Polis yol harcırahı ne zaman yatar? Memur harcırahı ne zaman yatar? Harcırah ilişik kestikten sonra kaç gün sonra yatıyor?

30.06.2022
Polis yol harcırahı ne zaman yatar? Memur harcırahı ne zaman yatar? Harcırah ilişik kestikten sonra kaç gün sonra yatıyor?

Polis yol harcırahı ne zaman yatar? Memur harcırahı ne zaman yatar? Harcırah ilişik kestikten sonra kaç gün sonra yatıyor?

İlgili belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne yolluk bildiriminizi ve dilekçenizi teslim etmeniz gerekmektedir. Biriminizde ödenek bulunması halinde 15 gün içinde ödemeniz yapılacaktır.

İlişik kestikten 15 gün içerisinde genellikle tayini çıkan memurunun harcırahı ilk 15 günde yatmaktadır.

6245 Sayılı Harcırah kanunu maddeleri aşağıdaki gibidir.

Harcırah verilecek kimseler:
Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)
Bu Kanunda belirtilen hallerde:
1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri
olarak çalışanlara;
2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)
8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de
bırakacakları aile fertlerine;
10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;
Harcırah verilir.
(Mülga fıkra: 31/7/2003-4969/1 md.

Harcırah hesabında esas tutulacak yol:
Madde 6 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/3 md.)
Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt
araçları üzerinden verilir.
Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt
işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.
Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt
ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.
Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka
bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü
merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri
durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına
bağlıdır.
(Ek: 14/1/1988 – KHK-311/12. md.) Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle
seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat
katılması hallerinde mümkündür.

Harcırahın sureti tediye ve mahsubu:
Madde 59 – (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983 – 2851/8 md.) Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin
nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek
miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya
muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (…)(1) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

You cannot copy content of this page