TÜRK İSLÂM EDEBİYATI

18.10.2021

TÜRK İSLÂM EDEBİYATI – TEST-1

Soru 1

Din ve edebiyat ilişkisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?


A) Edebiyat, dinin tanınmasına ve yayılmasına yardımcı olur.
B) Din, edebiyatın şekillendirdiği dil, ifade ve formlardan yararlanır.
C) Din, edebiyata kaynaklık eder.
D) Edebiyat dinin temel kaynağıdır.
E) Kutsal metinler dine ve edebiyata kaynaklık eder.

Soru 2

Eski Türk dinini “toyunizm” adıyla nitelendirerek millî bir din tasavvur eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


A) Ziya Gökalp
B) Fuad Köprülü
C) Tevfik Fikret
D) Namık Kemal
E) Abdulkadir İnan

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslâm edebiyatı metinlerinin kaynaklarından biri değildir?


A) Koşma
B) Cönk
C) Hadis
D) Miraciye
E) Şehnâme

Soru 4

Şekil, konu ve ezgi özellikleri bakımından Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?


A) Tuyuğ
B) Rubai
C) Koşma
D) Şarkı
E) Türkü

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi istiâre çeşitlerinden biri değildir?


A) Mücmel
B) Mekniyye
C) Musarraha
D) Mürekkeb
E) Temsiliyye

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Süleyman Çelebi’nin mevlit olarak meşhur olan eserinin adıdır?


A) Kitâbü’n-necât
B) Envârü’l-âşıkîn
C) Vesîletü’n-necât
D) Muhammediye
E) Sîretü’n-nebî

Soru 7

Altı yüz beyitlik didaktik bir mesnevi olan Risâletü’n-nushiyye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?


A) Mevlana
B) Sultan Veled
C) Şeyyad Hamza
D) Yunus Emre
E) Ahmed Fakih

Soru 8

Edip Ahmet Yüknekî’nin “Atabetü’l-hakâyık” isimli eseri üslup özelliği bakımından aşağıdaki türlerden hangisine bir örnektir?


A) Gazânâme
B) Nasîhatnâme
C) Fezâilnâme
D) Menakıbnâme
E) Siyasetnâme

Soru 9

Mahallileşme Akımının öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Nedim
B) Haşmet
C) Surûri
D) İsmail Efendi
E) Abdullah Efendi

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi XVI. Yüzyıl tezkirecilerinden biri değildir?


A) Sehî Bey
B) Feridun Bey
C) Latîfî
D) Âşık Çelebi
E) Kınalızade Hasan Çelebi

Soru 11

XVIII. Yüzyıl tasavvuf şiiri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Sonraki dönem mutasavvıf şairleri etkileyen güçlü şairler yetişmiştir.
B) Lale Devri’nin etkisiyle genel bir duraklama söz konusu olmuştur.
C) Dil ve söyleyiş tarzı açısından özgün eserlerin sayısında azalma olmuştur.
D) Eserlerde, kelime kullanımında tekrara çokça yer verilmiştir.
E) Özgün olmayan ilahiler yazılmıştır.

Soru 12

Türk İslam Edebiyatının en tanınmış eserlerinden olan Muhammediye aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?


A) Ahmed Yesevî
B) Yazıcıoğlu Mehmed
C) Yunus Emre
D) Süleyman Çelebî
E) Ahmed Cevdet Paşa

Soru 13

Esmaü’l-hüsna ifadesinin geçtiği dört sure aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fatiha-Bakara-Al-i İmran-Nisa
B) Yusuf-Ra’d-İbrahim-Hicr-Nahl
C) Tâhâ-Enbiya-Hac-Mü’minun
D) Araf-İsra-Tâhâ-Haşr
E) İsrâ-Kehf-Meryem-Tâhâ

Soru 14

Yazdığı Hicret-i Nebi adlı eseriyle tanınan şâir aşağıdakilerden hangisidir?


A) Süleyman Çelebi
B) Yazıcıoğlu Ahmed
C) Ahmedî
D) Sünbülzâde Vehbî
E) Süleyman Nahîfi

Soru 15

Türk edebiyatında Hz. Peygamber’in fizikî özelliklerini, vasıflarını ve güzelliklerini anlatan edebî eserlere ne ad verilir?


A) Maktel
B) Esmâ-i Nebî
C) Hilye
D) Mevlid
E) Siyer

Soru 16

Türk edebiyatındaki en eski Türkçe siyerin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kaşgarlı Mahmud
B) Yunus Emre
C) Mevlâna
D) Âşık Paşa
E) Mustafa Darîr

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki dinî-destânî nitelikteki eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?


A) Gazi-mücahit komutanların yiğitlik, fedakârlık ve kerametleri üzerine kurulu olması
B) Başlangıçta sözlü olup sonradan yazıya aktarılmış olması
C) Eski İran kahramanlarının destansı hikâyeleri örnek alınmış olması
D) Abartılı bir üslup kullanılmış olması
E) Destan kahramanları halk üzerinde olumlu tesir bırakmış gerçek kişiler olması

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâme türlerinden biri değildir?


A) Hamzanâme
B) Battalnâme
C) Gazavatnâme
D) Cenknâme
E) Fakrnâme

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi menâkıbnâmelerin özelliklerinden biri değildir?


A) Tarikat önderlerinin hayat hikâyelerinin müridlere anlatılması ihtiyacından doğması
B) Tek bir tarikat önderinin hayatı anlatıldığı gibi bir tarikat zümresi hakkında bilgi veren Menâkıbnâmelerin de olması
C) Bilgin kişilikleriyle ün yapmış bazı devlet görevlilerine ait Menâkıbnâmelerin de bulunması
D) Menâkıbnâmelerin ilk örnekleri Arapça ve Farsçadan çeviri suretiyle meydana getirilmesi
E) Menâkıbnâmelerin genellikle mensur olarak sade bir dille yazılması

Soru 20

İbnü’l-Arabi ve Mevlana’nın tasavvufî görüşlerine hakim olan düşünce sistemine ne ad verilir?


A) Vahdet-i Mevcûd
B) Melamilik
C) Batınilik
D) Vahdet-i Şühûd
E) Vahdet-i Vücûd

TEST-2