Ticaret Hukuku HUK208U Dersi Bahar Ara Testi

1-“Lex comissoria” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Bir ticari işletme üzerinde birden fazla rehin kurulabilmesi
B) Rehin hukukunun genel ilkesi uyarınca, tarafların, borcun zamanında ödenmemesi halinde rehin konusu malların mülkiyetinin doğrudan doğruya alacaklıya geçmesi konusunda anlaşmaları
C) Rehin kurulduktan sonra işletme sahibinin yetkileri
D) Borcun ödenmemesinin sonucu
E) Rehin hakkının ayni etkisi
2-Ticari işletme rehninin kurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili bölgesinde yetkili olan noterce rehin sözleşmesi düzenlenir.
B) Sözleşmede, rehne dâhil unsurların tam listesi, ayırdedici özellikleri ile birlikte yer alır.
C) Sözleşmenin her iki tarafının da tüzel kişi tacir olması gerekir.
D) Borçlu veya alacaklının talebi üzerine Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıt gerekir.
E) Ticaret veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıt, sözleşme tarihinden itibaren on gün içinde yaptırılmalıdır.
3-Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Her şube, şube olduğunu belirtmeksizin merkezin unvanını kullanır.
B) Merkezi Türkiye’de bulunan şubeler bulundukları yer siciline tescil edilir.
C) Merkezi yurt dışındaki işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin unvanlarında, merkezin olduğu yer ile şube yerinin ve şube olduğunun gösterilmesi zorunludur.
D) Merkezi yurt dışındaki işletmelerin Türkiye şubelerinin başına, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari temsilci atanır.
E) Bir şubenin işlemlerinden doğan uyuşmazlıklarda, şubenin olduğu yerde de dava açılabilir ve takip yapılabilir.
4-Ticari işletmenin devri ve birleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ticari işletmenin bir bütün olarak (aktif ve pasifiyle birlikte) devir edilmesi gerekir.
B) Devir için tek bir sözleşmenin yapılması yeterlidir.
C) Bir işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi için izin alınması gereken hallerde, Rekabet Kurulu’na başvurularak izin alınması da zorunludur.
D) Devreden gerçek kişi eğer başka bir ticari işletmeye sahip değilse ticareti terk etmiş olur ve “tacir” sıfatını kaybeder.
E) Ticari işletmenin devri ve başka bir işletme ile birleşmesine ilişkin hükümler, Türk Ticaret Kanununda yer alır.
5-Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
A) İflasa tabi olma
B) Basiretli bir işadamı gibi davranma
C) Ücret ve faiz isteme
D) Ticaret Bakanlığından izin alma
E) Fatura düzenleme
6-Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicili müdürünün tescil talebi üzerine yapacağı inceleme kapsamındaki hususlardan biri değildir?
A) Tescili istenen hususta kanuni şartların mevcut olup olmadığı
B) Tescil talebinde bulunan kişinin uyruğu
C) Tescili istenen hususun kamu düzenine ve emredici hükümlere uygunluğu
D) Tescili istenen hususun gerçeğe uygunluğu ve aldatıcı olmaması
E) Talepte bulunan kişinin kimliği ve yetkisi
7-Markalar aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisine konu olamaz?
A) Rehin
B) Lisans
C) Satış
D) Finansal kiralama
E) Haciz
8-Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kollektif şirketin ticaret unvanında tüm ortakların veya hiç olmazsa birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır.
B) Kanun, ticaret unvanının çekirdek kısımda, tacirin niteliği ve yapısına göre isim veya işletme konusunun mutlaka bulunmasını öngörmektedir.
C) Komandit ortaklığın unvanında komandite veya komanditer ortaklardan en az birisinin kısaltılmaksızın ad ve soyadı ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır.
D) Anonim ve limited şirket unvanlarında mutlaka işletme konusu ile şirket ve türünü gösteren ibare bulunmalıdır.
E) Derneklerin ticaret unvanları adlarından oluşur.
9-Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin kurucu etkisine örnek oluşturmaz?
A) Ticari işletmenin tescili
B) Ticari işletme rehninin kurulması
C) İşletme adı ve ticaret unvanının özel olarak korunması
D) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi
E) Anonim şirketlerde anasözleşme değişiklikleri
10-Aşağıdakilerden hangisi dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar kapsamında yer almaz?
A) Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek
B) Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek
C) Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak
D) Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak
E) Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak
11-Ticari defterlerin yararı ve hukuki önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Defterler, vergi yükümlüsünün ve özellikle vergi matrahının tam ve doğru şekilde saptanabilmesine hizmet eder.
B) Üçüncü kişiler ve alacaklılar açısından defterler önem taşımaz ancak, sahibi lehine delil olarak kullanılabilir.
C) İcra-İflâs hukuku açısından bir tacirin iflâs etmesi durumunda hileli veya taksiratlı iflâs durumu araştırılırken bakılacak temel belgelerden birisi ticari defterlerdir.
D) Vergi hukuku açısından, vergi yükümlüsü ve matrahının saptanabilmesinde defterler büyük önem taşır.
E) Medeni usul hukuku ve ticaret hukuku açısından, defterler mahkemede delil olarak kullanılabilir.
12-Aşağıdakilerden hangisi acentenin borçları arasında yer almaz?
A) İş görmek ve tacirin çıkarlarını gözetmek
B) Verilen talimatlara uymak
C) Tacire bilgi vermek
D) Olağanüstü masraflara katlanmak
E) Önleyici tedbirler almak
13-Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olma koşulları arasında yer almaz?
A) Uyuşmazlık her iki tarafın da defterlerine kaydetmesi gereken ticari bir iş ile ilgili olmalıdır.
B) Tutulması gereken tüm defterler, usulüne uygun tutulmuş olmalı, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış bulunmalıdır.
C) Tacirin defterlerindeki kayıtlar birbirlerini teyit etmeli, aralarında çelişki olmamalıdır.
D) Taraflardan en az biri tacir (veya defter tutma yükümlüsü) olmalıdır.
E) Defterlere dayanılarak ispatlanmak istenen iddia, karşı tarafça çürütülememiş olmalıdır.
14-Franchising ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Franchise alan franchise veren adına ve hesabına hareket eder.
B) Bir tacir başka bir tacir ile yaptığı sözleşme çerçevesinde o kişiye kendi mal ve hizmetlerinin pazarlanması ve dağıtımı konusunda bir imtiyaz, bir yetki verir.
C) Franchise alan, franchise verene bir ücret öder.
D) Tekel hakkı tanınması, sözleşmede mutlak zorunlu bir unsurdur.
E) Franchise alan, franchise verenin teknik ve ticari bilgi birikiminden (know-how) yararlanır.
15-Bir tür ticari vekil durumunda bulunan, sürekli olarak, ticari işletme sahibi işvereni temsilen, işletme dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işleri yapmayı, belirli bir ücret karşılığında üstlenen kişiye ne ad verilir?
A) Ticari vekil
B) Ticari temsilci
C) Pazarlamacı
D) Acente
E) Simsar
16-Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkların anonim şirket ile benzerliklerinden biri değildir?
A) Ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler.
B) Asgari sermaye miktarı belirlidir.
C) Ortakların oy hakkı, kişi ortaklıklarından farklı olarak, esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır.
D) Birçok konuda anonim şirketlere ilişkin hükümlere açık atıflar yapılmış olup, bu hükümler limited şirketlere de uygulanır.
E) Hisse senedi çıkarabilirler.
17-Adi ortaklıklarda yönetici atanması ve azli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortaklar isterlerse, sözleşmede kimin yönetici olacağını belirleyebilirler.
B) Yönetim yetkisi ortaklık dışından birine verilemez.
C) Yönetim yetkisi nasıl verilmiş ise, aynı şekilde geri alınır.
D) Ortaklık sözleşmesinde veya daha sonra alınan bir kararla yönetici atanmamışsa şirket yönetimi bütün ortaklara aittir.
E) Ortaklık sözleşmesi ile atanan yöneticinin yetkisinin geri alınması için kural olarak sözleşme değişikliği gerekir.
18-Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Tüzel kişilik bulunması
B) Sınırlı sayı ilkesine bağlılık
C) Ortaklarının gerçek kişi olması
D) Hak ehliyetlerinin işletme konusu ile sınırlı olmaması
E) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme olanağı
19-Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesine yazılması zorunlu kayıtlardan biri değildir?
A) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer
B) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu
C) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları
D) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli
E) Denetçilerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları
20-Ortaklık (şirket) ve unsurları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ortaklık, iki ya da daha çok kişinin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını (sermayelerini) birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir.
B) Kural olarak ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Ancak bazı ortaklık tiplerinde bunun istisnaları vardır.
C) Bir şirkete ortak olabilmek için özel bir ehliyet kuralı öngörülmemiş olduğundan, fiil ehliyetine ilişkin Medeni Kanun hükümleri şirket ortağı olma yönünden de geçerlidir.
D) Türk Ticaret Kanunu, ortaklık sözleşmelerinin geçerliliğini “resmi onaya bağlı yazılı şekle” bağlamıştır.
E) Ortaklığın tanımı ve unsurları Türk Ticaret Kanununda verilmiştir.

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.