mantık ve deyim bakımından anlamının araştırılmasını esas alan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deyimsel
B) Tarihsel
C) Amaçsal
D) Yargısal
E) Bilişsel
5-Adi senedin resmi senede dönüşmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Senette bulunan imzanın karşı tarafça kabul edilmesi
B) Senedin sulh hâkimine tevdi edilmesi
C) Senede dayanılarak icra takibine girişilmesi
D) Senette bulunan imzanın mahkeme önünde ikrar edilmesi
E) Tarafların senetteki imzanın gerçekliği üzerinde anlaşması
6-Ayşe’nin kuru temizleyici Sami’ye bıraktığı el dokuması ipek halıyı Sami, 7500 dolar karşılığında antikacı Bekir’e satıp teslim etmiştir. Bekir’in halının mülkiyetini kazanıp kazanmadığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 20 yılın sonunda kazanır.
B) Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 5 yılın sonunda kazanır.
C) Bekir, halının mülkiyetini iyiniyetli ise ancak 10 yılın sonunda kazanır.
D) Halı, gerçekte Ayşe’ye ait olduğu için halıyı Sami’den alan Bekir, halının mülkiyetini hiçbir şekilde kazanamaz.
E) Bekir, halıyı emin sıfatıyla zilyet sayılan Sami’den aldığı için halının mülkiyetini derhal kazanır.
7-Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?
A) İspat yükünün belirlenmesinde
B) Taşınırlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
C) Taşınmazlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
D) Tapu kütüğündeki yolsuz tescile güvenle ayni hak kazanılmasında
E) Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamının belirlenmesinde
8-Hakkın kötüye kullanılmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arzulanan hukuki sonucun doğmaması
B) Kesin hükümsüzlük
C) Fesih
D) İptal edilebilirlik
E) Dönme
9-Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?
A) Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
B) Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
C) Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 15 yıl
D) Son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl
E) Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 5 yıl
10-Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
A) Yaş küçüklüğü
B) Akıl hastalığı
C) Sarhoşluk
D) Suç işleme
E) Akıl zayıflığı
11-Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?
A) Nişanlanma
B) Evlenme
C) Bağışı kabul
D) Nişanı bozma
E) Vakıf kurma
12-Kişilik hakkının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nisbi hak
B) Mutlak hak
C) Yenilik doğuran hak
D) Ayni hak
E) Fikri hak
13-Ünlü avukat Mehmet Yazar yeni şiir kitabını “Mecnun Aşık” adı ile yayınlamıştır. Mehmet Yazar’ın kendi adı yerine kullandığı “Mecnun Aşık” adının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lakap
B) Unvan
C) Öz ad
D) Takma ad
E) Sanat adı
14-Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kanunun verdiği yetkinin kullanılması durumunda kişilik haklarına yapılan saldırılar hukuka aykırılık oluşturmaz.
B) Kişinin ekonomik hayata serbestçe katılması kişilik hakkının bir parçasıdır.
C) Dar anlamda kişilik hakkı hak ehliyetini ifade eder.
D) Kişinin resmi üzerindeki hakkı kişilik hakkı kapsamındadır.
E) Kişinin özgürlüklerinin, aşırı derecede bile olsa, rızası varsa sınırlanması mümkündür.
15-Mete ile teyzesi arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üstsoy-altsoy hısımlığı
B) Yansoy hısımlığı
C) Yargısal hısımlık
D) Sözleşmeden doğan hısımlık
E) Kayın hısımlığı
16-Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?
A) Yurtdışında yaşayan kimseler
B) Ticari şirket sahipleri
C) Kendilerine kayyım tayin edilen kimseler
D) Kendilerine yasal danışman atanan kimseler
E) Vesayet altındaki kişiler
17-Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişinin mahkeme kararıyla feshine yol açan sebeplerden biridir?
A) Tüzel kişinin amacının gerçekleşmesi
B) Tüzel kişinin süresinin sona ermesi
C) Tüzel kişinin amacının hukuka aykırı hale gelmesi
D) Tüzel kişinin yerleşim yerini değiştirmesi
E) Tüzel kişinin kurucularının değişmesi
18-Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde nitelendirilen tüzel kişilerden biridir?
A) Dernek
B) Vakıf
C) Kolektif ortaklık
D) Anonim ortaklık
E) Sendika
19-Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim Kurulu
B) Denetim Kurulu
C) Genel Kurul
D) Müdür
E) Teftiş Kurulu
20-Anonim ortaklıkların kuruluşu bakımından kabul edilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tescil sistemi
B) Serbest kuruluş sistemi
C) İzin sistemi
D) Normatif bildirim sistemi
E) İlan sistemi

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.