Türk İdare Tarihi -1

  1-I.Oksızlık
  II.Kün
  III.Vassallık
  Yukarıdaki lerden hangileri Eski Türklerde hükümdarlık idaresinin ilkeleri arasında yer alır?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
  E) I, II ve III
  2-Türklerin kurduğu ilksiyasal örgütlenme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Avarlar
  B) Göktürkler
  C) Uygurlar
  D) Kırgızlar
  E) Hunlar
  3-Aşağıdaki günümüz kurumlarından hangisi Gazne Devleti’nin yönetim teşkilatında yer alan Divan-ı Arz’ın işlevlerine sahiptir?
  A) Milli Eğitim Bakanlığı
  B) Dışişleri Bakanlığı
  C) Maliye Bakanlığı
  D) Adalet Bakanlığı
  E) Milli Savunma Bakanlığı
  4-Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig” adlı eserinde Karahanlı hükümdarı hangi unvanla anılmıştır?
  A) Padişah
  B) Ulu Hakan
  C) Kral
  D) Köni Han
  E) Yabgu
  5-Vergiye tabi olan askeri seçkinler dışında kalan Müslüman veya gayrimüslim tebaaya Osmanlılarda verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Reâyâ
  B) Ayan
  C) Ümerâ
  D) Kapıkulu
  E) Cebelü
  6-Osmanlıların ilkfethettikleriyerlerden biri olanve idari devlet teşkilatının temelleriniattıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karaca Hisar
  B) Bursa
  C) İnegöl
  D) Yenişehir
  E) Bilecik
  7-Osmanlı Devleti’nde eyaletin en yüksekrütbeli yönetici sıfatı ile padişahın yürütme gücünü ve otoritesini taşrada temsil eden makam aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sancakbeyi
  B) Beylerbeyi
  C) Mütesellim
  D) Kadı
  E) Tımarlı sipahi
  8-Aşağıdakilerden hangisi reisülküttaba bağlı kalemlerden biri değildir?
  A) Beylikçi kalemi
  B) Tarihçi kalemi
  C) Tahvil kalemi
  D) Ruus kalemi
  E) Amedi kalemi
  9-Osmanlı Devleti’nde, 1842 yılında yapılan taşra idare teşkilatı değişikleri sonrası oluşan yeni idari kademelendirme, aşağıdakilerden hangisinde büyükten küçüğe ve doğruolarak sıralanmıştır?
  A) Eyalet-sancak-kaza
  B) Vilayet-kaza-nahiye
  C) Eyalet-kaza-sancak
  D) Vilayet-kaza-köy
  E) Eyalet-vilayet-sancak
  10-Yeniçeri Ocağı aşağıdaki hangi padişah döneminde kaldırılmıştır?
  A) II.Mehmet
  B) I.Süleyman
  C) III.Selim
  D) II.Mahmut
  E) IV.Murat
  11-1864 yılında, Niş, Silistre ve Vidin eyaletlerinin birleştirilip Tuna Vilayeti haline getirilmesiyle buraya atanan ilkvali aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fuat Paşa
  B) Ali Paşa
  C) Mithat Paşa
  D) Ahmet Cevdet Paşa
  E) Nedim Paşa
  12-Aşağıdakilerden hangisi
  II. Abdülhamit döneminde, Meşîhat dairesinin hiyerarşik yapısında yer alan birimlerden biri değildir?

  A) Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iye
  B) Meclis-i İntihibat-ı Hükkam’ül-şer
  C) Meclis-i Meşayih
  D) Meclis-i Mesalih-i Talebe
  E) Encümen-i Teftiş ve Muayene
  13-
  II. Abdülhamit’in Berlin Antlaşması’ndan sonra ideolojik bir araç olarak kullandığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Batıcılık
  B) Turancılık
  C) İslamcılık
  D) Türkçülük
  E) Adem-i Merkeziyetçilik
  14-Aşağıdakilerden hangisi
  II.Abdülhamit Dönemi’nde valinin idaresi altında olan vilayet personellerinden biri değildir?

  A) Defterdar
  B) Mektupçu
  C) Zaptiye reisi
  D) Şeyhülislam
  E) Tarik emini
  15-
  II. Meşrutiyet döneminde ilkittihatçı hükümet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hüseyin Hilmi Paşa Hükümeti
  B) Mahmut Şevket Paşa Hükümeti
  C) Hakkı Paşa Hükümeti
  D) Kamil Paşa Hükümeti
  E) Said Paşa Hükümeti
  16-Aşağıdakilerden hangisi 1902 Kongresi’ne kadar Jön Türklerin temelnitelikleri arasında yer almaz?
  A) Birçok etnik unsurdan oluşmaları
  B) Anayasanın yeniden yürürlüğe girmesini amaçlamaları
  C) Osmanlıcılığı esas hedef olarak görmeleri
  D) Rusya yanlısı dış politika izlemeleri
  E) Abdülhamit yönetimine karşı eylemlerini yayın-propaganda çerçevesinde yürütmeleri
  17-
  II. Meşrutiyet Dönemi’nde imparatorluk üzerindeki hapishanelerin durumundan sorumlu nezaret aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adliye ve Mezahip Nezareti
  B) Zaptiye Nezareti
  C) Dahiliye Nezareti
  D) Sıhhiye Nezareti
  E) Harbiye Nezareti
  18-Merkezin ihtiyacı olduğu nitelikli devlet adamlarının yetiştirilmesi amacıyla Tanzimat Fermanı’nın okunmasından kısa bir süre önce açılan ve önceliklememur çocuklarının eğitime alındığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mekteb-iMülkiye
  B) Galatasaray Sultanisi
  C) Mekteb-i Harbiye
  D) Darülfünun
  E) Mekteb-i Maarif-i Adliye
  19-Cumhuriyet Dönemi’nde müsteşar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Vekâletlerinen küçük idari amiridir.
  B) Vekil adına icra ve denetleme yetkileri vardır.
  C) Teşkilat içindeki haberleşme ağının yürütücüsüdür.
  D) Memurin kanununa tabidir.
  E) Her vekâlette bir tane olacak şekilde ayarlanmışsa da Milli Müdafaa ve Milli Maarif Vekâletlerindebu kuralın dışına çıkılmıştır.
  20-Devletin gelir ve giderlerini denetlerken kontrolör, usulsüzlüklerle karşılaştığında adeta bir sorgu hâkimi gibi çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yargıtay
  B) Sayıştay
  C) Danıştay
  D) Müsteşar
  E) Maliye Bakanlığı

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.