Türk İdare Tarihi -2

  1-Hangi sultandan itibaren vezir-i azamlık gibi sivil organlara devşirme sınıfı üyeleri tayin edilmeye başlanmıştır?
  A) Osman Gazi
  B) I. Murad
  C) I. Bayezid
  D) I. Mehmed
  E) II. Mehmed
  2-Nişancı makamına daha çok hangi sınıftan atama gerçekleştiriliyordu?
  A) Kapıkulu
  B) Ümera
  C) Yeniçeriler
  D) İlmiye
  E) Sipahiler
  3-Halkın sunduğu dilekçeleri Padişaha ileten Yıldız Sarayı’nın prestij makamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Seryaverlik
  B) Başkitabet
  C) Mabeyn müşirliği
  D) Mabeyn teşrifatçısı
  E) Mabeyn mütercimleri
  4-Osmanlı’nın mali borç ilişkileri sonucunda Abdülhamid saltanatının ilk günlerinde İstanbul’da kurulan müessese aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Duyun-u umumiye
  B) Osmanlı Bankası
  C) Alman Bankası
  D) İtibar-ı milli Bankası
  E) Anadolu ve Rumeli Kumpanyaları
  5-Hariciye Nezareti, hangi makamda gerçekleştirilen reform üzerine kurulmuştur?
  A) Nişancı
  B) Defterdar
  C) Divan çavuşu
  D) Reisülküttab
  E) Kazasker
  6-Osmanlı Meclis-i Vükelası günümüzün hangi kurumuna denk düşmektedir?
  A) Milli Güvenlik Kurulu
  B) Başbakanlık
  C) TBMM
  D) Devlet Denetleme Kurulu
  E) Bakanlar Kurulu
  7-Kazalarda görevli tapu kâtipleri hangi nezaretin memurlarıydı?
  A) Dahiliye Nezareti
  B) Maliye Nezareti
  C) Nafia Nezareti
  D) Defter-i hakani Nezareti
  E) Ziraat ve Ticaret Nezareti
  8-Aşağıdakilerden hangisi İnönü hükümetlerince kurulan vekâletlerden birideğildir?
  A) Koordinasyon
  B) Ziraat
  C) Ticaret
  D) Bahriye
  E) Gümrük ve İnhisarlar
  9-Tahvil Kalemi’nin foksiyonu aşağıdakilerden hangisinde doğruşekilde tanımlanmıştır?
  A) Düşük dereceli memurların maaşlarının düzenlenmesi
  B) Divan kayıtlarının tutulması
  C) Üst düzey memurların maaşlarının düzenlenmesi
  D) Padişah tuğrasının çekilmesi
  E) Kararların kanuna uygunluğunu denetlemesi
  10-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin tek parti dönemi kabinelerinden birideğildir?
  A) İnönü Hükümeti
  B) Saydam Hükümeti
  C) Saraçoğlu Hükümeti
  D) Bayar Hükümeti
  E) Menderes Hükümeti
  11-Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda geçen hedeflerden birideğildir?
  A) Kuvvetler ayrılığı
  B) İnsan hakları
  C) Askerlik süresi
  D) Vergilerin azaltılması
  E) Asayişin sağlanması
  12-Kont Ostrorog’un müşavir olarak bulunduğu ve onun başkanlığında Osmanlı hukuk metinlerinin gözden geçirildiği nezaret aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sadaret Nezareti
  B) Dahiliye Nezareti
  C) Adliye ve Mezahip Nezareti
  D) Maliye Nezareti
  E) Evkaf Nezareti
  13-Yıldız Sarayı’nın kurulmasıyla üst düzey bürokrasinin semti haline gelen ve hatta buna atfen “Paşakent” olarak adlandırılan semt aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eminönü
  B) Nişantaşı
  C) Kadıköy
  D) Cağaloğlu
  E) Beyazıt
  14-Kapıkulları, savaş esirlerinden devşirilmekteydi. 10-20 yaş arasında değişen bu esirlere aşağıdaki isimlerden hangisi verilmekteydi?
  A) Caba
  B) Pençik oğlanı
  C) Bennak
  D) Sipahi
  E) Yeniçeri
  15-Özkent şehrini kendisine başkent edinen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Selçuklular
  B) Karahanlılar
  C) Kutluk devleti
  D) Samaniler
  E) Sasaniler
  16-Muhasıllık sistemi, hangi vergi sistemi yerine kurulmuştu?
  A) Dirlik
  B) İltizam
  C) İkta
  D) Timar
  E) Malikane
  17-Karahanlılar özelliklehangi ülkenin devlet yapısından etkilenmişlerdir?
  A) Tolunoğulları
  B) Abbasiler
  C) Bizans
  D) Samaniler
  E) Selçuklular
  18-Eski Türk devletlerinin yıkılmasını çabuklaştıran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çin hanedanıyla yapılan evlilikler
  B) Göçebe hayat
  C) Coğrafi şartlar
  D) Yerleşik hayata geçiş
  E) Veraset sistemi
  19-Şura-yı devletin (Danıştay) idari yargı fonksiyonu hangi dönemde daha fazla ön plana çıkarılmıştır?
  A) Cumhuriyet Dönemi
  B) Tanzimat Dönemi
  C) I. MeşrutiyetDönemi
  D) II. MeşrutiyetDönemi
  E) Abdülhamid Dönemi
  20-Coğrafi nedenlerden dolayı yaşam şartları Orta Asya halklarına benzeyen toplum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çinliler
  B) Hintliler
  C) Bedeviler
  D) İranlılar
  E) Romalılar

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.