Polislerde ve Polis Adaylarında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bakımından Aranan Şartlar Nelerdir ?

13.01.2022

Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde 5 Dilim vardır ve buna göre Polisler ve Polis Adayları için ne tür işlemler yapılacağı yönetmelik dilimlerinde bellidir. Buyrun bakınız.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

A Dilimi Ruh Sağlığı

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmezler,

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.

 1. Ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden;
  1. Ruhsal yönden sağlam olacaktır. Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi, hafif ve orta derecede konuşma bozukluklan ve kişilik bozukluğu olmayacaktır, bulunması durumunda öğrenciliğe engeldir. Son iki yılın sempıomsuz ve tedavisiz geçirilmesi psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir. Fakat C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı yoktur, öğrenciliğe engeldir,
  2. Geçmiş muayene ve tedavi ayrıntıları ile geçmiş ilaç kayıtlarını gösteren sistemler üzerinden, kişilerin son iki yıl içerisinde psikiyatrik yönden muayene olduklarına veya psikotrop ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğündc;
 2. Psikotrop ilacın reçete edildiği ilgili sağllk hizmeti sunucusundan, bahse konu tarihte kişiye psikotrop ilaç reçete edilmesine neden olan muayene ayrlntılarını, tüm klinik bulguları ve diğer ayrıntıları açıklayan bir epikriz raporu getirmesi istenir ve bahse konu psikotrop ilacın hangi sebeple reçete edildiği anlaşılmaya çalışılır. Bu epikriz raporunu kişi kendisi temin ederek getirir.
 3. Epikriz raponı görülmesi halinde; psikotrop ilacın reçete edildiği tarihte, kişinin, psikiyatrik tanı kriterlerini karşılayacak düzeyde psikopatolojisinin olup olmadığına, bahse konu psikotrop ilatın psikiyatrik tanı haricindeki diğer branş muayenelerindeki patolojik sürece destek olması amacıyla yazılıp yazılmadığına karar verilir. Bahse konu psikotrop ilacın, psikiyatrik tanı ve tedavi amacıyla yazılmadığına, epikriz raponındaki klinik durumun kısa süreli semptomlarla seyreden ancak psikiyatrik hastalık sınıflaması içinde yer almadan bir klinik durum olduğuna veya tanı kriterlerini doldurmayan geçici bir klinik durum olduğuna karar verilmesi halinde kişi hakkında öğrenci olur kararl verilebilir. (C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı yoktur, öğrenciliğe engeldir) Son iki yıl içerisinde psikiyatrik tanısı olduğu anlaşılanlara öğrenci olamaz kararı verilir.
 4. Son iki yıl içerisinde kişilerin psikiyatrik yönden muayene olduklanna veya psikotrop ilaç kullandıklanna dair kayıtlar görüldüğünde ve psikotrop ilacın reçete edildiği zamana ait epikriz raponı görülemediğinde, psikiyatrik tedavi geçmişi nedeniyle kişi hakkinda Öğrenci olamaz kararı verilir.
  1. Onikofaji (tırnak yeme), trikotilomani (saç, kirpik, kaş vb yolma) gibi durumların mevcudiyetinde daha ayrıntılı değerlendirilerek A dilimi kapsarnında olup olmadığına karar verilir.

B Dilimi Ruh Sağlığı

 1. D diliminde yer alan kişilik bozuklukları dışında kalan (narsistik, obsesif kompulsif, histrionik, bağımlı ve çekingen) kişilik bozuklukları.
  1. Açıklama. Bu maddelere girecek olanların iş ortamlarına uyumlarının ve kişiler arasl işlevselliklerinin bozulmarnış olması, çalışma gücü ve verimlerinin azalmanıış olması gerekmektedir. Bu tanlların, sosyalliği ve işlevselliği etkileyen şiddetli formlan D dilimi kapsamında değerlendirilir.
 2. Geçirilmiş ruhsal bozukluklan;
  1. Depresyon  bozukluklan.
  2. Anksiyete bozuklukları.
  3. Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. 
  4. Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar.
  5. Disosiyasyon bozukluklara, bedensel belirli ve ilişkili bozukluklan.
  6. Uyum bozukluklara.
  7. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu.
  8. Yeme bozuklukları, uyku bozukluklan, cinsel işlev bozukluklara.
  9.  Bu ruhsal bDzukluklann geçirilmiş halleri.
 3. Hafif ve orta derecede konuşma bozukluklan.
 4. Kendine zarar verme girişimi (mevcudiyetinde, ayırlcı tanıda yıkıcı davranlm, dürtü kontrol ve davranım bozukluğu açısından değerlendirilmelidir. Yıkıcı davranlm, dürtü kontrol ve davranın bozukluğu D dilimi kapsamında değcrlendirilir).
 5. Self mutilasyon (kendine zarar verme girişimi, selt mutilasyon davranlşlarına ait skarlar).

C Dilimi Ruh Sağlığı

Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin do2 ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumu D dilimi kapsamında değerlendirilir.

Öğrenci adayları ve öğrenciler için C dilimindeki psikiyatrik hastalıklar D dilimi olarak kabul edilir.

 1. Kronik nittlik kazanma ihtimali olan, kişinin sosyalliğini (iş ortasına uynıunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve’veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkileyen;
  1. Depresyon bozukluklara.
  2. Anksiyete bozukluklara.
  3. Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklan. 
  4. Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar.
  5. Disosiyasyon bozuklukları, bedensel belirli ve ilişkili bozukluklan.
  6. Uyum b0Zllklukları.
  7. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu.
  8. Yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozukluklan.
 2. Organik nedenlere bağlı, kişinin sosyalliğini (îş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve’veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) etkilemiş kişilik bozuklukları, geçirilmiş akut organik ruhsal reaksiyonlar.
 3. Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve yerimizi), sosyalliğini (kişiler arası ilişkîlerini) etkilemeıniş, uzamış iyileşme ölçütlerini karşılamış, madde ve alkol bağımlılıgı.
 4. Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturmayan, kişinin sosyalliğini (iş ortasına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve.’veya işlevselliğini (çalışma güç ve verimini) etkilemiş, kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu.

D Dilimi Ruh Sağlığı

Güncel tedavi algoritmalanna uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmesine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) silahlı olarak çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olmak Emniyet Hizmetleri Sınıfı için maluliyet anlamına gelir ve bu dilini kapsamında değerlendirilir.

 1. Kişinin işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini), sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arasl ilişkilerini) bozan;
  1. A kümesi (paranoid, şizoid ve şizotîpal) kişilik bozukluklara.
  2. B kümesi (antisosyal, borderline, histriyonik ve narsistik) kişilik bozuklukları.
  3. B-l’de yer alan kişilik bozukluklannın, kişinin işlevselliğini ve sosyalliğini bozan şiddetli formları.
 2. Kronik nîtelik kazanmış, kişinin sosyalliğinl (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalanna uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan;
  1. Depresyon  bozukluklan.
  2. Anksiyete bozukluklara.
  3. Obsesif kompulsif ve ilişkili bozukluklar. 
  4. Travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar.
  5. Disosiyasyon bozukluklan, bedensel belirli ve ilişkili bozukluklan.
  6. Uyum bozukluklara.
  7. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu.
  8. Yeme bozukluklan, uyku bozukluklara, cinsel işlev bozukluklan.
 3. Psikotik bozukluk[ar (şizotipal bozukluk, sanrılı bozukluk, tek psikotik atak, kısa psikotik bozukluk, şizofreniform bozukluk, şizofreni, şizoafektif bozukluk, maddeyi bağlı psikoz, tıbbi durumlara bağlı psikoz, başka türlü adlandrılamayan psikotik bozukluk, psikotik özellikli depresif bozukluklar, siklotimik bozukluk).
 4. Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyileşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan; madde bağımlılığı, kronik nitelik kazanmış alkol bağımlılığı.
 5. Psikoseksüel bozukluklar (cinsiyet değişikliğinin tıbbi ve adli sürecini tamanılamamış transseksüalite, parafilik bozukluk).
  1. Açıklama: Bu ınaddeye girecek bireylerin psikoseksüel bozukluklannın belirgin olmasa, bu durumların, kişiler arası ilişkilerindeki ve iş ortanıına uyumlarındakî işlevselliklerinde bozulmaya yol açması gerekmektedir.
 6. Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve/veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozan;
  1. Organik nedenlere bağlı kişilik bozukluklan.
  2. Kronik organik ruhsal bozukluklan.
 7. Kronik nitelik kazanmış, kişinin sosyalliğini (iş ortamına uyumunu ve kişiler arası ilişkilerini) ve’veya işlevselliğini (çalışma gücü ve verimini) bozmuş, güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen iyilgşememiş olan, silahlı görev yapabilecek iyilik haline ulaşamamış olan kronik seyirli travma sonrası stres bozukluğu.
 8. İntihar girişimi, yıkıcı davranım, dürtü kontrol bozukluğu ve davranın bozukluğu.
 9. Bipolar bozukluk.

E Dilimi

Herhangi bir ruhsal bozukluk nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler bu dilim kapsamında değerlendirilir. Kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olup başkasının yardımına ihtiyaç duyan, tedavi ile işlevsellik kazanamayan psikiyatrik hastalıklar, psikozlar, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk.