Memur Hukuku HUK203U Dersi Güz Dönem Sonu Testi

1-Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkisinin kapsamında değildir?
A) İç düzene ilişkin karar ve tedbirleri almak
B) İşlemden önce memurlara emir ve direktif vermek
C) Kural olarak idarî işlem ile ilgili yeniden ve astın yerine geçerek karar almak
D) Memurların yaptığı işlem ve eylemleri sonradan onaylamak
E) Astlara disiplin yetkisine dayanarak disiplin yaptırımı uygulamak
2-Kanunsuz emir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hukuka aykırı emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.
B) Amir hukuka aykırı emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yinelerse, emir suç teşkil etmiyorsa memur bu emri yapmaya mecburdur.
C) Konusu suç oluşturan emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.
D) Memur, amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve aykırılığı o emri verene bildirir.
E) Konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri yerine getiren asta aittir, emri verenin sorumluluğu yoktur.
3-Aşağıdaki ifadelerden hangisinde çalıştırmak üzere memur alınırken gözetilen Anayasal ilkelerin tümü birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A) Serbestlik-Sınıflandırma-Liyakat
B) Serbestlik-Eşitlik-Görevin gerektirdiği niteliklere sahip olma
C) Kariyer-Sınıflandırma-Serbestlik
D) Serbestlik-Eşitlik-Liyakat
E) Eşitlik-Kariyer-Görevin gerektirdiği niteliklere sahip olma
4-Memurlara verilen aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Aile yardımı ödeneği vergiye tabidir.
B) Aile yardımı ödeneği haczedilebilir.
C) Aile yardımı ödeneği en fazla üç çocuk için ödenir.
D) Evlenen çocuklar için de 19 yaşını geçene kadar aile yardımı ödeneği ödenebilir.
E) Memurun geçimini sağladığı üvey çocuk için de aile yardımı ödeneği alması mümkündür.
5-Kamu görevlilerinin siyasal haklarının düzenlenmesinde, vatandaşlık kavramını öne çıkararak her vatandaşın siyasal sürece tüm araçlarla, sürekli ve düzenli bir biçimde katılmasını öngören anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seçkinci demokrasi
B) İleri demokrasi
C) Katılımcı demokrasi
D) Militan demokrasi
E) Çoğunlukçu demokrasi
6-Aşağıdaki durumlardan hangisinde memur kişi tacir gibi sorumlu olmaz?
A) Bir ticarî işletmeyi kısmen kendi adına işletmesi halinde
B) Anonim şirket ortağı olması halinde
C) Bir ticarî işletmeyi tamamen kendi adına işletmesi halinde
D) Bir ticarî işletmeyi kurup açtığını televizyon reklamlarıyla ilan etmesi fakat fiilen işletmeye başlamamış olması halinde
E) Bir ticarî işletmeyi ticaret siciline tescil ettirmesi fakat fiilen işletmeye başlamamış olması halinde
7-Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kendisine şikayet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç kaç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
8-Aşağıdakilerden hangisi memurlar için öngörülen yasaklardan biri değildir?
A) Kolektif şirketlerde ortak olmak
B) Ayrıldığı kuruma karşı görev almak
C) Komandit şirketlerde komandite ortak olmak
D) Yapı kooperatiflerinin yönetim kurullarında görev almak
E) Siyasal partilere girmek
9-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı kurumlar arası nakiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir kurumdan başka bir kuruma geçmek isteyen memur önce bulunduğu kurumun iznini almalıdır.
B) Kurumların amirlerinin bu konuda genel ilkeler çerçevesinde takdir yetkisi bulunmaktadır.
C) Memurlar, kurumlar arasında kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya DMK md.68 esasları üzerinden derece yükselmesi suretiyle nakledilebilirler.
D) Memurlar bulundukları sınıftan atanacakları kurumun aynı sınıfına veya öğrenim durumuna göre girebilecekleri sınıfa nakledilebilirler.
E) Memurlar istekleri olsa bile kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanmak suretiyle nakledilemezler.
10-Devlet Memurları Kanunu’na göre, memurun üstün başarı belgesi alabilmesi için en az kaç defa başarı belgesi alması gerekir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
11-Devlet Memurları Kanunu’na göre, memur aylıklarının hesaplanmasında 1000 gösterge rakamının katsayı ile çarpılması sonucu bulunan miktara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taban aylığı
B) Kıdem aylığı
C) Ek gösterge
D) Yan ödeme
E) Değişen katsayı
12-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre, memurların yargılanması usûlünde, yetkili idarî makamın soruşturma izni vermemesi durumunda, bu karara karşı Cumhuriyet savcısı aşağıdakilerden hangisine itirazda bulunabilir?
A) İdare mahkemesi
B) Valilik
C) Sulh ceza mahkemesi
D) Bölge idare mahkemesi
E) Yargıtay
13-Devlet Memurları Kanunu’na göre, uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezalarının verilmesinde aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
A) Sicil amiri
B) Disiplin kurulu
C) Yüksek disiplin kurulu
D) Disiplin amiri
E) Devlet Personel Başkanlığı
14-Kamu görevlilerinin yargılanması usûlüne göre, bir ilçe belediye başkanı hakkında verilen soruşturma iznine karşı hangi mercie ve hangi süre içerisinde itiraz edebilir?
A) Danıştay- 7 gün
B) Danıştay – 10 gün
C) Bölge idare mahkemesi- 7 gün
D) Bölge idare mahkemesi- 10 gün
E) Bölge idare mahkemesi- 15 gün
15-İdarenin sorumluluğundan bahsedebilmek için ortada bir zararın olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi zararın varlığına ilişkin şartlar ve taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Zarar kesin olmalıdır.
B) Zarar gerçekleşmiş olmalıdır.
C) Zarar parayla ölçülemeyen bir nitelikte olmalıdır.
D) Zarar hukuken korunan bir menfaate yönelik olmalıdır.
E) Zarar özel olmalıdır.
16-Postane kapısının erken kapatılması sonucu içeride kilitli kalan A bir memurun yardımıyla normalde mektupların çıkışının yapıldığı yerden çıkmaya çalışırken, onu görüp sinirlenen birkaç memur zorla kendisini dışarı atmışlardır. Bu sırada A’nın ayağı da kırılmıştır. Olayda hangi kusur durumunun olduğu söylenebilir?
A) Adam çalıştıranın kusuru
B) Saf kişisel kusur
C) Üçüncü kişinin ağır kusuru
D) Kusurların içtimaı
E) Zarar görenin ağır kusuru
17-Aşağıdakilerden hangisi mücbir sebebin unsurlarından biri değildir?
A) Kusursuzluk
B) Sezilmezlik
C) Karşı konulmazlık
D) Gerçeklik
E) İçsellik
18-Çalışma gücünün en az yüzde kaçını iş kazası veya meslek hastalığı sonucu kaybettiği tespit edilen sigortalı, malullük sigortası bakımından malul sayılacaktır?
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
E) 20
19-Devlet Memurları Kanunu’na göre, izinsiz ya da kurumlarınca kabul edilebilir bir özre dayanmadan görevinden ayrılan ve bu ayrılışı on gün sürdüren kişiler çekilme tarihinden başlayarak en az kaç yıl geçmeden yeniden memur olamazlar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
20-Sigortalı kadına doğum yapması nedeniyle ve çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki 6 ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli asgarî ücretin kaçta kaçı tutarında emzirme yardımı verilir?
A) Üçte biri
B) Üçte ikisi
C) Dörtte biri
D) Beşte biri
E) Beşte ikisi

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.