TEFSİR

18.10.2021

TEFSİR – TEST-1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 2. ayetinde geçen ve Kur’an’ın niteliği olan “Hakîm” kelimesini ifade etmektedir?


A)Hiçbir şeyin boşuna yaratılmamış olması
B)İçerdiği bilgi ve hükümleri tam isabetli olup hayatı düzenlemeye yönelik olması
C)Hükümlerin sadece Allah’a ait olması
D)Evrenin mutlak yöneticisinin bilinmesi
E)Kur’an’ın özellikle ahirete ilişkin olgu ve olayları hatırlatıcı olması

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 6. ayetinde geçen ve insanlara asılsız hikâyeler anlatanların amaçlarındandır?


A)Dosdoğru yolu alay konusu yapmak
B)İsrailiyatı benimsetmek
C)Ayetleri tevil etmek
D)Müteşabih ayetlere uymak
E)İslam dışı kültürlere ait bilgi vermek

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?


A)Namaz: İnsan-toplum ilişkisi
B)Ahiret: İnsan-kul ilişkisi
C)Oruç: Rab-toplum ilişkisi
D)Zekât: İnsan-insan ilişkisi
E)Hac: Toplum -kâinat ilişkisi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Lokman sûresi 10. ayetinde geçen “zevc” kelimesinin anlamlarından değildir?


A)Bileşik varlığın her bir öğesi
B)Bir şeyin zıt yönden dengi
C)Her bir türün alt sınıfı
D)Eş
E)Varlıklar topluluğunu oluşturan her bir tür

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresinin özellikleri arasında yer alır?


A)Nûh sûresi, Medenî bir sûredir.
B)Sûrede Nûh (as)’un gemisinden de söz edilmektedir.
C)Nûh sûresi, konu birliği ve iç bütünlüğünün olduğu görülen sûrelerdendir.
D)Nûh sûresi, 29 ayettir.
E)Nûh sûresinde hayvanların yaratılışından da söz edilmektedir.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Nûh sûresi çerçevesinde Nûh (as)’un kavmine yaptığı tavsiyelerden biridir?


A)İnfak etme
B)Namaz kılma
C)Allahtan bağışlanmayı dileme
D)Allah yolunda savaş
E)İyilik yapma

Soru 7

Aşağıdaki ilah isimlerden hangisi Nûh sûresinde geçmektedir?


A)Menât
B)Hübel
C)Uzzâ
D)Yeğut
E)Nesr

Soru 8

َوَُهاللًََّلاُبُاَسهأنِواَمُكُت سألَِ{}َلًاطاسَِبرأضأ َالُْمُكَللعجًَاجاجِفVerilen ayetin doğru meali aşağıdakilerden hangisidir?


A)“Allah yeryüzünü sizin için döşemiştir ki onda genişyollar edinip dolaşabilesiniz.”
B)“Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda dolaşabilesiniz.”
C)“Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz.”
D)“Allah yeryüzünü sizin için yarattı. Onun geniş yollarında dolaşın.”
E)“Allah yeryüzünü sizin için döşemiştir ki onda geniş yollar edinesiniz.”

Soru 9

Aşağıdaki konulardan hangisi Nûh sûresinde yer alır?


A)Nûh’un gemisinin özellikleri
B)Diriliş gerçeği
C)Dağların teşbihi
D)Gece namazı
E)Hûd (as)’un kavmine tebliği

Soru 10

Aşağıdaki kavramlardan hangisi cehennemle ilgili kavramlardan biri değildir?


A)Sakar
B)İlliyîn
C)Cahîm
D)Hutame
E)Hâviye

Soru 11

Dille ilgili Kur’an ilimleri arasında farklı kelimelerin aynı anlama gelmesini ele alan dala ne ad verilir?


A)Nazaîr
B)Nesh
C)Tenâsüb
D)Kırâat
E)Mübhemât

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın ilimle ilgili sıfatlarından biridir?


A)Latîf
B)Ğafûr
C)Azîz
D)Raûf
E)Ğanî

Soru 13

Göklerdeki ve yerdeki her şeyin insanın hizmetine sunulmasını, aşağıdaki kavramlardan hangisi karşılamaktadır?


A)Tenzîh
B)Teshîr
C)Tesbîh
D)Tenzîl
E)Tebşîr

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Ehli kitap olan Nadîroğulları’nın “inkârcı” olarak nitelendirilmesinin gerekçesidir?


A)Olaylardan ibret almamaları
B)Müslümanlara cizye vermemeleri
C)Hz. Peygamber’le cihada gitmemeleri
D)Hz. Peygamber’e ihanet ederek ona karşı çıkmış olmaları
E)Toprak mahsullerinin öşürlerini vermemeleri

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Haşr sûresi 2. ayetinin sonunda geçen ve “ibret alın” anlamındaki emir siygasının tefsiridir?


A)Olayların hakikatini, sebep ve sonuçlarıyla birlikte kavrayıp gereğini yerine getirin
B)Tarihi tekerrür ettirmeyin
C)Müslümanları arkadan vurmaya kalkışmayın
D)Peygamber’in verdiklerini alın yasakladıklarından da kaçının
E)Dünya ve ahirette azaba uğramaktan kaçının

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Haşr sûresi 8 ila 10. ayetlerde sıralanan ideal mümin tipi ve karakterine yer vermez?


A)Özündeki imanı hayata geçirmek
B)İçindeki şeytani dürtülere karşı mücadele vererek davranışlarının içtenliğini korumak
C)Beşeri zaaflara karşı daima Allah’ın yardımına ve korumasına sığınmak
D)Gerektiğinde en değerli dünyevi arzu ve çıkarlarını feda edebilmek
E)Sadece kendisi için dua etmek

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “Tecessüs”ün anlamlarından biri değildir?


A)Birinin hastalığını anlamak
B)Kontrol etmek
C)Gayretli araştırmak
D)Güçlü birinin himayesine girmek
E)Kusurları öğrenmek

Soru 18

Bozulma ile ilgili olarak Kur’an’da kullanılan enkapsamlıkavram aşağıdakilerden hangisidir?


A)Fahşa
B)Sû‘
C)Münker
D)İsm
E)Fesat

Soru 19

“İnanıp salih amel işleyenler ve Rabbleri tarafından Muhammed’e indirilen gerçeğe inananların Allah çirkin davranışlarını (seyyiat) örtmüş ve onların durumlarını düzeltmiştir”Anlamı verilen ayet aşağıdaki ıslah konusunun hangi hususuyla doğrudan ilgilidir?


A)Allah’ın yeryüzünü ıslah etmesini
B)Hz. Muhammed’e inanmanın gerekliliğini
C)Salih amel işlemeyi
D)İnsanlar arasında barışı sağlamayı
E)Allah’ın insanların hal ve hareketlerini düzeltmesi

Soru 20

Kur’an’da geçen Amel kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A)İnsanların yaptıkları bilinçsiz davranışlardır.
B)Bu kelime tüm canlıların yaptıkları hareketleri içerir.
C)Amel kelimesi ile fiil kelimesi insanların tüm davranışlarını içerir.
D)İnsanların yaptıkları bilinçli davranışlardır.
E)Fiil kelimesi insanların yaptıkları bilinçli davranışları içerir.

TEST-2