Sosyal Politika -1

  1-İlk ve en genel hedefi refah seviyesinin yükseltilmesi ve refahın toplumsallaştırılması olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İktisat Politikası
  B) Hukuk
  C) Kamu Maliyesi
  D) Sosyal Hizmet
  E) Sosyal Politika
  2-Kamunun sosyal sorunları gidermede kullandığı en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurumsal düzenlemeler
  B) Kamu ekonomik girişimciliği
  C) Yasal düzenlemeler
  D) Sendikalar
  E) Kooperatifler
  3-Aşağıdakilerden hangisi, “ekonomik yönden güçsüz bir kesim” olarak nitelenerek sosyal politikaların çerçevesi içinde yer alır?
  A) İşçiler
  B) İşsizler
  C) Sözleşmeli çalışanlar
  D) Memurlar
  E) Özürlüler
  4-Türkiye’de hangi tarihten itibaren planlı kalkınma anlayışı benimsenmiştir?
  A) 2000 yılından itibaren
  B) 1982 Anayasası’ndan itibaren
  C) 1961 Anayasası’ndan itibaren
  D) 1930 yılından itibaren
  E) 1924 Anayasası’ndan itibaren
  5-Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın araçlarından biri değildir?
  A) Sendikalar
  B) Kooperatifler
  C) Şirketler
  D) Vakıflar
  E) Dernekler
  6-Bilimsel sosyalizmin topyekûn kamulaştırma düşüncesine karşın, daha sınırlı ve özel mülkiyeti reddetmeyen bir kamulaştırma yaklaşımını benimseyen düşünce sahipleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Marksistler
  B) Sosyal reformcu sosyalistler
  C) Liberaller
  D) Komünistler
  E) Anarşistler
  7-Dünyada üretim sürecinin, ilk kez yeterli, düzenli ve sürekli bir güç kaynağına kavuştuğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sanayi Devrimi
  B) 1929 Ekonomik Bunalımı sonrası
  C) Coğrafi Keşifler sonrası
  D) Rönesans sonrası
  E) Reform Hareketleri sonrası
  8-Ülkemizde iş ilişkilerini, kendi döneminin anlayışına uygun olarak “insan kirası” şeklinde ele alan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Takrir-i Sükun
  B) Dilaver Paşa Nizamnamesi
  C) Tatil-i Eşgal Kanunu
  D) 3008 sayılı İş Kanunu
  E) Mecelle
  9-Burjuvazinin, ekonomik gücünü siyasal güce dönüştürme yollarını ararken yararlandığı prensip aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğal haklar
  B) Yasal haklar
  C) Temel haklar
  D) Anayasal haklar
  E) Kolektif haklar
  10-Fakirlere yapılacak yardımları reddederek, toplumsal yaşama uyum sağlayamayanların yok olması gerektiğini savunan düşünürler aşağıdakilerden hangileridir?
  A) Smith – Malthus
  B) Malthus – Mill
  C) Ricardo – Spencer
  D) Spencer – Malthus
  E) Smith – Keynes
  11-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün işsizliği tanımlarken yola çıktığı unsurlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
  A) İş sahibi olmama, işe başlamaya hazır olma, uygun yaş aralığında bulunma
  B) İş sahibi olmama, iş arama, işe başlamaya hazır olma
  C) İş arama, işsiz olma, kendi işi bulunmama, uygun yaş aralığında bulunma
  D) İş arama, işe başlamaya hazır olma, herhangi bir engeli bulunmama
  E) İş sahibi olmama, bir işi bulunmama, ücretli bir işe sahip olmama
  12-Cari ücret düzeyi ve mevcut çalışma koşullarında çalışmak isteyen herkesin iş bulduğu istihdam düzeyine ne ad verilir?
  A) Aşırı istihdam
  B) Eğreti istihdam
  C) Sosyal istihdam
  D) Tam istihdam
  E) Kapsamlı istihdam
  13-Ölüm, aşağıdaki risklerden hangisinin kapsamında yer alır?
  A) Hem fizyolojik hem de sosyo-ekonomik risk
  B) Fizyolojik risk
  C) Mesleki risk
  D) Sosyo- ekonomik risk
  E) Hem sosyo-ekonomik hem de mesleki risk
  14-Emek arzı ve talebi açısından işsizliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışan ve genellikle belirli grupların hedeflendiği politikalar aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aktif istihdam politikaları
  B) Pasif istihdam politikaları
  C) Yapısal istihdam politikaları
  D) Kamusal istihdam politikaları
  E) Tam istihdam politikaları
  15-Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının özelliklerinden biri değildir?
  A) Finansmanının devletçe karşılanması
  B) Finansmanının genellikle devlet, işçi ve işveren tarafından ödenen primlerden karşılanması
  C) Sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren bir sigorta dalı ve sosyal politika aracı olması
  D) Pasif istihdam politikası araçlarından biri olması
  E) Kendi iradesi dışında işsiz kalan kişilerin gelir kayıplarını geçici bir süre veya yeni bir iş buluncaya kadar gidermeyi amaçlaması
  16-Ülkemizde Sosyal Riski Azaltma Projesi’ni yürüten kurum ya da kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
  B) Sosyal Güvenlik Kurumu
  C) YÖK
  D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
  E) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
  17-Alınması gereken günlük kalori miktarı ya da yapılan tüketim harcamaları gibi tespit edilebilir ve doğruluğu kanıtlanabilir bir standardın ya da standartlar setinin aşağısında kalma durumuna ne ad verilir?
  A) Kanıtlanabilir yoksulluk
  B) Kalori yoksulluğu
  C) Gerçek yoksulluk
  D) Objektif yoksulluk
  E) Mutlak doğru yoksulluk
  18-Üretim sürecine katılan üretim faktörleri tarafından yaratılan gelirin serbest piyasa ekonomisine hiçbir müdahale olmaksızın dağılımına ne ad verilir?
  A) Yapısal gelir dağılımı
  B) Kronik gelir dağılımı
  C) Yeniden gelir dağılımı
  D) Birincil gelir dağılımı
  E) İkincil gelir dağılımı
  19-Kişisel gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçülmesinde kullanılan başlıca yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Lorenz Eğrisi ve Pi Sayısı
  B) İnsani Yoksulluk Endeksi ve Mutlak Eşitlik Doğrusu
  C) Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı
  D) Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi ve Pi Katsayısı
  E) İnsani Kalkınma Endeksi ve Lorenz Eğrisi
  20-Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımındaki eşitsizlikleri azaltmak için sosyal politika kapsamında izlenmesi gereken politikalardan biri değildir?
  A) İşgücü piyasası ve ücret politikaları
  B) Eğitim politikaları
  C) Sosyal güvenlik politikaları
  D) Servet politikaları
  E) Ekonomik gelişme politikaları

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.