TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

18.10.2021

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ – TEST-1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi vahiyle, ilham arasındaki farklardan biridir?


A)Vahiy vasıtasız, ilham ise vasıtalı olarak tecellî eder.
B)Peygamberler kendilerine gelen vahyin Allah katından olduğunu kesin olarak bilirler, ilhamı alanlar onun nereden geldiğini bilemezler.
C)Vahiy devam etmekte, ilham ise son bulmuştur.
D)Vahiy bağlayıcı değildir, ilham ise bağlayıcıdır.
E)Vahiy yoluyla elde edilen bilgiler birbirleriyle çelişebilir; ilham ile elde edilen bilgiler ise birbirleriyle çelişmezler.

Soru 2

Kur’ân kelimesinin hemzesiz, türememişve alem-i mürtecel olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden kime aittir?


A)Şafiî
B)Lihyani
C)Eş’arî
D)Ferra
E)Zeccac

Soru 3

Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


A)Tefsîr
B)Te’vîl
C)Burhânî te’vîl
D)Muhkem
E)Beyânî Te’vîl

Soru 4

Hz. Peygamber’e verilen teşrîfonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


A)Beyan etme
B)Te’vil etme
C)Hüküm koyma
D)Açıklama
E)Tefsir etme

Soru 5

Kur’ân ve tefsîri açısından Hz. Peygamber’den sonraki en önemli tabaka aşağıdakilerden hangisidir?


A)Tabiûn
B)Etbeuttâbiîn
C)Abbâsîler
D)Sahâbe
E)Emevîler

Soru 6

İsrâilî rivâyetler en fazlaaşağıdakilerden hangisinden gelmiştir?


A)Abdullah b. Mesud
B)Übey b. Ka’b
C)Mücahid
D)İkrime
E)Ka’b el-Ahbar

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi rivâyet tefsir yönteminde başvurulması gereken unsurlardan biri değildir?


A)Hz. Peygamber’in tefsiri
B)Kur’ân-ı Kerîm
C)Tevrat’ın nakilleri
D)Sahabe tefsiri
E)Tabiûn tefsiri

Soru 8

Tefsir faaliyetlerini tevhid ve adalet prensiplerine dayandıran, akla büyük önem veren, sağlam akıl ile sahih naklin çelişmediğini; akıl ile nakil arasında çelişki varsa naklin tevil edileceğini benimseyen tefsir ekolü aşağıdakilerden hangisidir?


A)Harici tefsir ekolü
B)Mutezile tefsir ekolü
C)İşârî tefsir ekolü
D)İctimai tefsir ekolü
E)Konulu tefsir ekolü

Soru 9

Aşağıdakilerden hangi tefsir türü, otorite olan müfessirler tarafından “ilhâdî” (sapkın, batıl) yorum olarak kabul edilir?


A)Nazarî sûfî tefsir
B)Fıkhî tefsir
C)Rivayet tefsiri
D)Konulu tefsir
E)İctimâî tefsir

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Fıkhî tefsir ekol temsilcisidir?


A)Cessâs
B)Seyyid Kutup
C)Kuşeyrî
D)Tantavî Cevherî
E)Zemahşerî

Soru 11

“Müminler, ancak kardeştir” âyetinde hangi tür teşbih yapılmıştır?


A)Teşbih-i müekked
B)Teşbih-i mücmel
C)Teşbih-i mürsel
D)Teşbih-i mufassal
E)Teşbih-i beliğ

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın temsili anlatıma başvurma gayesi olamaz?


A)Örneklemek
B)İkna etmek
C)Yermek
D)Emretmek
E)Övmek

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kasemin amaçlarından biri değildir?


A)Söylenen sözü tekit etmek, pekiştirmek
B)Yemin edileni yüceltmek
C)Uyarıları belirginleştirmek
D)Yemin konusunu önemsemek
E)Söylenen sözdeki kapalılığı gidermek

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, âyetler arasında çelişki vehmini ortadan kaldırmaya yönelik kurallardan biri değildir?


A)İki hükümden birisinin zahir manası müstakilbir hükme, diğer âyetin ise sadece lafzı bunu iktiza ederse, müstakil hüküm ifade eden âyet tercih edilir.
B)İki hükümden biri Mekkelilerin, diğeri ise Medinelilerin durumuna âit olursa, Medinelilerin ahvâline ait olan tercih edilir.
C)Kur’ân âyetlerini hadislerle mukayese ederek âyetler arasındaki çelişki vehmi ortadan kaldırılır.
D)İki âyetten her biri zahirde bir hükme işaret ettikleri halde; âyetlerden biri umum, diğeri tahsis olarak hükme işaret ediyorsa, bu durumda tahsis içeren âyet tercih edilir.
E)Hüküm hususunda Medenî olanlar Mekkî olanlara tercih edilir.

Soru 15

Allah’ın arşa istiva etmesi sorulduğunda, “istiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, bu konuda soru sormak ise kötü bir şeydir” şeklinde cevap veren İslâm alimi aşağıdakilerden hangisidir?


A)İmam Şafii
B)Malik b. Enes
C)İbn Mes’ûd
D)Ahmed b. Hanbel
E)İbn Abbas

Soru 16

Allah’ın kesik harflerle başlayan sûrelerde anlatılan tüm hüküm ve kıssaları bu harflere gizlediğini, sonra da bu hususları sûrede açıkladığını, fakat bu şifreleri ancak peygamber ve velilerin çözebileceğini ileri süren bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


A)Tefsir
B)Hadis
C)Tasavvuf
D)Kelam
E)Fıkıh

Soru 17

Hz. Peygamber’in risâleti esnasında meydana gelen ve Kur’ân’ın bir veya birkaç âyetinin yahut tam bir sûresinin inmesine yol açan olayı ya da soruyu ifade etmek için kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


A)Sünnet-i seniyye
B)Esbâb-ı nüzûl
C)Vahy-i metlüv
D)Haber-i sâdık
E)Haber-i vâhid

Soru 18

Yahudi, Hıristiyan ve diğer kültürlerden Kur’ân tefsîrlerine giren rivâyetlere ne ad verilir?


A)İsrâiliyat
B)Esâtîru’l-evvelîn
C)Şer’u men kablenâ
D)Ehl-i kitap
E)Te’vîlât

Soru 19

Kur’ân tercümelerinin Türkçe’deki ilkbasımları hangi dönemde gerçekleşmiştir?


A)Çok partili sisteme geçtikten sonra
B)Matbaanın icadından sonra
C)Harf inkılâbından sonra
D)Tanzimat fermanından sonra
E)Cumhuriyetin ilk yıllarında

Soru 20

Bir dilin temelini oluşturan kelimeleri ayrıntılı bir şekilde tahlil ederek anlamlarını doğru bir şekilde ortaya koymaya çalışan ilmî disipline ne ad verilir?


A)Semiyotik
B)Hermenötik
C)Semiyoloji
D)Semantik
E)Tevilcilik

TEST-2