Sosyal Politika -3

1-Aşağıdakilerden hangisi, "özel olarak korunması gereken kesimler" olarak nitelenerek sosyal politikaların çerçevesi içinde yer alır?
A) Yaşlılar
B) İşçiler
C) Ticari sermayesi sınırlı esnaflar
D) Topraksız köylüler
E) Donanım ve pazar bulma sorunu olan sanatkârlar
2-Aşağıdakilerden hangisi, sosyal politikanın en önemli hedefi olarak gösterilebilir?
A) Yolsuzluğun önlenmesi
B) Yoksulluğun önlenmesi
C) Sosyal refahın sağlanması ve geliştirilmesi
D) Sosyal dışlanmanın önlenmesi
E) Ekonomik gelişmenin sağlanması
3-Sosyal politikanın toplumu oluşturan unsurları ayrıştırmak yerine, birleştirmek olarak ifade edilen hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Adalet
B) Sosyal Siyaset
C) Sosyal Refah
D) Sosyal Devlet
E) Sosyal Barış
4-Aşağıdaki bilim dallarından hangisi en geniş anlamıyla insan davranış ve ilişkilerini ele alır?
A) Sosyal Psikoloji
B) Sosyoloji
C) Hukuk
D) Sosyal Politika
E) Antropoloji
5-Aşağıdakilerden hangisi sosyal politikanın doğrudan bir hedefi olarak değerlendirilemez?
A) Sosyal refahın sağlanması ve geliştirilmesi
B) Ekonomik gelişmenin gerçekleştirilmesi
C) Refahın toplumsallaşması
D) Sosyal adaletin sağlanması
E) Sosyal barışın sağlanması
6-"Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" şeklinde özetlenen sloganları ile piyasa dengelerine saygı duyulması gereğini savunan, bunu zedeleyecek her türlü müdahalenin piyasa güçlerince cezalandırılacağı ve rekabetçi ortamda fertlerin kendi menfaatlerini gerçekleştirirken aynı zamanda toplumunda zenginleşeceğine ilişkin tezlerle ekonomik yapıyı belirlemeye çalışmış ekonomik düzene ne ad verilir?
A) Pozitivizm
B) Sosyalizm
C) Liberalizm
D) Komünizm
E) Müdahaleci Düzen
7-Sanayi Devriminde fabrikalaşma Mk olarak hangi sektörde başlamıştır?
A) Kimya
B) Dokuma
C) Ulaştırma
D) Tarım
E) Makine
8-Sanayileşen tüm ülkelerde dağınık bir yapıda başlayan işçi hareketlerinin, uluslararası karakteri ilk olarak hangi olay ya da oluşum ile ortaya çıkmıştır?
A) İlk işçi sendikalarının kurulması
B) Versay Antlaşması
C) Birinci Enternasyonel
D) Londra Yazışma Derneği’nin kurulması
E) 1864 Genel Grevi
9-Emek sahiplerinin elde ettiği ücret gelirinin temel ihtiyaçlar düzeyini karşılamakta yeterli olmadığı en düşük ücret düzeyine ne ad verilir?
A) Asgari ücret
B) Geçimlik ücret
C) Net ücret
D) Sefalet ücreti
E) Liberal ücret
10-İşçiler açısından "birleşme hakkı" ilk olarak hangi ülkede yasal olarak tanınmıştır?
A) Almanya
B) Hollanda
C) Belçika
D) İsviçre
E) İngiltere
11-Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 102 sayılı Sözleşmesi’ne göre, işsizlik sigortası ödeneğinin son ayda aldığı ücretin en az yüzde kaçı düzeyinde olması öngörülür?
A) 45
B) 50
C) 55
D) 60
E) 65
12-Aşağıdaki lerden hangisi, ücretin geçerli para cinsinden tutarını ifade eder?
A) Ayni ücret
B) Brüt ücret
C) Kolektif ücret
D) Nominal ücret
E) Efektif ücret
13-Aşağıdakilerden hangisi, emek arzı ve talebi açısından işsizliğin sebeplerini ortadan kaldırmaya çalışan ve genellikle belirli grupların hedeflendiği politikadır?
A) Pasif istihdam politikaları
B) Sosyal istihdam politikaları
C) Kamusal istihdam politikaları
D) Aktif istihdam politikaları
E) İyileştirici istihdam politikaları
14-Aşağıdakilerden hangisi, üretime katılan kişilere bağımlı olan nüfusun ölçüsü olarak tanımlanır?
A) Üretime katılım oranı
B) Tam istihdam oranı
C) Bağımsızlık katsayısı
D) İstihdam oranı
E) Bağımlılık oranı
15-Aşağıdakilerden hangisi, toplum ve bireyin bütünleşmesini sağlayan ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sistemlerin bütününden kısmen ya da tamamen yoksun olma süreci olarak tanımlanır?
A) Sosyal marjinalleşme
B) Marjinalleşme
C) Marjinal dışlanma
D) Sosyal dışlanma
E) Marjinal içerme
16-Devletin belirli bir dönem içerisinde serbest piyasada oluşan gelire çeşitli yollarla müdahale etmesi sonucu oluşan gelir dağılımına ne ad verilir?
A) Fonksiyonel gelir dağılımı
B) Birincil gelir dağılımı
C) Bölgesel gelir dağılımı
D) Kişisel gelir dağılımı
E) İkincil gelir dağılımı
17-Dünya genelinde satın alma gücü paritesine göre günde 1.25 $’ın altında gelir elde edenlerin toplam nüfusa oranının en yüksek olduğu ülke grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Doğu
B) Latin Amerika
C) Alt-Sahra Afrika
D) Güney Doğu Asya
E) Kuzey Afrika
18-Sosyal amaçlı transfer harcamaları ve düşük gelir gruplarının kullandığı mal ve hizmetlerin fiyatlarında indirimli tarife uygulanması gibi politikalar aşağıdaki gelir dağılımı politikası araçlarından hangisinin kapsamında yer almaktadır?
A) Maliye politikası
B) Transfer politikası
C) Sosyal güvenlik politikası
D) Servet politikası
E) Eğitim politikası
19-Aşağıdaki gelir dağılımı türlerinden hangisi, bir ülkede yaratılan gelirin coğrafi olarak dağılımını gösterir?
A) Fonksiyonel gelir dağılımı
B) Bölgesel gelir dağılımı
C) Kişisel gelir dağılımı
D) Birincil gelir dağılımı
E) İkincil gelir dağılımı
20-Üretim sürecine katılan üretim faktörleri tarafından yaratılan gelirin serbest piyasa ekonomisine hiçbir müdahale olmaksızın dağılımına ne ad verilir?
A) Birincil gelir dağılımı
B) Fonksiyonel gelir dağılımı
C) Kişisel gelir dağılımı
D) Bölgesel gelir dağılımı
E) İkincil gelir dağılımı

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.