Örgüt Kuramı İŞL302U Dersi Bahar Ara Testi

1-Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerini araştıran, gerçekliğin yapısını ve doğasını açıklamaya çalışan felsefî disipline ne ad verilir?
A) Epistemoloji
B) Gerçekçilik
C) Ontoloji
D) Etkileşimcilik
E) Pozitivizm
2-Örgüt kuramlarının doğuşu ve tarihsel gelişiminde, çeşitlenmeyle birlikte bütünleştirme çabalarının arttığı evre aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1. Evre
B) 2. Evre
C) 3. Evre
D) 4. Evre
E) 5. Evre
3-Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un bilimsel yönetim ilkelerinden biri değildir?
A) Çalışanların bilimsel yöntemlerle seçilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesi gereklidir.
B) Çalışanların bilimsel yöntemleri benimsemesi sağlanmalıdır.
C) Her iş için bilimsel yöntem ve ilkeler belirlenmelidir.
D) Yönetimle ilgili sorumluluklar çalışanlar üzerinden alınarak yönetim sorumluluğu hâline getirilmeli, çalışan ve yönetim arasında net bir iş ve sorumluluk bölümü yapılmalıdır.
E) Çalışanlar, bilimsel yöntemleri uygulamadıklarında işten çıkarılmalıdır.
4-Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan, belli bir yapıya ve devamlılığa sahip sosyal ilişki biçimine ne ad verilir?
A) Örgüt
B) Kanun
C) Kuram
D) Norm
E) Toplum
5-Sistemi oluşturan unsurların her birinin değerinin sisteme olan katkıları oranında olduğunu kabul eden anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevselcilik
B) İradecilik
C) Belirlenimcilik
D) Yapısalcılık
E) Yorumsamacılık
6-Örgütün pazara sunduğu ürün ya da hizmet çeşitlerini artırmasına ne ad verilir?
A) Farklılaşma
B) Bütünleştirme
C) Yoğunlaşma
D) Bölümlendirme
E) Çeşitlendirme
7-Örgütsel yapı ile koşul-bağımlılık etmeninin yüksek örgütsel performansa yol açacak biçimde bir araya gelmesine ne ad verilir?
A) Örgütsel değişme
B) Strateji
C) Düzen
D) Performans
E) Uyum
8-Örgütsel alt birimlerin arasında döngüsel karşılıklı bağımlılığın olduğu, odaktaki nesnenin çeşitli teknikler aracılığıyla ve nesneden gelen geri bildirimler dikkate alınarak değiştirildiği örgütsel teknoloji türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlı Teknoloji
B) Yoğun Teknoloji
C) Aracı Teknoloji
D) Süreç Teknolojisi
E) Birim Teknolojisi
9-Aston Grubu’na göre en önemli koşul bağımlılık etmeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyüklük
B) Çevre
C) Teknoloji
D) Strateji
E) Süreç
10-Üretim teknolojilerini karmaşıklık düzeylerine göre ve tarihsel gelişimlerine uygun olarak; birim teknolojisi, kitlesel üretim teknolojisi ve süreç teknolojisi olarak sınıflandıran kişi kimdir?
A) Jay W. Lorsch
B) Paul R. Lawrence
C) Joan Woodward
D) Tom Burns
E) George M. Stalker
11-Örgütlerde güç kavramı ve güç ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Güç her zaman bağımlılıktan, taraflar arasındaki güç asimetrisinden kaynaklanmaz.
B) Örgütlerde güç ilişkileri sadece dış çevredeki aktörlerle ilişkileri kapsar.
C) Örgütlerin dış çevrelerindeki aktörlerle ilişkileri politik bir süreç olarak kabul edilir.
D) Örgüt içinde en önemli belirsizlik kaynağı olan bölümler işletme içindeki gücü de ellerinde tutarlar.
E) Örgütlerde alt birimler de güç sahibi olabilirler.
12-Örgütlerin, kendilerini olumsuz yönde etkileyebilecek toplumsal kesimlerin liderlerini örgütün bir parçası hâline getirerek o toplumsal kesimin tutum ve davranışlarını kontrol etmeye çalışmasına ne ad verilir?
A) Enformasyon
B) Eliminasyon
C) Koalisyon
D) Misyon
E) Kooptasyon
13-I. Güç II. Bağımlılık III. Risk Yukarıdakilerden hangileri kaynak bağımlılığı kuramının örgütlerin davranışlarını açıklamada kullandığı kavramlardandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
14-Bir sektördeki toplam üretim hacminin, satışların, istihdamın, yaratılan katma değerin veya varlıkların ağırlıklı olarak kaç işletme tarafından kontrol edildiğini ifade eden kavrama ne ad verilir?
A) Yoğunluk
B) Kaynak kıtlığı
C) Çatışma
D) İç ilişkililik
E) Bağımlılık
15-Kaynak bağımlılığı kuramına göre aşağıdakilerden hangisi örgütlerin bağımlılık ilişkilerinden kaynaklanan baskı ve kısıtlara tepki olarak ortaya koydukları temel eylem biçimlerinden biri değildir?
A) Örgütler arası kolektif yapılar oluşturmaya yönelik stratejiler
B) Örgütsel bağımlılıkların yapısını değiştirmeye yönelik stratejiler
C) Örgüt kültürü oluşturmaya yönelik stratejiler
D) Politik eylemlere girişme
E) Üst düzey yönetici değişiklikleri
16-Özelci örgütler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İstikrarlı çevrelerde genelci örgütlere kıyasla daha yüksek performans gösterirler.
B) Çeşitlenmemiş bir kaynak tabanından beslenirler.
C) Küçük taneli çevresel değişimin gerçekleştiği durumlarda genelci örgütlere kıyasla üstün performans gösterirler.
D) Kesim genişliği bol olan örgütlerdir.
E) Az sayıda işyerinden, coğrafi bölgeden veya iş kolundan işçi örgütleyen bir sendika özelci örgütlere örnek olarak verilebilir.
17-Örgütsel yoğunluğun zaman içinde ulaştığı ve istikrar gösteren en yüksek değerine ne ad verilir?
A) Bilişsel meşruiyet
B) Yaşlılık sıkıntısı
C) Büyüklük bağımlığı
D) Taşıma kapasitesi
E) Kesim genişliği
18-Örgütlerin çevrelerindeki büyük çaplı değişimlerin gerekli kıldığı yapısal değişiklikleri gerçekleştiremeyeceklerini ve bu nedenle çevrede değişim meydana geldiğinde var olan örgütlerin önemli bir kısmının kapanacağını öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyum yaklaşımı
B) Ayıklama yaklaşımı
C) Küçük taneli değişim yaklaşımı
D) Damgalama yaklaşımı
E) İri taneli değişim yaklaşımı
19-Aşağıdakilerden hangisi örgütlerin ikincil yapısal özelliklerinden biridir?
A) Temel teknolojiler
B) Pazarlama stratejileri
C) Resmi amaçlar
D) İşlevsel bölümlerin sayısı
E) Güç ilişkileri
20-Türkiye’de sendikalar kaç yılında yasallaşmıştır?
A) 1935
B) 1947
C) 1959
D) 1962
E) 1976

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.