Türk Siyasal Hayatı SİY102U -1

1-Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın direniş stratejisinin bir özelliği değildir?
A) Anadolu halkının desteğine dayalı merkezi bir direniş hareketi kurmak
B) İşgal güçlerine karşı askeri zafer kazanmak
C) Bölgesel direnişleri kendi liderliği altında toplamak
D) Hareket başarıya ulaştıktan sonra Cumhuriyet rejimini kurmak
E) Barış görüşmelerinden en az zararla çıkmak için İngilizlerin desteğini kazanmak
2-4–11 Eylül 1919 tarihleri arasında toplanan Sivas Kongresi’nin toplanmasını engellemeye çalışan Osmanlı Hükümeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Said Halim Paşa Hükümeti
B) Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti
C) Ali Rıza Paşa Hükümeti
D) Damat Ferit Paşa Hükümeti
E) Hulusi Salih Paşa Hükümeti
3-Dokuz Umde bildirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Grup’un programı
B) Misak-ı Milli beyannamesi
C) Halk Zümresi’nin siyasi programı
D) A-RMH Cemiyetinin tüzüğü
E) Halk Fırkası’nın dayanacağı ilkeleri içeren bildiri
4-Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti içindeki bir grubun lideri olan ve siyasal alanda adem-i merkeziyetçi/federalist bir yönetimi, iktisadi alanda ise özel teşebbüsü savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prens Sabahattin
B) Ahmet Rıza
C) Mizancı Murat
D) Mehmet Talat Bey
E) Enver Paşa
5-Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1923 tarihinde gerçekleşen olaylardan biridir?
A) Halifeliğin kaldırılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçilmesi
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi
E) Halk Fırkasının kurulması
6-Milli Bakiye Sistemi Türkiye’de ilk ve son kez olmak üzere hangi yıl yapılan seçimde kullanılmıştır?
A) 1957
B) 1961
C) 1965
D) 1969
E) 1983
7-Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876’da padişah tarafından kabul ve ilan edilen Kanun-i Esasi’de yer alan yürütme organı ile ilgili hükümlerden biri değildir?
A) Yürütme organı padişah ve Heyet-i Vükelâ’dan oluşur.
B) Padişah, yürütmenin başıdır.
C) Heyet-i Vükelâ başkan ve üyelerini padişah kendisi seçer.
D) Padişah Heyet-i Vükelâ başkan ve üyelerini görevden alabilir.
E) Heyet-i Vükelâ’nın yasama organına karşı siyasi sorumluluğu vardır.
8-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda 2001 yılında yapılan değişikliklerden biri değildir?
A) Anayasa Mahkemesi’nin yapısı ve yetkilerinin değiştirilmesi
B) Adil yargılanma hakkının tanınması
C) Toplu olarak işlenen suçlarda hakim önüne çıkarılma süresinin 15 günden 4 güne indirilmesi
D) Milli Güvenlik Kurulu’nun üye yapısının değiştirilmesi
E) Düşünce açıklamalarında ve basında, kanunla yasaklanmış dil kullanımını engelleyen hükmün yürürlükten kaldırılması
9-Mondros Mütarekesi’nden sonra Ege’de başlayan yerel direniş hareketlerinin hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiliz mandası altında İmparatorluğun bütünlüğünü korumak
B) Cumhuriyet rejimini kurmak
C) Merkezi iktidarı ele geçirmek ve ülkenin tamamını işgalden kurtarmak
D) A-RMHC’ne katılarak bir an önce merkezileşmek
E) Kuvayı milliye güçleriyle bölgelerini işgalden kurtarmak
10-Osmanlı Devleti’nin ilk anayasasının adı ve ilan tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1838- Tanzimat Fermanı
B) 1876- Kanun-i Esasi
C) 1856- Islahat Fermanı
D) 1921-Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
E) 1909-Tatil-i Eşgal Kanunu
11-Aşağıdakilerden hangisi Birinci Meclis’te 1. Grup ile 2. Grup arasında tartışma konusu olmamıştır?
A) Başkumandanlık Kanunu
B) İstiklal Mahkemeleri
C) Meclis Başkanlık Divanı’nın tarafsızlığı
D) Heyet-i Vekile’nin görev ve sorumluluk alanı
E) Saltanatın Kaldırılması
12-Tek parti dönemindeki (1923-1946) seçimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Seçimler dört yılda bir düzenli olarak yapılmıştır.
B) Seçimler iki derecelidir.
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası 1931 genel seçimine katılmıştır.
D) 1935 genel seçimlerinden başlayarak kadınlara da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hiçbir genel seçime katılmamıştır.
13-Takrir-i Sükûn Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hükümete olağanüstü hal yetkileri vermiştir.
B) Mecliste oybirliği ile kabul edilmiştir.
C) Şeyh Sait Ayaklanmasını bastırmak için çıkarılmıştır.
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu Kanuna dayanılarak kapatılmıştır.
E) Muhalif gazetelerin kapatılmasına dayanak oluşturmuştur.
14-Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te kabul edilen yasalarla gerçekleştirilen reformlardan biri değildir?
A) Devletin dininin İslam olduğu maddesinin anayasadan çıkartılması
B) Eğitim birliğinin sağlanması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Diyanet İşleri Reisliğinin kurulması
E) Vakıflar Umum Müdürlüğünün kurulması
15-Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi 1980’den önce kurulan bir partidir?
A) Anavatan Partisi
B) Doğru Yol Partisi
C) Sosyal Demokrat Halkçı Parti
D) Milliyetçi Hareket Partisi
E) Milliyetçi Demokrasi Partisi
16-Türkiye’deki seçim sistemleri ve sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1950’li yıllarda liste usulü çoğunluk sistemi uygulanmıştır.
B) 1960 sonrasında nispi temsil sistemi uygulanmıştır.
C) Anayasa Mahkemesi, 1983’ten beri uygulanmakta olan genel ülke barajını anayasaya aykırı bularak 1995 yılında iptal etmiştir.
D) 1950’li yıllarda partilerin seçimlerde aldıkları oy oranlarıyla TBMM’deki temsil oranları arasında zaman zaman büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır.
E) 1983 milletvekili seçiminde çifte barajlı nispi temsil yöntemi uygulanmıştır.
17-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası döneminde bugüne kadar temel hak ve özgürlükler alanında yapılan değişikliklerden biri değildir?
A) Siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması
B) Adil yargılanma hakkının tanınması
C) İfade özgürlüğünde kanunla yasaklanmış dil ifadesinin kaldırılması
D) Ölüm cezasının kaldırılması
E) Kamu görevlilerine grev hakkı tanınması
18-Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi’nin ilk haline göre Heyet-i Ayan’ın özelliklerinden biridir?
A) Üyeleri padişah tarafından belirlenir.
B) Başkanını kendi seçer.
C) 25 yaşını dolduran her erkek Heyet-i Ayan üyesi olabilir.
D) Heyet-i Vükela ona karşı sorumludur.
E) Padişah’ın daveti olmadan toplanabilir.
19-Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet dönemi yeniliklerinden biri değildir?
A) Heyet-i Mebusan padişahtan izin almadan toplanabilir.
B) Heyet-i Mebusan kendi başkanını belirler.
C) Heyet-i Mebusan padişahın izni olmadan her konuda kanun teklif edebilir.
D) Heyet-i Mebusan’ın kabul etmediği bir metin kanunlaşamaz.
E) Heyet-i Vükela Heyet-i Mebusan önünde sorumludur.
20-Aşağıdakilerden hangisi Sened-i İttifak’ın özelliklerinden biri değildir?
A) Misak (sözleşme) niteliğinde bir belgedir.
B) Amaç sarsılan devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesidir.
C) Padişah, tebaasına eşit davranmayı taahhüt etmiştir.
D) Vergilerin adil toplanması kararlaştırılmıştır.
E) Ayanlar padişah otoritesine itaat etmeyi kabul etmişlerdir.

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.