Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatında Öğretmenlerin Hakları

16.09.2021
Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatında Öğretmenlerin Hakları


Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmene tanınan haklar eğitim alma hakkı, kariyer
hakkı, öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi hakkı, yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları ve
konut hakkıdır. Aşağıda bu haklar ile ilgili kısa bilgiler verilecektir.


a. Eğitim Alma Hakkı
METK öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas alanı olduğunu belirtikten sonra,
öğretmenlik niteliklerinin kazanılabilmesi için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun,
öğretmen adaylarının yükseköğrenim görmelerinin sağlanmasını esas kılmıştır. Buna göre bu
eğitim öğretmenlerin lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de
imkân verecek biçimde düzenlenir (m.43). Buna öğretmenlerin “eğitim alma hakkı” denilebilir.
Ayrıca öğretmenlerin daha üst öğrenimlerini sağlamak için hizmet içi eğitim faaliyetleri (kurs,
seminer vb.) düzenlenir; bu öğrenimleri için gerekirse yurt içi ve yurt dışı yetişme
imkânlarından yararlandırılır (m. 48–49).


b. Kariyer Hakkı
METK’nın 43. maddesinin ilerleyen fıkralarında “Kariyer Basamakları” ile ilgili genel
açıklamalara yer vermiştir. Buna göre, m. 43/f.4 uyarınca öğretmenlik mesleği; adaylık
döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer
basamağına ayrılmaktadır. Öğretmenlerin MEB tarafından kendilerine özel olarak verilmiş
“Kariyer Hakkı”nın olduğu söylenebilir.


c. Hizmet İçinde Yetiştirilme Hakkı
METK’nın 48. maddesi uyarınca öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak
üzere yaz ve akşam okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilmeleri amacıyla kurslar ve
seminerler düzenlenir. Öğretmenlerin bu seminerlerden yararlanma hakları vardır.


d. Yurt İçi ve Yurt Dışında Yetiştirilme Hakkı
METK’nın 49. maddesi uyarınca, yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmak veya
bilgi, görgü ve ihtisaslarını arttırmak isteyen öğretmenlerin aylıklı veya aylıksız izinli
sayılmaları sağlanır. Ancak öğretmenlerin bu haktan yararlanabilmeleri için, milli eğitimin
ihtiyaçları gözönünde bulundurularak şartlar belirlenebilir. Söz konusu şartlar Yönetmelik ile
belirlenir. Öğretmenlerin yurt dışında yetiştirilmek üzere görevlendirilmeleri, MEB’in ilgili
birimleri tarafından “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları
Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılmaktadır.


e. Konut Hakkı
METK’nın 50. Maddesinde (DMK’dan farklı olarak) sadece öğretmenlere tanınmış konut
hakkından söz edilmektedir. Söz konusu konut hakkı, MEB tarafından gerekli görülen yerlerde,
özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağlanması şeklinde gerçekleşir.
Söz konusu konutlar, okul binaları ile birlikte planlanır ve yapılır.

You cannot copy content of this page