STRATEJİK YÖNETİM II İŞL406U Dersi Bahar Ara Testi

1-İşletmelerin maksatlı olarak mevcut iş ve faaliyetlerinden bazılarını sürekli olarak terk etmesi, vazgeçmesi veya durdurması stratejisine ne ad verilir?
A) Tam tasfiye stratejisi
B) Tasarruf stratejisi
C) Kısmi tasfiye stratejisi
D) Maliyet liderliği stratejisi
E) Bağımlı küçülme stratejisi
2-Aşağıdakilerden hangisi kurumsal stratejilerden biri değildir?
A) İlişkili çeşitlendirme stratejisi
B) Yüksek dereceli çeşitlendirme stratejisi
C) Kısmi tasfiye stratejisi
D) Bağımlı çekilme stratejisi
E) Maliyet liderliği stratejisi
3-Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde her yönetim düzeyinde uygulanabilen temel stratejiler arasında yer almaz?
A) Büyüme stratejileri
B) Küçülme stratejileri
C) Durağan stratejiler
D) Karma stratejiler
E) Kurumsal stratejiler
4-Boston Danışma Grubu İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisinde göreceli pazar payının belirlenmesinde kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşbiriminin satışları/Sektörde toplam satışlar
B) İşbiriminin cari yıl satışları/Sektör ortalama satışları
C) İşbiriminin satışları/Esas rakibin satışları
D) Sektör satışları/İşbiriminin satışları
E) Sektör satışları/Sektör ortalama satışları
5-Boston Danışma Grubu İşbirimleri Portföy Yönetim Matrisinde hem pazarın büyüme hızı, hem de göreceli pazar payı düşük olan işletmelere ne ad verilir?
A) Yıldızlar
B) Sorunlular
C) Belirsizler
D) Nakit depoları
E) Otonomlar
6-Bir sektörde rekabet eden firmanın ulaşmaya çalıştığı hedefler ile bu hedeflere ulaşmakta kullandığı politikaların kombinasyonuna ne ad verilir?
A) Rekabet stratejisi
B) Misyon
C) Vizyon
D) Plan
E) Rekabet üstünlüğü
7-Dar müşteri hedefi içinde var olmak isteyen işletmelerin tercih ettiği strateji türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeşitlendirme stratejisi
B) Odaklanma stratejisi
C) Farklılaştırma stratejisi
D) Maliyet liderliği stratejisi
E) Büyüme stratejisi
8-Aşağıdakilerden hangisi piyasaya yeni rakiplerin girmesini zorlaştırabilecek engellerden biri değildir?
A) Üretilen ürünlere talebin sabit olması
B) Sektördeki bazı işletmelerin pazarlama kanalları üzerinde hakimiyetinin olması
C) İş gücü bulmanın kolay olması
D) Monopol ya da oligapol rekabet şartlarının görülmesi
E) Yapısal ve hukuki engellemelerin olması
9-Aşağıdakilerden hangisi Porter’in değer zinciri analizine göre destek faaliyetlerden biri değildir?
A) Firma altyapısı
B) İnsan kaynakları yönetimi
C) Teknoloji geliştirme
D) İç lojistik
E) Satın alma
10-İşletmedeki fonksiyonel birimler için ayrılan maddi ve beşeri kaynakların nasıl rasyonel bir biçimde kullanılacağını öngören strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazarlama stratejileri
B) Finansal stratejiler
C) Kurumsal stratejiler
D) İşlevsel stratejiler
E) Küresel stratejiler
11-Aşağıdakilerden hangisinde insan kaynakları işlevi için oluşturulan politikalara ihtiyaç duyulur?
A) Finansal yönetim
B) Pazar araştırmaları
C) Üretim süreci
D) Üretim planlama
E) Performans değerlendirme
12-Finansal stratejilerin belirlenmesinde atılması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Borç politikalarını belirlemek
B) Varlık yönetimi
C) Başabaş noktasını belirlemek
D) Uygun sermaye yapısını tespit etmek
E) Hedef pazarı tayin etmek
13-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları işlevi ile ilgili stratejiler belirlenirken ele alınan konulardan biri değildir?
A) Üretim hattının genişletilmesi
B) Kurumsal kültürün geliştirilmesi
C) İş gücünün sahip olduğu yeteneklerin değerlendirilmesi
D) İş gücü planlaması
E) Yönetici yetiştirme ve geliştirme
14-Aşağıdakilerden hangisi agresif Ar-Ge stratejilerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Temel araştırmalarla başlaması
B) Piyasa liderini takip etmesi
C) Rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışması
D) İşletmenin ana faaliyetlerine uygulanması
E) Uygulamalı araştırmalara yer verilmesi
15-Aşağıdakilerden hangisi finansal stratejiler açısından bir işletmenin değerinin periyodik olarak kıymetlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz?
A) Vergiler
B) Üretim stratejileri
C) Yönetimden birinin vefatı
D) Şirket birleşmeleri
E) Banka ilişkileri
16-Faaliyet gösterdiği her bir ulusun koşullarına göre farklı uluslararası stratejiler izleyen işletmelere ne ad verilir?
A) Küresel şirketler
B) Yerel şirketler
C) Ulusal şirketler
D) Çok uluslu işletmeler
E) Ulus üstü şirketler
17-Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirirken işletmenin eylem setinde yer alması gereken boyutlardan biri değildir?
A) Tek tip pazarlama yaklaşımı
B) Entegre rekabetçi hareketler
C) Katma-değerli aktivitelerin koordinasyonu
D) Katma-değerli aktivitelerin yoğunlaşması
E) Ulus içi kültürel farklılıklar
18-Aşağıdakilerden hangisi küresel strateji geliştirmek için değerlendirilmesi gereken strateji boyutlarından biri değildir?
A) Küresel düşünüp yerel hareket etme
B) Küresel pazar katılımcılığı
C) Ürün standardizasyonu
D) Tek tip pazarlama yaklaşımı
E) Entegre rekabetçi hareketler
19-Aşağıdakilerden hangisi küresel stratejiye en fazla etki etmesi beklenilen içsel organizasyonel faktörlerden biri değildir?
A) Pazar yönelimlilik
B) Yönetsel yönelimlilik ve kararlılık
C) Teknoloji faktörü
D) Örgüt kültürü
E) Örgütsel kabiliyetler
20-Aşağıdakilerden hangisi sektörlerin uluslararasılaşma derecesine göre ticarileşen sektörlerden biri değildir?
A) Adalet
B) Savunma donanımı
C) Ticari uçaklar
D) Hazır giyim
E) Tekstil

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.