Türk Anayasa Hukuku HUK107U Dersi Güz Ara Testi

1-Islahat Fermanı hangi ülke elçilerinin katılımıyla ilan edilmiştir?
A) İngiltere-Rusya-Fransa
B) İngiltere-Fransa-Avusturya
C) İngiltere-Almanya-Avusturya
D) Almanya-Avusturya-Rusya
E) Almanya-İngiltere-Fransa
2-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın temel özellikleri arasında ver almamaktadır?
A) 1982 Anayasası’nın en önemli özelliklerinden birisi, parlamentoya karşı yürütme organını güçlendirmesidir.
B) 1982 Anayasası yürütmeyi aynı zamanda bir yetki olarak da düzenlemiştir.
C) 1982 Anayasası, yürütme organı içinde cumhurbaşkanının konumunu güçlendirmiştir.
D) 1982 Anayasası ile TRT ve üniversitelere özerk statü tanınmıştır.
E) 1982 Anayasası ile yerel yönetimlerin özerkliği zayıflatılmıştır.
3-Aşağıdakilerden hangisi kademeli biçimsel katılık öngören bir anayasa değildir?
A) 1978 İspanya Anayasası
B) 1949 Almanya Anayasası
C) 1980 Şili Anayasası
D) 1991 Bulgaristan Anayasası
E) 1992 Paraguay Anayasası
4-Anayasanın hangi yöntemlere bağlı olarak değiştirileceğinin bizzat anayasada belirtilmesine ne ad verilir?
A) Yöntemsel sınır
B) Maddi sınır
C) Süre sınırı
D) Olağan sınır
E) Bireysel sınır
5-1982 Anayasası’nd a temel haklar ve özgürlüklerin sınırlanması rejimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Temel hak ve özgürlükler, her hak ve özgürlük için ancak Anayasa’nın ilgili maddesinde sayılan nedenlerden birine dayanılarak sınırlanabilir.
B) Sınırlamanın Anayasa’da öngörülmüş emir ve yasaklara uygun olarak yapılması gerekir.
C) Sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalıdır.
D) Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sınırlamalar, sadece anayasa yoluyla yapılabilir.
E) Sınırlamalar temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunamaz.
6-Seçimle iş başına gelmiş bir kamu görevlisinin görev süresi dolmadan belli sayıda yurttaşın talebi Üzerine yapılacak halkoylamasıyla görevden alınmasına ne ad verilir?
A) Plebisit
B) Halkoylaması
C) Halk vetosu
D) Geri çağırma
E) Halk girişimi
7-Türk tarihinde yasama organı Qt kaz hangi anayasayla oluşturulmuştur?
A) 1876 Kanun-u Esasi
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
8-Heyet-i Ayan’a ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Heyet-i Ayan üyeliği ömür boyudur.
B) Seçimleri dört yılda bir yapılır.
C) Günümüzün senatolanna karşılık gelen bir ikinci meclistir.
D) Üyeleri doğrudan padişah tarafından atanır.
E) Üye sayısı Heyet-i Mebusan’ın üye sayısının üçte birini geçemez.
9-Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?
A) Yargı erkini düzenlememesi
B) Kuvvetler birliğini öngörmesi
C) Milli egemenlik ilkesini kabul etmesi
D) Parlamenter hükümet sistemini kurması
E) Yumuşak biranayasa olması
10-Aşağıda kilerden hangisi sosyal devletin hürriyet anlayışını ifade etmektedir?
A) Sınırlama
B) özgürleştirme
C) Durdurma
D) Kısıtlama
E) Askıya alma
11-Hürriyetin monizmi ile aşağıdakil hangisi ifade edilmeye çalışılmıştır?
A) Hürriyetlerin özünde bütün olduğu
B) Hürriyetlerin devredilemeyeceği
C) Hürriyetlerin sınırianamayacağı
D) Hürriyetlerin durdurulamayacağı
E) Hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı
12-Aşağıdaki anayasalardan hangisi insan haklarına dayalı devlet nitelemesini yapmıştır?
A) 1876 Kanun-u Esasi
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası
13-Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçil yeterliliği koşullarından biridir?
A) Türk vatandaşlığını kaybetmek
B) Kısıtlı olmak
C) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
D) En az üniversite mezunu olmak
E) Otuz yaşını doldurmak
14-TBMM seçimleri aşağıdaki hangi sebeple geriye bırakılabilir?
A) Deprem
B) Ekonomik bunalım
C) Salgın hastalık
D) Seferberlik hali
E) Savaş
15-Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet, ırk, servet, vergi ve öğrenim durumu gibi sınırlamalara tabi olmaksızın bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmasını ifade eder?
A) Eşit oy
B) Gizli oy
C) Seçimlerin serbestliği
D) Tek dereceli seçim
E) Genel oy
16-Aşağıdakilerden hangisi ülke genelinde uygulanan %10’luk seçim barajının nedenini oluşturmaktadır?
A) Temsilde adaleti sağlamak
B) Büyük partiler ile küçük partiler arasında bir denge oluşturmak
C) Küçük partilerin daha fazla temsilci çıkarmasını sağlamak
D) Seçimleri düzenli biçimde gerçekleştirmek
E) Küçük partilerin TBMM’ye girmesini engelleyerek yönetimde istikrar yaratmak
17- Kanun-u Esasi hangi yıl ilan edilmiştir?
A) 1876
B) 1856
C) 1839
D) 1823
E) 1809
18- Tali (türev) kurucu iktidar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sınırsız bir iktidardır.
B) Mevcut anayasa ile bağlı değildir.
C) Değiştirme yasakları ile bağlı değildir.
D) Hukuki bir iktidardır.
E) Hiçbir biçimde süre ile sınırlanamaz.
19- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının Başlangıçta belirtilen ilkelerinden Hukuk Devleti ilkesine ilişkin değildir?
A) Yargı denetimi
B) Serbestseçimler
C) Temel hakların korunması
D) Doğal yargıç ilkesi
E) Yasa önünde eşitlik
20-Aşağıdakilerden hangisi halk girişimini ifade eder?
A) Bir yasanın yurttaşlar tarafından halkoyuna sunulması
B) Bir yasanın yurttaşlar tarafından iptal edilmesi
C) Bir kamu görevlisinin halk tarafından görevinden alınması
D) Halkın yöneticilerini temsilciler aracılığıyla seçmesi
E) Bir yasa metninin halk tarafından hazırlanması

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.